Thể loại
Tất cả

vdanang.com

Genz

22580

22580

8

Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn

Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn?                         

Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn
 

Show
 • Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác
 • Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số cho sau: \(y = \left( {2 - \sqrt 3 } \right)\sin 2x \cos 2x\)
 • Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số cho sau: \(y = {\left( {\sin x - \cos x} \right)^2} 2\cos 2x 3\sin x\cos x\)
 • Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số cho sau: \(y = \left( {\sin x 2\cos x} \right)\left( {2\sin x \cos x} \right) - 1\)
 • Biết rằng \(\cos {{2\pi } \over 5} = {{\sqrt 5 - 1} \over 4}\) hãy đưa ra biểu thức \(\sin x \sqrt {5 5\sqrt 5 } \cos x\) về dạng \(C\sin \left( {x \alpha } \right)\)
 • Từ khẳng định là (khi x thay đổi, hàm số \(y = \sin x\) nhận mọi giá trị tùy ý thuộc đoạn \(\left[ { - 1;1} \right]\)”, hãy chứng minh rằng: khi x thay đổi, hàm số \(y = a\sin x b\cos x\) (a, b là hằng số, \({a^2} {b^2} \ne 0\)) lấy mọi giá trị tùy ý thuộc đoạn \(\left[ { - \sqrt {{a^2} {b^2}} ;\sqrt {{a^2} {b^2}} } \right]\)
 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(4\sin x - 3\cos x = 5\)
 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(3\cos x 2\sqrt 3 \sin x = {9 \over 2}\)
 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(3\sin 2x 2\cos 2x = 3\)
 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(2\sin 2x 3\cos 2x = \sqrt {13} \sin 14x\)
 • Tìm các giá trị x thuộc \(\left( { - {{3\pi } \over 4};\pi } \right)\) thỏa mãn phương trình cho sau với mọi m: \({m^2}\sin x - m{\sin ^2}x - {m^2}\cos x m{\cos ^2}x \)\(= \cos x - \sin x\)
 • Thực hiện tìm các giá trị \(\alpha \) để phương trình \(\left( {\cos \alpha 3\sin \alpha - \sqrt 3 } \right){x^2} \)\( \left( {\sqrt 3 \cos \alpha - 3\sin \alpha - 2} \right)x \)\( \sin \alpha - \cos \alpha \sqrt 3 = 0\) có nghiệm x = 1
 • Thực hiện tìm các giá trị \(\alpha \) để phương trình \(\left( {2\sin \alpha - {{\cos }^2}\alpha 1} \right){x^2} \)\(- \left( {\sqrt 3 \sin \alpha } \right)x 2{\cos ^2}\alpha \)\(- \left( {3 - \sqrt 3 } \right)\sin \alpha = 0\) có nghiệm \(x = \sqrt 3 \)
 • Giải phương trình lượng giác sau: \(12\cos x 5\sin x \)\( {5 \over {12\cos x 5\sin x 14}} 8 = 0\)
 • lớp 11A có 40 học sinh trong đó có 24 nam và 16 nữ. Cần chọn 5 học sinh để tham gia đại hội đoàn thanh niên, có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh trong đó có ít nhất một bạn nữ.
 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \({\sin ^2}x - 2\sin x\cos x - 3{\cos ^2}x = 0\)
 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(6{\sin ^2}x \sin x\cos x - {\cos ^2}x = 2\)
 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(\sin 2x - 2{\sin ^2}x = 2\cos 2x\)
 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(2{\sin ^2}2x - 3\sin 2x\cos 2x {\cos ^2}2x = 2\)
 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(4\sin x\cos \left( {x - {\pi \over 2}} \right) 4\sin\left( {\pi x} \right)\cos x \)\( 2\sin \left( {{{3\pi } \over 2} - x} \right)\cos \left( {\pi x} \right) = 1\)
 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(2{\sin ^3}x 4{\cos ^3}x = 3\sin x\)
 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(3{\sin ^2}{x \over 2}\cos \left( {{{3\pi } \over 2} {x \over 2}} \right) 3{\sin ^2}{x \over 2}\cos {x \over 2} \) \(= \sin {x \over 2}{\cos ^2}{x \over 2} {\sin ^2}\left( {{x \over 2} {\pi \over 2}} \right)\cos {x \over 2}\)
 • Số đo của một trong các góc của tam giác vuông ABC là nghiệm của phương trình: \({\sin ^3}x \sin x\sin 2 x - 3{\cos ^3}x = 0\). Chứng minh ABC là tam giác vuông cân.
 • Hãy dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải phương trình sau: \(\sin x\sin 7x = \sin 3x\sin 5x\)

A.

A.

Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn

B.

B.

Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn

C.

C.

Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn

D.

D.

Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn
 

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Cố định vị trí của người đầu tiên. Xếp 3 người còn lại vào 3 vị trí ta có

Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn
cách Chọn đáp án D.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = – 3cos(5πt – π/3) cm. Biên độ dao động và tần số góc của vật là

 • Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí biên âm đến biên dương thì gia tốc

 • Khi nói về vận tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

 • Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương thì giá trị của li độ x và vận tốc v là:

 • Cho vật dao động điều hòa. Tốc độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • Tần số dao động điều hòa là:

 • Chu kì dao động điều hòa là:

 • Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài l=10  cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = 3cm và hướng về vị trí cân bằng là

 • Một chất điểm dao động điều hoà. Tại thời điểm t1 li độ của chất điểm là x1=3 cm và v1=−603  cm/s . Tại thời điểm t2 có li độ x2=32  cm và v2=602  cm/s . Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng

 • Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 403 cm/s2 . Biên độ dao động của chất điểm là

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số cho sau: \(y = \left( {2 - \sqrt 3 } \right)\sin 2x \cos 2x\)

23/10/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số cho sau: \(y = {\left( {\sin x - \cos x} \right)^2} 2\cos 2x 3\sin x\cos x\)

  24/10/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số cho sau: \(y = \left( {\sin x 2\cos x} \right)\left( {2\sin x \cos x} \right) - 1\)

  24/10/2022 |   1 Trả lời

 • Biết rằng \(\cos {{2\pi } \over 5} = {{\sqrt 5 - 1} \over 4}\) hãy đưa ra biểu thức \(\sin x \sqrt {5 5\sqrt 5 } \cos x\) về dạng \(C\sin \left( {x \alpha } \right)\)

  24/10/2022 |   1 Trả lời

 • Từ khẳng định là (khi x thay đổi, hàm số \(y = \sin x\) nhận mọi giá trị tùy ý thuộc đoạn \(\left[ { - 1;1} \right]\)”, hãy chứng minh rằng: khi x thay đổi, hàm số \(y = a\sin x b\cos x\) (a, b là hằng số, \({a^2} {b^2} \ne 0\)) lấy mọi giá trị tùy ý thuộc đoạn \(\left[ { - \sqrt {{a^2} {b^2}} ;\sqrt {{a^2} {b^2}} } \right]\)

  23/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(4\sin x - 3\cos x = 5\)

  23/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(3\cos x 2\sqrt 3 \sin x = {9 \over 2}\)

  23/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(3\sin 2x 2\cos 2x = 3\)

  24/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(2\sin 2x 3\cos 2x = \sqrt {13} \sin 14x\)

  23/10/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm các giá trị x thuộc \(\left( { - {{3\pi } \over 4};\pi } \right)\) thỏa mãn phương trình cho sau với mọi m: \({m^2}\sin x - m{\sin ^2}x - {m^2}\cos x m{\cos ^2}x \)\(= \cos x - \sin x\)

  23/10/2022 |   1 Trả lời

 • Thực hiện tìm các giá trị \(\alpha \) để phương trình \(\left( {\cos \alpha 3\sin \alpha - \sqrt 3 } \right){x^2} \)\( \left( {\sqrt 3 \cos \alpha - 3\sin \alpha - 2} \right)x \)\( \sin \alpha - \cos \alpha \sqrt 3 = 0\) có nghiệm x = 1

  23/10/2022 |   1 Trả lời

 • Thực hiện tìm các giá trị \(\alpha \) để phương trình \(\left( {2\sin \alpha - {{\cos }^2}\alpha 1} \right){x^2} \)\(- \left( {\sqrt 3 \sin \alpha } \right)x 2{\cos ^2}\alpha \)\(- \left( {3 - \sqrt 3 } \right)\sin \alpha = 0\) có nghiệm \(x = \sqrt 3 \)

  24/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác sau: \(12\cos x 5\sin x \)\( {5 \over {12\cos x 5\sin x 14}} 8 = 0\)

  23/10/2022 |   1 Trả lời

 • lớp 11A có 40 học sinh trong đó có 24 nam và 16 nữ. Cần chọn 5 học sinh để tham gia đại hội đoàn thanh niên, có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh trong đó có ít nhất một bạn nữ.

  Giải nhanh hộ em bài toán phần tự luận này với ạ

  25/10/2022 |   0 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \({\sin ^2}x - 2\sin x\cos x - 3{\cos ^2}x = 0\)

  26/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(6{\sin ^2}x \sin x\cos x - {\cos ^2}x = 2\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(\sin 2x - 2{\sin ^2}x = 2\cos 2x\)

  26/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(2{\sin ^2}2x - 3\sin 2x\cos 2x {\cos ^2}2x = 2\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(4\sin x\cos \left( {x - {\pi \over 2}} \right) 4\sin\left( {\pi x} \right)\cos x \)\( 2\sin \left( {{{3\pi } \over 2} - x} \right)\cos \left( {\pi x} \right) = 1\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(2{\sin ^3}x 4{\cos ^3}x = 3\sin x\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(3{\sin ^2}{x \over 2}\cos \left( {{{3\pi } \over 2} {x \over 2}} \right) 3{\sin ^2}{x \over 2}\cos {x \over 2} \) \(= \sin {x \over 2}{\cos ^2}{x \over 2} {\sin ^2}\left( {{x \over 2} {\pi \over 2}} \right)\cos {x \over 2}\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Số đo của một trong các góc của tam giác vuông ABC là nghiệm của phương trình: \({\sin ^3}x \sin x\sin 2 x - 3{\cos ^3}x = 0\). Chứng minh ABC là tam giác vuông cân.

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải phương trình sau: \(\sin x\sin 7x = \sin 3x\sin 5x\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • ADSENSE

  ADMICRO

  Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn

  ADSENSE

  Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

  ★★★★★ 7 đánh giá trên Google
  Văn phòng công ty

  Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

  Điện thoại: 0922 892 892

  Trang web: Bangnam.com

  Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

  "BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

  Mọi người cũng tìm kiếm

  Thiết kế website Hà Nội
  Nhà thiết kế trang web
  Thiết kế website bán hàng
  Nhà thiết kế trang web
  Dịch vụ SEO
  Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
  Thiết kế website TP HCM
  Nhà thiết kế trang web
  Thiết kế website Hà Nội
  Nhà thiết kế trang web