Tác giả: MarvelousPerusal

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

1 votes
0 answers
200 views
Đang điều tra dịch tễ là gì

Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới ...

8 votes
0 answers
135 views
Tính giá trị của biểu thức sau 35 div 4 + 16 mod 3 2 3 + 100 div 2

Tính a, 2 DIV 3-2 MOD 3+3 DIV 2-3 MOD 2 b,1/2-2*7 MOD 2-8 DIV 4*4 Tải ...

MarvelousPerusal
đăng 1 tháng trước