Tác giả: StressfulOrganizer

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
200 views
Hướng dẫn using variable outside function javascript - sử dụng biến bên ngoài chức năng javascript

Để truy cập một biến bên ngoài một chức năng trong JavaScript, có thể truy cập biến của bạn từ bên ngoài chức năng. Đầu tiên, khai báo nó ...