Thể loại
Tất cả

lutrader.com

Kinh nghiệm

35519

35519

8

Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este no mạch hở X thu được 8,96 lit khí CO2 (dktc) và 5,4g H2O. Công thức phân tử của X là :

Show
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O. Công thức phân tử của X là:
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp nhóm chức C,H,O (Este) - Hóa học 12 - Đề số 4
 • Video liên quan


A.

B.

C.

D.

Ta có: nCO2=6,7222,4=0,3 mol; nH2O=5,418=0,3 mol

Vì nCO2=nH2O 

⇒ X là este no đơn chức mạch hở.

Gọi công thức phân tử của este X là CnH2nO2 (n ≥ 2).

Phương trình đốt cháy:

CnH2nO2 3n−22O2→tonCO2 nH2O

⇒ neste=0,3n (mol)

⇒ Meste=7,40,3n=743n

⇒ 3.(14n 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ Công thức phân tử của este X là C3H6O2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường bazơ khác nhau ở điểm nào?

Xem đáp án » 28/03/2020 30,730

Khi thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat        B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat        D. Propyl fomat.

Xem đáp án » 28/03/2020 2,634

Chất X có CTPT C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7       B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5       D. HCOOC3H5

Xem đáp án » 28/03/2020 1,929

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO-.

c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n≥2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.

e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este

Xem đáp án » 28/03/2020 1,732

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z

Xem đáp án » 28/03/2020 1,299

Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2;         B. 3;         C. 4;         D. 5

Xem đáp án » 28/03/2020 275

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O. Công thức phân tử của X là:

A.

A. C2H4O2.

B.

B. C3H6O2.

C.

C. C4H8O2

D.

D. C5H10O2

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A

Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
Este X no, đơn chức Số nguyên tử
Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
của X là : C5H10O2

Vậy đáp án đúng là D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp nhóm chức C,H,O (Este) - Hóa học 12 - Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Hỗnhợp A gồmcácaxithữucơ no dơnchức ,mạchhởvàeste no đơnchức, mạchhở. Đểphảnứnghoànhoànvới m gam A cần 400 ml dung dịchNaOH 0,5M. Nếuđốtcháyhoàntoàn m gam hỗnhợptrênthìthuđược 0,6mol CO2. Giátrịcủa m là:

 • Cho 8,28 gam chất hữu cơAchứa C, H, O (cóCTPT trùng CTĐG) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đóchưng khô, phần hơi thu được chỉcónước, phần chất rắn khan khối lượng 13,32 gam. Nung lượng chất rắn này trong oxi dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 9,54 gam Na2CO3; 14,52 gam CO2và2,7 gam nước. Cho phần chất rắn trên vào dung dịch H2SO4loãng dưthu được hai chất hữu cơX, Y(biết MX< MY).Sốnguyên tửhiđro cótrong Ylà:

 • Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và được tạo bởi từ các axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng là 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất a : b là ?

 • Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T gồm este hai chức, mạch hở X và este đơn chức Y thu được 6,54 mol CO­2 và 3,6 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn T cần dụng 141,285 gam dung dịch NaOH 50,96%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn Q gồm 3 muối (đều có phân tử khối lớn > 90 đvC). Ngưng tụ phần hơi thu được 117,875 ml ancol etylic 40o. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Q là?

 • 7,2 gam vinyl fomat tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được hỗn hợp X có chứa a gam muối. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được b gam Ag. Tổng a b là

 • X, Y là hai axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở (trong phân tử X, Y chứa không quá 2 liên kết p và 50 < MX < MY); Z là este được tạo bởi X, Y và etylen glicol. Đốt cháy 13,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,50 mol O2. Mặt khác 0,36 mol E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol Br2. Nếu đun nóng 13,12 gam E với 200 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm a gam muối A bà b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ của a : b gần nhất với giá trị nàosau đây

 • Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là ?

 • Cho hỗnhợp X gồmhaihợpchấthữucơ no, đơnchứctácdụngvừađủvới 100ml dung dịch KOH 0,4M, thuđượcmộtmuốivà 336ml hơimộtancol (đktc). Nếuđốtcháyhoàntoànlượnghỗnhợp X trên, sauđóhấpthụhếtsảnphẩmcháyvàobìnhđựng dung dịchCa(OH)2dưthìkhốilượngbìnhtăng 6,82 gam. Côngthứccủahaihợpchấthữucơtrong X là

 • Hỗn hợp E gồm các este đều có công thức phân tử

  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
  và chứa vòng bezen. Cho 0,08 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, đun nóng. Sau phản ứng, thu được dung dịch X và 3,18 gam hỗn hợp ancol Y. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng với lượng Na dư thu được 0,448 lít H2 ở đktc. Cô cạn dung dịch X được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

 • Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O. Công thức phân tử của X là:

 • Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este

  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
  rồi thu được toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch
  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
  thu được bao nhiêu gam kết tủa?

 • Đun nóng hỗn hợp hai chất đồng phân (X, Y) với dung dịch H2SO4 loãng, thu được hai axit ankanoic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và hai ankanol. Hòa tan 1 gam hỗn hợp axit trên vào 50 ml NaOH 0,3M, để trung hòa NaOH dư phải dùng 10ml HCl 0,5M. Khi cho 3,9 gam hỗn hợp ancol trên tác dụng hết với Na thu được 0,05 mol khí. Biết rằng các gốc hidrocacbon đều có độ phân nhánh cao nhất. CTCT của X và Y là:

 • Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác, đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacnoxylic kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là:

 • Đốt cháy hoàn toàn 11,88 gam X gồm hai este mạch hở (trong đó có một este đơn chức và một este hai chức) cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau phản ứng thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm theo khối lượng của este hai chức trong hỗn hợp X là:

 • Cho sơ đồ phản ứng sau:

  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A

  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A

  Nhận định sai là:

 • Cho hỗn hợp A gồm X, Y là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác (MX < MY). Khi đốt cháy X cũng như Y với lượng O2 vừa đủ thì số mol O2 đã phản ứng bằng số mol CO2 thu được. Đun nóng 30,24 gam hỗn hợp A (số mol X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 400ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp B chứa 2 ancol và hỗn hợp D chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ B qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 15,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp D cần dùng 0,42 mol O2. Tổng số nguyên tử có trong Y là

 • X, Y là hai axit no, đơn chức và là đồng đẳng liên tiếp của nhau (MY> MX); Z là ancol 2 chức; T là este thuần chức tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 0,725 mol O2 thu được lượng CO2 nhiều hơn H2O là 16,74 gam. Mặt khác 0,15 mol E tác dụng vừa đủ với 0,17 molNaOH thu được dung dịch G và một ancol có tỉ khối so với H2 là 31. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là:

 • CácchấthữucơđơnchứcZ1, Z2, Z3có CTPT tươngứnglà CH2O, CH2O2, C2H4O2. Chúngthuộccácdãyđồngđẳngkhácnhau. CôngthứccấutạocủaZ3là

 • Đốt cháy hết 25,56g hỗn hợp H gồm hai este đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp và một amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần đúng 1,09 mol O2, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48 : 49 và 0,02 mol khí N2. Cũng lượng H trên cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam rắn khan và một ancol duy nhất. Biết KOH dùng dư 20% so với lượng phản ứng. Giá trị của m là :

 • Hỗn hợp E gồm các este đều có công thức phân tử

  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
  và chứa vòng bezen. Cho 0,08 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, đun nóng. Sau phản ứng, thu được dung dịch X và 3,18 gam hỗn hợp ancol Y. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng với lượng Na dư thu được 0,448 lít H2 ở đktc. Cô cạn dung dịch X được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

 • Hỗnhợp X gồmhaiesteđơnchức, mạchhởlàđồngphâncấutạocủanhau. Cho m gam X phảnứngvừađủvới dung dịchNaOH, thuđược dung dịch Y (chỉchứa 2 muối) và (m – 14,7) gam hỗnhợphơigồm 2 anđehit no, đồngđẳngkếtiếp, cótỉkhốihơi so với H2bằng 24,625. Côcạn dung dịch Y thuđược (m – 3,7) gam chấtrắn. Côngthứccấutạocủahaiestelà

 • Xàphònghoá 3,52 gam este X đượctạoratừaxitđơnchứcvàancolđơnchứcbằng dung dịchNaOHvừađủđượcmuối Y vàancol Z. Nungnóng Y vớioxithuđược 2,12 gam muối, khí CO2vàhơinước. Ancol Z được chia làmhaiphầnbằngnhau. Phần 1 chotácdụngvới Na vừađủthuđượckhí H2cósốmolbằngnửasốmolancolphảnứngvà 1,36 gam muối. Phần 2 chotácdụngvớiCuOdư, nungnóngđượcchấthữucơ T cóphảnứngtrángbạc. Côngthứccấutạocủa X là:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto có 5 cặp cực từ. Khi máy hoạt động với tốc độ của rôto là 720 vòng/phút thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là:

 • Xàphòng hóa este nào sau đây thu được sản phẩm cókhảnăng tham gia phản ứng tráng bạc:

 • Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A

 • Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
  và
  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
  .
  Tìm giá trị của k để
  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
  cắt
  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
  .

 • Cho m gam Na vào 100 ml dung dịch AlCl3 2M, sau các phản ứng thu được 7,8g kết tủa. Giá trị của m là :

 • Tính tích phân:

  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
  .

 • Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn một quý với lãi suất 1,65% một quý. Hỏi sau bao nhiêu quý thì người đó có được ít nhất 20 triệu?

 • Trênmặtnướccóhainguồnkếthợp S1, S2cáchnhau 30cm daođộngtheophươngthẳngcó phươngtrìnhlầnlượtlà

  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
  Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este A đơn chức thì thu được 6 7,2 lít CO2 đktc và 5 4 g H2O CTPT của A
  . Biếttốcđộtruyềnsóngtrênmặtnước 30cm/s. Xéthìnhvuông S1MNS2 trênmặtnước, sốđiểmdaođộngcựcđạitrên MS2là:

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web