Chủ đề: php

Có 2,636 bài viết

Hướng dẫn php session authentication
Hướng dẫn php session authentication

Phiên là một chu trình người dùng gửi yêu cầu lên server và được server hồi đáp. Sau khi server hồi đáp trả lại trang nó sẽ đóng kết nối. Vậy nên những ...

Should i learn php or javascript
Should i learn php or javascript

If someone says “JavaScript is only for front end development, and PHP is for back end” — do not listen.Before I jump into claiming that one language is better than the other, there is ...

Hướng dẫn dùng file.exists trong PHP
Hướng dẫn dùng file.exists trong PHP

Định Nghĩa.Cú pháp.Cú pháp:Trong đó.Giá trị trả về.Ví dụ.code:Ghi chú.Hàm liên quan.Thông tin thêm.Định Nghĩa.Hàm file_exists() sẽ kiểm tra xem file hoặc ...

How to set path in php
How to set path in php

I am currently working on my own little project, but I have a little problem: I want to set the $PATH environment variable to ./bin, so that when I use exec() and similar functions, it would only ...

How to get current date with month name in php?
How to get current date with month name in php?

I have a date in my php function like following: 2016-05-17 16:41:51 Is there some way for me to get the month name from this date in PHP ? asked May 30, 2016 at 9:12 3Using the F in the date ...

Hướng dẫn unicode to ascii php
Hướng dẫn unicode to ascii php

Nội dung chínhPHP và mã hóa UTF-8Ở header:Trong file XML:Trong HTML:Chỉ định UTF-8 trong hàm hmlspecialchars:Khi kết nối với MySQL:Sử dụng hàm xử lý chuỗi tương thích ...

Hướng dẫn dùng negative regex trong PHP
Hướng dẫn dùng negative regex trong PHP

Regular expression là một nhóm của các ký tự được dùng để tìm ra một pattern cụ thể nào đó trong một hay một vài câu hay đoạn text. Bạn có thể gọi chúng ...

How do i see php on a website?
How do i see php on a website?

Is it possible to view the PHP code of a live website ? isherwood54.4k15 gold badges105 silver badges147 bronze badges asked Aug 23, 2009 at 21:26 2No, as it is interpreted on the server-side and ...

Hướng dẫn rectangle pattern in php
Hướng dẫn rectangle pattern in php

Design Pattern là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, được sử dụng thường xuyên trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó sẽ cung ...

Hướng dẫn php regex
Hướng dẫn php regex

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Regular Expression PHP, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Regular Expression PHP.Trước đây việc xử ...

Mở file php trên iphone
Mở file php trên iphone

Đọc và ghi file trong PHP với các hàm fopen, fwrite, fread, file_get_contents, file_put_contents Tạo file, mở fileGhi nội dung vào fileGhi thêm nội dung vào fileĐọc fileMột ...

Write a php script to calculate xy using a function
Write a php script to calculate xy using a function

Assignment 4 : Functions, Class, and Object Practice Programs: 1. Write a PHP script to calculate the area and volume of a cylinder using a function. Answer :2. Write a PHP ...

How do i get the start of the week in php?
How do i get the start of the week in php?

Very simple to use strtotime function:echo date(Y-m-d, strtotime(monday this week)), n; echo date(Y-m-d, strtotime(sunday this week)), n; It differs a bit across PHP versions:Output ...

Hướng dẫn dùng sodium trong PHP
Hướng dẫn dùng sodium trong PHP

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một trong những kỹ thuật lập trình rất quan trọng hiện nay. Nó được áp dụng ở hầu hết các ứng dụng thực tế xây ...

Hướng dẫn session class php
Hướng dẫn session class php

Session trong PHP tạo một tệp trong một thư mục tạm thời trên máy chủ nơi các biến session được đăng ký và giá trị của chúng được lưu trữ. Dữ liệu này ...

Hướng dẫn dùng pearl definition trong PHP
Hướng dẫn dùng pearl definition trong PHP

Nội dungNội dung chínhBiến trong PHPKhai báo biến trong PHPCác biến trong PHPĐầu ra các biếnPHP là một ngôn ngữ định kiểu lỏng lẻoPhạm vi các biến trong ...

Hướng dẫn dùng arrays php trong PHP
Hướng dẫn dùng arrays php trong PHP

1. Mảng là gì? Mảng trong PHP là gì?Mảng (Array) trong PHP là một biến sử dụng để lưu trữ các giá trị, dữ liệu liên quan. Bạn cứ tưởng tưởng một ...

Hướng dẫn dùng httpquery trong PHP
Hướng dẫn dùng httpquery trong PHP

Cấu trúc URLTrong gói tin HTTP Request, dòng Request Line bạn phải cung cấp một URL, thường là thông qua thanh địa chỉ của trình duyệt.URL là viết tắt của Uniform ...

What does deprecated mean in php?
What does deprecated mean in php?

PHP CoreNested ternary operators without explicit parentheses Nested ternary operations must explicitly use parentheses to dictate the order of the operations. Previously, when used without ...

How do i create a php project in visual studio code?
How do i create a php project in visual studio code?

Visual Studio Code is a great editor for PHP development. You get features like syntax highlighting and bracket matching, IntelliSense (code completion), and snippets out of the box and you can add ...

How do i start a php script?
How do i start a php script?

Create a file named hello.php and put it in your web servers root directory (DOCUMENT_ROOT) with the following content: Example #1 Our first PHP script: ...

Hướng dẫn w3resource php oop
Hướng dẫn w3resource php oop

Last update on August 19 2022 21:51:14 (UTC/GMT +8 hours)IntroductionObject-oriented programming is an approach to programming where objects and classes are used. Now-a-days Java and C++ are mostly ...

Creating database in php in hindi
Creating database in php in hindi

PHP में MySQL के एक से ज्यादा databases भी create किये जाते है |MySQL Database; create करने के लिए CREATE DATABASE ...

Hướng dẫn php in console
Hướng dẫn php in console

Blog Tin tức 31/03/2022 07:22Là một ngôn ngữ lập trình, PHP là ngôn ngữ yêu thích của các nhà phát triển. Một thực tiễn tốt nhất về lập trình PHP cần thiết ...

Hướng dẫn dùng traits meaning trong PHP
Hướng dẫn dùng traits meaning trong PHP

Hôm nay mình sẽ giới thiệu một khái niệm đã được PHP giới thiệu từ PHP 5.4 trở đi. Đây là một khái niệm theo mình nghĩ là hay, và để biết nó hay như ...

How do i know my php version?
How do i know my php version?

Download Article Download Article If youre interested in implementing new features on your website, or are trying to pinpoint a bug, you may need to check the version of PHP that your server is ...

Hướng dẫn what are php parameters?
Hướng dẫn what are php parameters?

Information may be passed to functions via the argument list, which is a comma-delimited list of expressions. The arguments are evaluated from left to right, before the function is actually called ...

Write a php script for finding grade of the student using class and object concepts
Write a php script for finding grade of the student using class and object concepts

In this article, were going to explore the basics of object-oriented programming in PHP. Well start with an introduction to classes and objects, and well discuss a couple of advanced concepts like ...

Hướng dẫn date_create_from_format php
Hướng dẫn date_create_from_format php

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo một ngày mới ở một định dạng cụ thể. Hàm date_create_from_format () trong PHP tạo một ngày mới ở định dạng ...

Hướng dẫn asia/karachi timezone php
Hướng dẫn asia/karachi timezone php

Get variable from another file phpSo I wonder if it is possible to get a variable from a specific php-file when the variable-name is used in multiple php-file. An example is this:<header> ...

Hướng dẫn dùng json obj trong PHP
Hướng dẫn dùng json obj trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về dữ liệu json trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với ...

What are the object oriented concepts in php classes?
What are the object oriented concepts in php classes?

We can imagine our universe made of different objects like sun, earth, moon etc. Similarly we can imagine our car made of different objects like wheel, steering, gear etc. Same way there is object ...

Hướng dẫn dùng requests.get headers trong PHP
Hướng dẫn dùng requests.get headers trong PHP

Trong bài này chúng ta tìm hiểu về hàm header, đây là một hàm được dùng khá nhiều trong lập trình web, ví dụ như dùng để chuyển hướng trang, dùng để ...

Hướng dẫn reverse array javascript
Hướng dẫn reverse array javascript

JavaScript Array reverse()Example const fruits = [Banana, Orange, Apple, Mango]; fruits.reverse(); Try it Yourself »Definition and UsageThe reverse() method reverses the order of the ...

Get date from timestamp php
Get date from timestamp php

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)date — Format a Unix timestampDescriptiondate(string $format, ?int $timestamp = null): stringParameters format Format accepted by DateTimeInterface::format(). ...

Can a constructor return a value in php?
Can a constructor return a value in php?

Production RiskSoftware ResiliencyCode ReliabilityThis code insight counts a violation each time the script has a constructor with a return value” <?php class foo {function foo(){ $error = ”; ...

Php add one week to date
Php add one week to date

Theres more than likely going to be a duplicate for this question, but Im struggling to find a precise answer for my problem. The user enters a starting date for a clients rent (on a form on a ...

Php save base64 image to file
Php save base64 image to file

I am trying to convert my base64 image string to an image file. This is my Base64 string:http://pastebin.com/ENkTrGNGUsing following code to convert it into an image file:function base64_to_jpeg( ...

What is difference between php 7 and php 8?
What is difference between php 7 and php 8?

With Pressable, all sites can now upgrade PHP versions from 7.4 to 8.0 or 8.1 with just one click in MyPressable Control Panel.To change your PHP version:Login to MyPressable Control PanelGo to ...

Hướng dẫn dùng ruby is_a trong PHP
Hướng dẫn dùng ruby is_a trong PHP

Đã đăng vào thg 5 28, 2018 3:37 CH 11 phút đọc Mở đầuChào các bạn, đến hẹn lại lên hôm nay mình sẽ chia sẻ về một chủ đề mình cho rằng khá là thú vị ...