Đi tàu từ hà nội vào nha trang mất bao lâu | Vickers Whitney

SE1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE1 Chạy

05:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (159,000 đ)
Ngồi Mềm (293,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (888,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (639,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (573,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (472,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (338,000 đ)

SE2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE2 Chạy

05:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (132,000 đ)
Ngồi Mềm (255,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (736,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (678,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (532,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (456,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (363,000 đ)

SE3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE3 Chạy

06:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (187,000 đ)
Ngồi Mềm (230,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (958,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (672,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (558,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (409,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (391,000 đ)

SE4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE4 Chạy

06:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (165,000 đ)
Ngồi Mềm (266,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (713,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (661,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (572,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (490,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (303,000 đ)

SE5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE5 Chạy

07:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (152,000 đ)
Ngồi Mềm (216,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (858,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (611,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (509,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (415,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (351,000 đ)

SE6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE6 Chạy

07:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (183,000 đ)
Ngồi Mềm (287,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (968,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (614,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (542,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (401,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (393,000 đ)

SE7

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE7 Chạy

08:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (175,000 đ)
Ngồi Mềm (258,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (867,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (661,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (589,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (442,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (333,000 đ)

SE8

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE8 Chạy

08:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (146,000 đ)
Ngồi Mềm (251,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (771,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (610,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (517,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (428,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (372,000 đ)

SE9

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE9 Chạy

09:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (190,000 đ)
Ngồi Mềm (217,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (925,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (642,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (534,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (427,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (353,000 đ)

SE10

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE10 Chạy

09:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (144,000 đ)
Ngồi Mềm (243,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (712,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (626,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (529,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (494,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (341,000 đ)

SE11

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE11 Chạy

10:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (172,000 đ)
Ngồi Mềm (295,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (800,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (646,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (552,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (490,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (307,000 đ)

SE12

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE12 Chạy

10:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (141,000 đ)
Ngồi Mềm (231,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (821,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (687,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (582,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (464,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (397,000 đ)

SE13

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE13 Chạy

11:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (200,000 đ)
Ngồi Mềm (292,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (905,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (689,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (509,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (443,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (330,000 đ)

SE14

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE14 Chạy

11:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (144,000 đ)
Ngồi Mềm (271,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (951,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (688,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (513,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (488,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (313,000 đ)

SE15

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE15 Chạy

12:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (143,000 đ)
Ngồi Mềm (281,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (864,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (614,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (576,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (489,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (361,000 đ)

SE16

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE16 Chạy

12:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (128,000 đ)
Ngồi Mềm (278,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (903,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (669,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (508,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (408,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (355,000 đ)

SE17

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE17 Chạy

13:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (191,000 đ)
Ngồi Mềm (272,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (856,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (690,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (564,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (420,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (379,000 đ)

SE18

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE18 Chạy

13:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (174,000 đ)
Ngồi Mềm (264,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (726,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (617,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (535,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (493,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (305,000 đ)

SE19

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE19 Chạy

14:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (148,000 đ)
Ngồi Mềm (280,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (757,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (692,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (561,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (474,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (306,000 đ)

SE20

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE20 Chạy

14:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (136,000 đ)
Ngồi Mềm (262,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (901,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (664,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (539,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (435,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (332,000 đ)

SE21

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE21 Chạy

15:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (148,000 đ)
Ngồi Mềm (243,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (963,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (638,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (514,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (439,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (327,000 đ)

SE22

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE22 Chạy

15:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (179,000 đ)
Ngồi Mềm (260,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (717,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (652,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (523,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (414,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (370,000 đ)

SE23

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE23 Chạy

16:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (158,000 đ)
Ngồi Mềm (207,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (925,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (606,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (587,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (494,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (398,000 đ)

SE24

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE24 Chạy

16:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (148,000 đ)
Ngồi Mềm (268,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (712,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (684,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (529,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (472,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (348,000 đ)

SE25

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE25 Chạy

17:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (169,000 đ)
Ngồi Mềm (206,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (942,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (616,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (549,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (468,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (355,000 đ)

SE26

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE26 Chạy

17:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (164,000 đ)
Ngồi Mềm (207,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (947,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (642,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (567,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (489,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (394,000 đ)

SE27

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE27 Chạy

18:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (191,000 đ)
Ngồi Mềm (202,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (891,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (648,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (509,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (438,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (355,000 đ)

SE28

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE28 Chạy

18:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (197,000 đ)
Ngồi Mềm (232,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (858,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (644,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (600,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (457,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (328,000 đ)

SE29

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE29 Chạy

19:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (129,000 đ)
Ngồi Mềm (228,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (930,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (698,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (534,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (457,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (314,000 đ)

SE30

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE30 Chạy

19:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (184,000 đ)
Ngồi Mềm (225,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (907,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (647,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (532,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (451,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (389,000 đ)

SNT1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT1 Chạy

20:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (200,000 đ)
Ngồi Mềm (239,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (947,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (690,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (542,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (446,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (338,000 đ)

SNT2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT2 Chạy

20:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (152,000 đ)
Ngồi Mềm (284,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (979,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (649,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (516,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (445,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (394,000 đ)

SNT3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT3 Chạy

21:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (115,000 đ)
Ngồi Mềm (202,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (766,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (645,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (531,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (499,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (342,000 đ)

SNT4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT4 Chạy

21:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (165,000 đ)
Ngồi Mềm (256,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (870,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (648,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (581,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (426,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (395,000 đ)

SNT5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT5 Chạy

22:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (112,000 đ)
Ngồi Mềm (277,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (950,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (612,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (516,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (466,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (301,000 đ)

SNT6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT6 Chạy

22:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (159,000 đ)
Ngồi Mềm (211,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (819,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (611,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (596,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (432,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (360,000 đ)

SQN1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SQN1 Chạy

23:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (111,000 đ)
Ngồi Mềm (278,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (861,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (627,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (581,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (476,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (372,000 đ)


Page 2

SE1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE1 Chạy

05:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (100,000 đ)
Ngồi Mềm (233,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (755,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (652,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (563,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (404,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (309,000 đ)

SE2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE2 Chạy

05:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (107,000 đ)
Ngồi Mềm (250,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (911,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (672,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (575,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (456,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (377,000 đ)

SE3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE3 Chạy

06:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (160,000 đ)
Ngồi Mềm (205,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (819,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (675,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (537,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (479,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (375,000 đ)

SE4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE4 Chạy

06:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (130,000 đ)
Ngồi Mềm (217,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (864,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (668,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (523,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (489,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (355,000 đ)

SE5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE5 Chạy

07:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (105,000 đ)
Ngồi Mềm (299,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (876,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (605,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (531,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (477,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (357,000 đ)

SE6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE6 Chạy

07:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (195,000 đ)
Ngồi Mềm (281,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (901,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (602,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (531,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (437,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (374,000 đ)

SE7

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE7 Chạy

08:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (106,000 đ)
Ngồi Mềm (293,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (854,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (666,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (599,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (491,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (340,000 đ)

SE8

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE8 Chạy

08:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (135,000 đ)
Ngồi Mềm (270,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (744,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (666,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (588,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (470,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (334,000 đ)

SE9

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE9 Chạy

09:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (111,000 đ)
Ngồi Mềm (259,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (966,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (616,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (557,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (447,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (322,000 đ)

SE10

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE10 Chạy

09:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (189,000 đ)
Ngồi Mềm (224,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (940,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (684,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (505,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (447,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (386,000 đ)

SE11

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE11 Chạy

10:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (136,000 đ)
Ngồi Mềm (284,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (880,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (643,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (577,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (411,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (308,000 đ)

SE12

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE12 Chạy

10:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (175,000 đ)
Ngồi Mềm (202,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (846,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (610,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (572,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (464,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (376,000 đ)

SE13

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE13 Chạy

11:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (160,000 đ)
Ngồi Mềm (233,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (729,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (671,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (592,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (499,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (388,000 đ)

SE14

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE14 Chạy

11:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (148,000 đ)
Ngồi Mềm (245,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (730,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (637,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (570,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (490,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (320,000 đ)

SE15

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE15 Chạy

12:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (175,000 đ)
Ngồi Mềm (237,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (718,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (611,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (521,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (466,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (354,000 đ)

SE16

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE16 Chạy

12:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (198,000 đ)
Ngồi Mềm (277,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (887,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (673,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (580,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (410,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (384,000 đ)

SE17

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE17 Chạy

13:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (152,000 đ)
Ngồi Mềm (274,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (878,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (611,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (507,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (470,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (383,000 đ)

SE18

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE18 Chạy

13:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (199,000 đ)
Ngồi Mềm (268,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (911,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (647,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (513,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (481,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (385,000 đ)

SE19

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE19 Chạy

14:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (183,000 đ)
Ngồi Mềm (271,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (714,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (657,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (507,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (410,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (369,000 đ)

SE20

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE20 Chạy

14:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (128,000 đ)
Ngồi Mềm (277,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (767,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (626,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (554,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (485,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (399,000 đ)

SE21

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE21 Chạy

15:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (133,000 đ)
Ngồi Mềm (296,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (947,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (685,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (570,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (442,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (397,000 đ)

SE22

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE22 Chạy

15:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (177,000 đ)
Ngồi Mềm (211,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (937,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (676,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (579,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (449,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (323,000 đ)

SE23

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE23 Chạy

16:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (192,000 đ)
Ngồi Mềm (230,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (723,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (674,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (500,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (412,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (331,000 đ)

SE24

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE24 Chạy

16:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (108,000 đ)
Ngồi Mềm (223,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (1000,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (636,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (600,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (422,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (363,000 đ)

SE25

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE25 Chạy

17:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (154,000 đ)
Ngồi Mềm (206,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (885,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (687,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (502,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (444,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (372,000 đ)

SE26

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE26 Chạy

17:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (172,000 đ)
Ngồi Mềm (286,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (903,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (649,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (597,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (447,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (324,000 đ)

SE27

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE27 Chạy

18:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (175,000 đ)
Ngồi Mềm (296,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (844,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (667,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (525,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (456,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (340,000 đ)

SE28

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE28 Chạy

18:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (126,000 đ)
Ngồi Mềm (268,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (915,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (634,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (592,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (471,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (371,000 đ)

SE29

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE29 Chạy

19:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (191,000 đ)
Ngồi Mềm (294,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (800,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (645,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (600,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (495,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (331,000 đ)

SE30

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE30 Chạy

19:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (101,000 đ)
Ngồi Mềm (239,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (709,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (674,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (524,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (471,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (322,000 đ)

SNT1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT1 Chạy

20:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (120,000 đ)
Ngồi Mềm (217,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (840,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (696,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (513,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (495,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (362,000 đ)

SNT2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT2 Chạy

20:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (139,000 đ)
Ngồi Mềm (250,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (705,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (665,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (518,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (474,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (400,000 đ)

SNT3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT3 Chạy

21:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (109,000 đ)
Ngồi Mềm (245,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (912,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (600,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (538,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (404,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (345,000 đ)

SNT4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT4 Chạy

21:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (138,000 đ)
Ngồi Mềm (300,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (930,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (640,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (538,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (480,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (313,000 đ)

SNT5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT5 Chạy

22:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (162,000 đ)
Ngồi Mềm (251,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (807,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (682,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (568,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (483,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (378,000 đ)

SNT6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT6 Chạy

22:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (182,000 đ)
Ngồi Mềm (277,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (816,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (620,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (527,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (441,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (386,000 đ)

SQN1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SQN1 Chạy

23:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (145,000 đ)
Ngồi Mềm (214,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (957,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (655,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (559,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (456,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (355,000 đ)


Page 3

SE1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE1 Chạy

05:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (110,000 đ)
Ngồi Mềm (297,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (757,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (623,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (574,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (402,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (335,000 đ)

SE2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE2 Chạy

05:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (191,000 đ)
Ngồi Mềm (268,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (810,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (650,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (580,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (477,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (361,000 đ)

SE3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE3 Chạy

06:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (175,000 đ)
Ngồi Mềm (208,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (764,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (687,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (587,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (475,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (314,000 đ)

SE4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE4 Chạy

06:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (167,000 đ)
Ngồi Mềm (251,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (959,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (678,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (525,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (400,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (354,000 đ)

SE5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE5 Chạy

07:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (155,000 đ)
Ngồi Mềm (272,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (935,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (665,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (569,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (498,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (389,000 đ)

SE6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE6 Chạy

07:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (142,000 đ)
Ngồi Mềm (300,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (771,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (633,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (568,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (461,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (383,000 đ)

SE7

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE7 Chạy

08:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (148,000 đ)
Ngồi Mềm (237,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (832,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (623,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (546,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (465,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (309,000 đ)

SE8

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE8 Chạy

08:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (132,000 đ)
Ngồi Mềm (240,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (772,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (700,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (592,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (410,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (377,000 đ)

SE9

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE9 Chạy

09:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (116,000 đ)
Ngồi Mềm (211,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (793,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (672,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (583,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (409,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (337,000 đ)

SE10

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE10 Chạy

09:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (151,000 đ)
Ngồi Mềm (206,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (776,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (694,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (506,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (449,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (327,000 đ)

SE11

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE11 Chạy

10:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (175,000 đ)
Ngồi Mềm (209,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (730,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (622,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (546,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (454,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (345,000 đ)

SE12

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE12 Chạy

10:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (192,000 đ)
Ngồi Mềm (219,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (865,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (624,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (560,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (479,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (323,000 đ)

SE13

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE13 Chạy

11:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (151,000 đ)
Ngồi Mềm (290,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (701,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (668,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (500,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (431,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (339,000 đ)

SE14

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE14 Chạy

11:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (184,000 đ)
Ngồi Mềm (241,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (929,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (635,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (547,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (401,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (328,000 đ)

SE15

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE15 Chạy

12:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (154,000 đ)
Ngồi Mềm (250,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (867,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (628,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (560,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (466,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (350,000 đ)

SE16

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE16 Chạy

12:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (106,000 đ)
Ngồi Mềm (220,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (987,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (699,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (539,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (451,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (322,000 đ)

SE17

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE17 Chạy

13:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (199,000 đ)
Ngồi Mềm (230,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (837,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (650,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (519,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (446,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (317,000 đ)

SE18

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE18 Chạy

13:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (120,000 đ)
Ngồi Mềm (278,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (871,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (603,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (518,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (433,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (338,000 đ)

SE19

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE19 Chạy

14:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (166,000 đ)
Ngồi Mềm (234,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (900,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (619,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (585,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (422,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (348,000 đ)

SE20

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE20 Chạy

14:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (145,000 đ)
Ngồi Mềm (289,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (995,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (651,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (508,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (494,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (349,000 đ)

SE21

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE21 Chạy

15:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (147,000 đ)
Ngồi Mềm (244,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (914,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (646,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (574,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (417,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (397,000 đ)

SE22

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE22 Chạy

15:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (194,000 đ)
Ngồi Mềm (264,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (742,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (613,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (541,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (471,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (316,000 đ)

SE23

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE23 Chạy

16:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (160,000 đ)
Ngồi Mềm (204,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (864,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (625,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (539,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (421,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (345,000 đ)

SE24

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE24 Chạy

16:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (123,000 đ)
Ngồi Mềm (244,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (978,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (668,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (532,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (491,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (319,000 đ)

SE25

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE25 Chạy

17:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (140,000 đ)
Ngồi Mềm (285,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (904,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (688,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (528,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (439,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (334,000 đ)

SE26

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE26 Chạy

17:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (102,000 đ)
Ngồi Mềm (256,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (792,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (696,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (519,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (445,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (308,000 đ)

SE27

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE27 Chạy

18:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (161,000 đ)
Ngồi Mềm (216,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (774,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (620,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (520,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (480,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (346,000 đ)

SE28

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE28 Chạy

18:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (159,000 đ)
Ngồi Mềm (200,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (974,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (683,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (544,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (484,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (351,000 đ)

SE29

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE29 Chạy

19:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (177,000 đ)
Ngồi Mềm (275,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (909,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (617,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (559,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (437,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (305,000 đ)

SE30

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE30 Chạy

19:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (187,000 đ)
Ngồi Mềm (277,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (818,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (689,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (533,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (470,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (385,000 đ)

SNT1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT1 Chạy

20:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (152,000 đ)
Ngồi Mềm (214,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (978,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (613,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (531,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (417,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (334,000 đ)

SNT2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT2 Chạy

20:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (151,000 đ)
Ngồi Mềm (297,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (940,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (609,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (598,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (471,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (393,000 đ)

SNT3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT3 Chạy

21:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (142,000 đ)
Ngồi Mềm (255,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (828,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (619,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (529,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (412,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (336,000 đ)

SNT4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT4 Chạy

21:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (188,000 đ)
Ngồi Mềm (250,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (823,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (675,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (526,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (481,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (363,000 đ)

SNT5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT5 Chạy

22:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (159,000 đ)
Ngồi Mềm (250,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (843,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (611,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (565,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (440,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (324,000 đ)

SNT6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT6 Chạy

22:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (196,000 đ)
Ngồi Mềm (258,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (875,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (647,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (555,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (438,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (357,000 đ)

SQN1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SQN1 Chạy

23:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (152,000 đ)
Ngồi Mềm (209,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (846,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (695,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (564,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (492,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (313,000 đ)


Page 4

SE1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE1 Chạy

05:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (198,000 đ)
Ngồi Mềm (257,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (964,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (659,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (507,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (423,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (341,000 đ)

SE2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE2 Chạy

05:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (176,000 đ)
Ngồi Mềm (205,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (754,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (657,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (583,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (457,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (378,000 đ)

SE3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE3 Chạy

06:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (110,000 đ)
Ngồi Mềm (298,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (890,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (655,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (511,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (449,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (309,000 đ)

SE4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE4 Chạy

06:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (171,000 đ)
Ngồi Mềm (204,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (894,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (668,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (565,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (465,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (302,000 đ)

SE5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE5 Chạy

07:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (124,000 đ)
Ngồi Mềm (241,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (932,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (621,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (598,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (465,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (380,000 đ)

SE6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE6 Chạy

07:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (105,000 đ)
Ngồi Mềm (289,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (763,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (681,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (595,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (439,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (337,000 đ)

SE7

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE7 Chạy

08:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (178,000 đ)
Ngồi Mềm (297,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (744,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (688,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (594,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (478,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (343,000 đ)

SE8

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE8 Chạy

08:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (105,000 đ)
Ngồi Mềm (226,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (857,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (677,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (531,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (417,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (344,000 đ)

SE9

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE9 Chạy

09:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (197,000 đ)
Ngồi Mềm (282,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (840,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (620,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (523,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (423,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (341,000 đ)

SE10

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE10 Chạy

09:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (121,000 đ)
Ngồi Mềm (289,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (764,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (626,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (578,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (443,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (307,000 đ)

SE11

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE11 Chạy

10:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (172,000 đ)
Ngồi Mềm (282,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (834,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (650,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (579,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (460,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (337,000 đ)

SE12

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE12 Chạy

10:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (173,000 đ)
Ngồi Mềm (237,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (939,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (678,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (564,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (432,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (355,000 đ)

SE13

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE13 Chạy

11:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (196,000 đ)
Ngồi Mềm (249,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (996,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (692,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (531,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (445,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (311,000 đ)

SE14

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE14 Chạy

11:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (154,000 đ)
Ngồi Mềm (269,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (859,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (676,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (558,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (475,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (301,000 đ)

SE15

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE15 Chạy

12:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (135,000 đ)
Ngồi Mềm (217,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (727,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (607,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (600,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (454,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (357,000 đ)

SE16

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE16 Chạy

12:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (178,000 đ)
Ngồi Mềm (213,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (982,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (650,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (550,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (474,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (328,000 đ)

SE17

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE17 Chạy

13:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (114,000 đ)
Ngồi Mềm (205,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (948,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (609,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (555,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (482,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (301,000 đ)

SE18

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE18 Chạy

13:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (186,000 đ)
Ngồi Mềm (226,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (738,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (639,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (596,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (466,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (315,000 đ)

SE19

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE19 Chạy

14:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (153,000 đ)
Ngồi Mềm (241,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (750,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (688,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (558,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (426,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (396,000 đ)

SE20

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE20 Chạy

14:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (157,000 đ)
Ngồi Mềm (280,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (857,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (635,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (593,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (446,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (385,000 đ)

SE21

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE21 Chạy

15:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (143,000 đ)
Ngồi Mềm (219,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (738,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (658,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (525,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (496,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (367,000 đ)

SE22

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE22 Chạy

15:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (180,000 đ)
Ngồi Mềm (277,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (906,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (665,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (503,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (482,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (304,000 đ)

SE23

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE23 Chạy

16:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (199,000 đ)
Ngồi Mềm (247,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (759,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (651,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (589,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (436,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (339,000 đ)

SE24

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE24 Chạy

16:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (146,000 đ)
Ngồi Mềm (262,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (803,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (603,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (542,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (487,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (338,000 đ)

SE25

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE25 Chạy

17:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (134,000 đ)
Ngồi Mềm (233,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (770,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (678,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (553,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (436,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (335,000 đ)

SE26

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE26 Chạy

17:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (178,000 đ)
Ngồi Mềm (232,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (706,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (658,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (508,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (471,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (323,000 đ)

SE27

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE27 Chạy

18:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (111,000 đ)
Ngồi Mềm (252,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (783,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (610,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (600,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (447,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (361,000 đ)

SE28

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE28 Chạy

18:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (188,000 đ)
Ngồi Mềm (284,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (700,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (634,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (546,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (435,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (338,000 đ)

SE29

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE29 Chạy

19:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (188,000 đ)
Ngồi Mềm (221,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (929,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (622,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (554,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (500,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (400,000 đ)

SE30

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE30 Chạy

19:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (107,000 đ)
Ngồi Mềm (235,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (804,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (685,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (568,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (437,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (343,000 đ)

SNT1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT1 Chạy

20:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (176,000 đ)
Ngồi Mềm (207,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (898,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (688,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (560,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (494,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (398,000 đ)

SNT2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT2 Chạy

20:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (159,000 đ)
Ngồi Mềm (241,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (875,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (647,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (525,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (459,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (382,000 đ)

SNT3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT3 Chạy

21:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (172,000 đ)
Ngồi Mềm (294,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (757,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (660,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (514,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (496,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (382,000 đ)

SNT4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT4 Chạy

21:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (169,000 đ)
Ngồi Mềm (295,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (946,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (676,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (530,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (416,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (361,000 đ)

SNT5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT5 Chạy

22:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (198,000 đ)
Ngồi Mềm (253,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (712,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (673,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (561,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (470,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (361,000 đ)

SNT6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT6 Chạy

22:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (120,000 đ)
Ngồi Mềm (264,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (874,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (680,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (504,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (416,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (326,000 đ)

SQN1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SQN1 Chạy

23:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (130,000 đ)
Ngồi Mềm (275,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (723,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (601,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (569,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (427,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (361,000 đ)


Page 5

SE1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE1 Chạy

05:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (180,000 đ)
Ngồi Mềm (271,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (753,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (639,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (521,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (466,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (351,000 đ)

SE2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE2 Chạy

05:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (186,000 đ)
Ngồi Mềm (205,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (928,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (682,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (564,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (434,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (328,000 đ)

SE3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE3 Chạy

06:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (118,000 đ)
Ngồi Mềm (273,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (956,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (671,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (582,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (434,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (365,000 đ)

SE4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE4 Chạy

06:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (145,000 đ)
Ngồi Mềm (225,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (934,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (638,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (529,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (427,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (318,000 đ)

SE5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE5 Chạy

07:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (183,000 đ)
Ngồi Mềm (217,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (920,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (663,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (588,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (491,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (301,000 đ)

SE6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE6 Chạy

07:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (109,000 đ)
Ngồi Mềm (257,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (859,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (695,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (562,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (429,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (377,000 đ)

SE7

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE7 Chạy

08:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (126,000 đ)
Ngồi Mềm (263,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (715,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (644,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (535,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (491,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (314,000 đ)

SE8

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE8 Chạy

08:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (117,000 đ)
Ngồi Mềm (224,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (938,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (663,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (550,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (457,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (300,000 đ)

SE9

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE9 Chạy

09:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (179,000 đ)
Ngồi Mềm (285,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (757,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (661,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (501,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (493,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (324,000 đ)

SE10

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE10 Chạy

09:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (190,000 đ)
Ngồi Mềm (284,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (777,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (699,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (540,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (479,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (394,000 đ)

SE11

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE11 Chạy

10:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (102,000 đ)
Ngồi Mềm (207,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (911,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (628,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (571,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (476,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (373,000 đ)

SE12

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE12 Chạy

10:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (106,000 đ)
Ngồi Mềm (266,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (961,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (623,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (591,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (466,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (386,000 đ)

SE13

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE13 Chạy

11:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (140,000 đ)
Ngồi Mềm (223,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (959,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (619,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (507,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (405,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (380,000 đ)

SE14

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE14 Chạy

11:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (109,000 đ)
Ngồi Mềm (298,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (711,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (699,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (581,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (429,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (398,000 đ)

SE15

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE15 Chạy

12:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (120,000 đ)
Ngồi Mềm (208,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (973,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (623,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (516,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (461,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (351,000 đ)

SE16

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE16 Chạy

12:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (187,000 đ)
Ngồi Mềm (237,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (770,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (693,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (502,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (410,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (315,000 đ)

SE17

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE17 Chạy

13:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (193,000 đ)
Ngồi Mềm (277,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (703,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (633,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (500,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (488,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (352,000 đ)

SE18

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE18 Chạy

13:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (107,000 đ)
Ngồi Mềm (293,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (796,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (617,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (590,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (436,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (316,000 đ)

SE19

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE19 Chạy

14:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (171,000 đ)
Ngồi Mềm (266,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (741,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (692,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (574,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (404,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (314,000 đ)

SE20

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE20 Chạy

14:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (190,000 đ)
Ngồi Mềm (266,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (896,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (677,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (502,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (489,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (369,000 đ)

SE21

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE21 Chạy

15:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (105,000 đ)
Ngồi Mềm (300,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (953,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (699,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (576,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (486,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (331,000 đ)

SE22

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE22 Chạy

15:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (176,000 đ)
Ngồi Mềm (273,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (950,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (684,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (565,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (415,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (301,000 đ)

SE23

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE23 Chạy

16:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (155,000 đ)
Ngồi Mềm (251,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (752,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (626,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (517,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (431,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (317,000 đ)

SE24

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE24 Chạy

16:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (191,000 đ)
Ngồi Mềm (236,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (795,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (681,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (501,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (498,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (357,000 đ)

SE25

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE25 Chạy

17:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (103,000 đ)
Ngồi Mềm (286,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (777,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (609,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (585,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (410,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (307,000 đ)

SE26

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE26 Chạy

17:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (161,000 đ)
Ngồi Mềm (296,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (815,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (637,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (568,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (421,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (321,000 đ)

SE27

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE27 Chạy

18:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (133,000 đ)
Ngồi Mềm (237,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (768,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (688,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (589,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (440,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (313,000 đ)

SE28

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE28 Chạy

18:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (105,000 đ)
Ngồi Mềm (271,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (793,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (697,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (506,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (463,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (378,000 đ)

SE29

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE29 Chạy

19:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (108,000 đ)
Ngồi Mềm (260,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (803,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (612,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (546,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (460,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (321,000 đ)

SE30

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE30 Chạy

19:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (131,000 đ)
Ngồi Mềm (270,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (785,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (692,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (566,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (467,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (329,000 đ)

SNT1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT1 Chạy

20:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (133,000 đ)
Ngồi Mềm (289,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (852,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (666,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (525,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (473,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (354,000 đ)

SNT2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT2 Chạy

20:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (114,000 đ)
Ngồi Mềm (213,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (904,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (619,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (585,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (499,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (316,000 đ)

SNT3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT3 Chạy

21:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (192,000 đ)
Ngồi Mềm (262,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (981,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (700,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (521,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (428,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (311,000 đ)

SNT4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT4 Chạy

21:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (167,000 đ)
Ngồi Mềm (288,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (799,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (698,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (558,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (461,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (390,000 đ)

SNT5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT5 Chạy

22:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (124,000 đ)
Ngồi Mềm (228,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (757,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (658,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (516,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (470,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (324,000 đ)

SNT6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT6 Chạy

22:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (142,000 đ)
Ngồi Mềm (243,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (934,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (656,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (556,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (446,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (376,000 đ)

SQN1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SQN1 Chạy

23:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (140,000 đ)
Ngồi Mềm (245,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (976,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (631,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (506,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (486,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (331,000 đ)


Page 6

SE1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE1 Chạy

05:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (160,000 đ)
Ngồi Mềm (237,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (948,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (684,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (565,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (401,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (341,000 đ)

SE2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE2 Chạy

05:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (181,000 đ)
Ngồi Mềm (272,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (896,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (623,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (514,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (443,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (379,000 đ)

SE3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE3 Chạy

06:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (170,000 đ)
Ngồi Mềm (289,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (863,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (610,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (534,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (446,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (341,000 đ)

SE4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE4 Chạy

06:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (140,000 đ)
Ngồi Mềm (232,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (916,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (668,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (545,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (414,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (362,000 đ)

SE5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE5 Chạy

07:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (147,000 đ)
Ngồi Mềm (290,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (864,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (607,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (527,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (437,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (392,000 đ)

SE6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE6 Chạy

07:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (192,000 đ)
Ngồi Mềm (239,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (798,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (673,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (510,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (498,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (396,000 đ)

SE7

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE7 Chạy

08:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (124,000 đ)
Ngồi Mềm (241,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (922,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (695,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (530,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (428,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (304,000 đ)

SE8

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE8 Chạy

08:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (164,000 đ)
Ngồi Mềm (275,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (836,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (603,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (506,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (417,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (371,000 đ)

SE9

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE9 Chạy

09:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (152,000 đ)
Ngồi Mềm (232,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (799,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (700,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (522,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (488,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (306,000 đ)

SE10

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE10 Chạy

09:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (149,000 đ)
Ngồi Mềm (225,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (994,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (640,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (564,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (430,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (313,000 đ)

SE11

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE11 Chạy

10:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (174,000 đ)
Ngồi Mềm (228,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (725,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (699,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (569,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (483,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (393,000 đ)

SE12

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE12 Chạy

10:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (200,000 đ)
Ngồi Mềm (211,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (990,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (663,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (586,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (442,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (367,000 đ)

SE13

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE13 Chạy

11:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (193,000 đ)
Ngồi Mềm (260,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (814,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (645,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (592,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (471,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (344,000 đ)

SE14

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE14 Chạy

11:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (113,000 đ)
Ngồi Mềm (259,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (853,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (663,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (585,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (449,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (303,000 đ)

SE15

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE15 Chạy

12:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (148,000 đ)
Ngồi Mềm (279,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (749,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (622,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (507,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (424,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (321,000 đ)

SE16

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE16 Chạy

12:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (177,000 đ)
Ngồi Mềm (207,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (740,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (676,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (518,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (410,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (339,000 đ)

SE17

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE17 Chạy

13:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (103,000 đ)
Ngồi Mềm (252,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (717,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (697,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (511,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (444,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (341,000 đ)

SE18

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE18 Chạy

13:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (103,000 đ)
Ngồi Mềm (215,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (958,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (616,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (574,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (437,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (380,000 đ)

SE19

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE19 Chạy

14:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (158,000 đ)
Ngồi Mềm (286,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (948,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (606,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (565,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (499,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (329,000 đ)

SE20

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE20 Chạy

14:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (173,000 đ)
Ngồi Mềm (223,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (850,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (649,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (531,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (463,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (325,000 đ)

SE21

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE21 Chạy

15:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (149,000 đ)
Ngồi Mềm (273,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (893,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (653,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (525,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (470,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (350,000 đ)

SE22

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE22 Chạy

15:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (136,000 đ)
Ngồi Mềm (214,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (974,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (639,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (529,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (477,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (356,000 đ)

SE23

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE23 Chạy

16:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (103,000 đ)
Ngồi Mềm (214,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (807,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (662,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (600,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (418,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (369,000 đ)

SE24

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE24 Chạy

16:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (165,000 đ)
Ngồi Mềm (217,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (993,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (637,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (541,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (447,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (387,000 đ)

SE25

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE25 Chạy

17:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (172,000 đ)
Ngồi Mềm (210,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (734,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (621,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (584,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (476,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (374,000 đ)

SE26

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE26 Chạy

17:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (108,000 đ)
Ngồi Mềm (246,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (771,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (645,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (560,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (414,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (385,000 đ)

SE27

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE27 Chạy

18:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (189,000 đ)
Ngồi Mềm (292,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (822,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (693,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (506,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (477,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (354,000 đ)

SE28

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE28 Chạy

18:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (106,000 đ)
Ngồi Mềm (295,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (766,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (671,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (511,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (419,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (308,000 đ)

SE29

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE29 Chạy

19:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (153,000 đ)
Ngồi Mềm (267,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (984,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (625,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (578,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (406,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (346,000 đ)

SE30

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE30 Chạy

19:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (161,000 đ)
Ngồi Mềm (282,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (759,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (670,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (527,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (443,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (314,000 đ)

SNT1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT1 Chạy

20:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (187,000 đ)
Ngồi Mềm (258,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (998,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (676,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (550,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (440,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (368,000 đ)

SNT2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT2 Chạy

20:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (156,000 đ)
Ngồi Mềm (216,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (765,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (662,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (510,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (444,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (333,000 đ)

SNT3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT3 Chạy

21:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (122,000 đ)
Ngồi Mềm (264,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (824,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (676,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (530,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (436,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (300,000 đ)

SNT4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT4 Chạy

21:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (107,000 đ)
Ngồi Mềm (242,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (838,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (669,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (524,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (466,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (338,000 đ)

SNT5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT5 Chạy

22:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (151,000 đ)
Ngồi Mềm (209,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (858,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (638,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (568,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (452,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (314,000 đ)

SNT6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT6 Chạy

22:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (117,000 đ)
Ngồi Mềm (292,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (947,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (674,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (507,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (404,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (336,000 đ)

SQN1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SQN1 Chạy

23:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (118,000 đ)
Ngồi Mềm (248,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (908,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (640,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (511,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (410,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (316,000 đ)


Page 7

SE1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE1 Chạy

05:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (112,000 đ)
Ngồi Mềm (228,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (869,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (664,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (537,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (408,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (301,000 đ)

SE2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE2 Chạy

05:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (104,000 đ)
Ngồi Mềm (260,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (747,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (622,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (552,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (498,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (397,000 đ)

SE3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE3 Chạy

06:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (159,000 đ)
Ngồi Mềm (201,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (797,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (677,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (550,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (401,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (317,000 đ)

SE4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE4 Chạy

06:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (161,000 đ)
Ngồi Mềm (212,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (800,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (603,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (559,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (449,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (353,000 đ)

SE5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE5 Chạy

07:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (147,000 đ)
Ngồi Mềm (211,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (914,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (660,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (539,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (427,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (323,000 đ)

SE6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE6 Chạy

07:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (176,000 đ)
Ngồi Mềm (236,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (774,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (681,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (597,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (440,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (303,000 đ)

SE7

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE7 Chạy

08:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (148,000 đ)
Ngồi Mềm (238,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (998,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (607,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (540,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (432,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (384,000 đ)

SE8

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE8 Chạy

08:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (190,000 đ)
Ngồi Mềm (233,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (704,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (651,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (545,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (435,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (354,000 đ)

SE9

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE9 Chạy

09:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (104,000 đ)
Ngồi Mềm (285,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (721,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (651,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (596,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (479,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (310,000 đ)

SE10

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE10 Chạy

09:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (134,000 đ)
Ngồi Mềm (205,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (802,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (610,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (542,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (459,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (392,000 đ)

SE11

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE11 Chạy

10:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (139,000 đ)
Ngồi Mềm (299,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (983,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (687,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (537,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (494,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (395,000 đ)

SE12

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE12 Chạy

10:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (177,000 đ)
Ngồi Mềm (225,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (935,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (666,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (559,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (480,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (317,000 đ)

SE13

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE13 Chạy

11:00AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (104,000 đ)
Ngồi Mềm (214,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (913,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (608,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (599,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (478,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (360,000 đ)

SE14

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE14 Chạy

11:30AM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (195,000 đ)
Ngồi Mềm (257,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (911,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (629,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (563,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (404,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (339,000 đ)

SE15

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE15 Chạy

12:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (104,000 đ)
Ngồi Mềm (263,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (792,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (643,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (562,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (425,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (330,000 đ)

SE16

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE16 Chạy

12:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (199,000 đ)
Ngồi Mềm (218,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (774,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (676,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (544,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (403,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (342,000 đ)

SE17

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE17 Chạy

13:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (102,000 đ)
Ngồi Mềm (283,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (877,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (606,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (598,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (430,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (314,000 đ)

SE18

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE18 Chạy

13:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (197,000 đ)
Ngồi Mềm (208,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (923,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (691,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (565,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (445,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (319,000 đ)

SE19

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE19 Chạy

14:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (127,000 đ)
Ngồi Mềm (249,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (876,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (632,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (511,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (490,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (376,000 đ)

SE20

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE20 Chạy

14:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (174,000 đ)
Ngồi Mềm (214,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (718,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (673,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (532,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (431,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (348,000 đ)

SE21

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE21 Chạy

15:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (177,000 đ)
Ngồi Mềm (234,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (972,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (679,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (517,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (450,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (386,000 đ)

SE22

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE22 Chạy

15:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (114,000 đ)
Ngồi Mềm (280,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (700,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (610,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (588,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (475,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (301,000 đ)

SE23

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE23 Chạy

16:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (153,000 đ)
Ngồi Mềm (219,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (761,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (681,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (568,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (480,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (312,000 đ)

SE24

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE24 Chạy

16:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (180,000 đ)
Ngồi Mềm (269,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (964,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (653,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (583,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (494,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (326,000 đ)

SE25

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE25 Chạy

17:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (115,000 đ)
Ngồi Mềm (225,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (923,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (692,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (559,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (465,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (371,000 đ)

SE26

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE26 Chạy

17:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (176,000 đ)
Ngồi Mềm (214,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (867,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (691,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (594,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (456,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (301,000 đ)

SE27

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE27 Chạy

18:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (182,000 đ)
Ngồi Mềm (230,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (706,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (635,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (549,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (423,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (315,000 đ)

SE28

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE28 Chạy

18:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (116,000 đ)
Ngồi Mềm (202,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (782,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (696,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (571,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (415,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (349,000 đ)

SE29

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE29 Chạy

19:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (154,000 đ)
Ngồi Mềm (209,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (925,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (669,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (534,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (449,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (361,000 đ)

SE30

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SE30 Chạy

19:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (194,000 đ)
Ngồi Mềm (214,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (792,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (670,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (528,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (487,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (360,000 đ)

SNT1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT1 Chạy

20:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (122,000 đ)
Ngồi Mềm (242,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (882,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (604,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (572,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (463,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (339,000 đ)

SNT2

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT2 Chạy

20:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (121,000 đ)
Ngồi Mềm (286,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (863,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (637,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (588,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (482,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (333,000 đ)

SNT3

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT3 Chạy

21:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (159,000 đ)
Ngồi Mềm (298,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (948,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (612,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (506,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (457,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (381,000 đ)

SNT4

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT4 Chạy

21:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (141,000 đ)
Ngồi Mềm (206,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (824,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (635,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (520,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (473,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (304,000 đ)

SNT5

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT5 Chạy

22:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (149,000 đ)
Ngồi Mềm (259,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (892,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (671,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (500,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (424,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (376,000 đ)

SNT6

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SNT6 Chạy

22:30PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (173,000 đ)
Ngồi Mềm (288,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (743,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (694,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (573,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (469,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (331,000 đ)

SQN1

TT Tàu Chổ ngồi - Giá
Tàu SQN1 Chạy

23:00PM

Nha Trang đi

Hà Nội

Đặt vé
Ngồi Cứng (161,000 đ)
Ngồi Mềm (251,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 4 (894,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 4 (620,000 đ)
Nằm Tầng 1 Phòng 6 (548,000 đ)
Nằm Tầng 2 Phòng 6 (447,000 đ)
Nằm Tầng 3 Phòng 6 (332,000 đ)