Cho hình chóp S ABC có cạnh SA vuông góc ABC | Moore Dua


ABC là tam giác vuông cân tại A=>AB=AC=2a=>SABC=12.AB.AC=12.2a.2a=2a2SA vuông góc đáy=>V=13.SA.SABC=13.a.2a2=2a33Vậy V=2a33.

...Xem thêm

Cho hình chóp \(S.ABC\) có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), biết AB = AC = a, BC = \(a\sqrt{3}\). Tính góc ở giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC).


A.

B.

C.

D.

02/08/2021 1,098

D. BC⊥(SAC)

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác SAB. Khẳng định nào dưới đây là sai ?

Xem đáp án » 02/08/2021 9,206

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Biết rằng SA=SC, SB=SD. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án » 02/08/2021 8,574

Cho hai đường thẳng phân biệt a,b và mặt phẳng (P), trong đó a⊥(P). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 02/08/2021 6,025

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H,K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Khẳng định nào dưới đây sai ?

Xem đáp án » 02/08/2021 4,066

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 02/08/2021 3,418

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và SA⊥(ABCD). Biết SA= a63. Tính góc giữa SC và (ABCD).

Xem đáp án » 02/08/2021 1,821

Cho hình chóp S.ABC có SA⊥(ABC) và AB⊥BC. Số các mặt của tứ diện S.ABC là tam giác vuông là:

Xem đáp án » 02/08/2021 960

Cho tứ diện ABCD. Gọi H là trực tâm của tam giác BCD và AH vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Xem đáp án » 02/08/2021 730

Cho tứ diện ABCD  có AB = AC và DB = DC. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 02/08/2021 617

Trong không gian tập hợp các điểm M cách đều hai điểm cố định A và B là

Xem đáp án » 02/08/2021 543

Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, BC, CD bằng nhau và vuông góc với nhau từng đôi một. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 02/08/2021 208

Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với Δ cho trước?

Xem đáp án » 02/08/2021 202

Cho a,b,c là các đường thẳng trong không gian. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.

Xem đáp án » 02/08/2021 175

Cho chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2, cạnh bên bằng 3. Gọi φ là góc giữa giữa cạnh bên và mặt đáy. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 02/08/2021 106

Đáp án D

Do ΔABC cân tại C nên CH⊥AB.

Mà SA⊥(ABC) ⇒ SA⊥CH.

Do đó CH⊥(SAB) ⇒ CH⊥HK, CH⊥AK hay A, C đúng.

Ngoài ra HK // SA, SA⊥AB ⇒ HK⊥AB, mà AB⊥CH ⇒ AB⊥(CHK) hay B đúng.

D sai vì BC không vuông góc với AC nên không có BC⊥(SAC).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án DDo ΔABC cân tại C nên CH⊥AB.Mà SA⊥(ABC) ⇒ SA⊥CH.Do đó CH⊥(SAB) ⇒ CH⊥HK, CH⊥AK hay A, C đúng.Ngoài ra HK // SA, SA⊥AB ⇒ HK⊥AB, mà AB⊥CH ⇒ AB⊥(CHK) hay B đúng.D sai vì BC không vuông góc với AC nên không có BC⊥(SAC).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 940

Cho tứ diện ABCD. Gọi H là trực tâm của tam giác BCD và AH vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 500

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác SAB. Khẳng định nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 418

Cho tứ diện ABCD có AB = AC và DB = DC. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 367

Trong không gian tập hợp các điểm M cách đều hai điểm cố định A và B là

Xem đáp án » 19/06/2021 307

Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, BC, CD bằng nhau và vuông góc với nhau từng đôi một. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 261

Cho hình chóp S.ABC có SA⊥(ABC) và AB⊥BC. Số các mặt của tứ diện S.ABC là tam giác vuông là:

Xem đáp án » 19/06/2021 240

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và SA⊥(ABCD). Biết SA = a63. Tính góc giữa SC và (ABCD).

Xem đáp án » 19/06/2021 173

Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với ∆ cho trước?

Xem đáp án » 19/06/2021 162

Cho a, b, c là các đường thẳng trong không gian. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.

Xem đáp án » 19/06/2021 152

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H,K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Khẳng định nào dưới đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 127

Cho chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2, cạnh bên bằng 3. Gọi φ là góc giữa giữa cạnh bên và mặt đáy. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 117

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Biết rằng SA = SC, SB = SD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 102

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó a⊥(P). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 58


Page 2

Đáp án DCó AB⊥BC ⇒ ΔABC là tam giác vuông tại B.Ta có SA⊥(ABC) ⇒ SA⊥ABSA⊥AC ⇒ ΔSAB, ΔSAC là các tam giác vuông tại A. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mặt khác AB⊥BCSA⊥BC ⇒ BC⊥(SAB) ⇒ BC⊥SB ⇒ ΔSBC là tam giác vuông tại B.Vậy bốn mặt của tứ diện đều là tam giác vuông.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 940

Cho hình chóp S.ABC có cạnh SA⊥(ABC) và đáy ABC là tam giác cân ở C. Gọi H và K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 861

Cho tứ diện ABCD. Gọi H là trực tâm của tam giác BCD và AH vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 500

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác SAB. Khẳng định nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 418

Cho tứ diện ABCD có AB = AC và DB = DC. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 367

Trong không gian tập hợp các điểm M cách đều hai điểm cố định A và B là

Xem đáp án » 19/06/2021 307

Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, BC, CD bằng nhau và vuông góc với nhau từng đôi một. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 261

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và SA⊥(ABCD). Biết SA = a63. Tính góc giữa SC và (ABCD).

Xem đáp án » 19/06/2021 173

Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với ∆ cho trước?

Xem đáp án » 19/06/2021 162

Cho a, b, c là các đường thẳng trong không gian. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.

Xem đáp án » 19/06/2021 152

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H,K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Khẳng định nào dưới đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 127

Cho chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2, cạnh bên bằng 3. Gọi φ là góc giữa giữa cạnh bên và mặt đáy. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 117

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Biết rằng SA = SC, SB = SD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 102

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó a⊥(P). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 58