Thể loại
Tất cả

vdanang.com

Genz

22837

22837

8

Dung dịch CH3COONa 0 2 M có pH bằng CH3COOH có Ka 1 8.10 5 luỹ thừa trừ 5

Dung dịch CH3COONa 0 2 M có pH bằng CH3COOH có Ka 1 8.10 5 luỹ thừa trừ 5

Read story

2 min read

Dung dịch CH3COONa 0 2 M có pH bằng CH3COOH có Ka 1 8.10 5 luỹ thừa trừ 5

Read story

3 min read

Dung dịch CH3COONa 0 2 M có pH bằng CH3COOH có Ka 1 8.10 5 luỹ thừa trừ 5

Read story

3 min read

Dung dịch CH3COONa 0 2 M có pH bằng CH3COOH có Ka 1 8.10 5 luỹ thừa trừ 5

Read story

3 min read

Dung dịch CH3COONa 0 2 M có pH bằng CH3COOH có Ka 1 8.10 5 luỹ thừa trừ 5

Read story

3 min read

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

CHUYÊN ĐỀ TÍNH pH CỦA DUNG DỊCHI. LÝ THUYẾT CƠ BẢN:1. Tính pH của dung dịch axit bazo mạnh.a/ Axít mạnh:HA → H AH2OH OH[H ] – [OH-] – [A- ] = 0→ [H ] -K H 2O[H ]- Ca = 0(1)→ [H ]2 - Ca[H ] - = 0Ta được phương trình bậc 2 với ẩn là [H ]:- Nếu Ca >> 10-7M, bỏ qua cân bằng điện li của H2O.[H ] = Ca→ pH = - lg[H ]b/ Bazơ mạnh:MOH → M OHH2OH OH[H ] - [OH-] [M ] = 0 → [H ] -K H 2O[H ] Cb = 0[H ]2 Cb. [H ] - = 0- Nếu Cb ≈ 10-7M thì giải phương trình:[H ]2 Cb. [H ] - = 0 → [H ] →pH = - lg[H ]- Nếu Cb >> 10-7M, bỏ qua cân bằng điện ly của nước.[OH-] = Cb →pOH = - lg[OH-] → pH = 14- pOH2. Tính pH của dung dịch axit bazo yếu đơn chức.a/ Axít yếu đơn chức:HAH AKa H2OH OHÁp dụng định luật bảo toàn điện tích: [H ] – [OH-] – [A- ] = 0→[H ] -K H 2OK a Ca- K [H ] = 0(2)[H ]a- Nếu KaCa >> bỏ qua sự điện ly của nước→ [H ] - = 0 → [H ]2 Ka[H ] - KaCa = 0- Giả sử[H ] << Ca → [H ] = K a Ca → pH = 1/2. (pKa – lgC0)- Nếu KaCa ≈ ta không bỏ qua giá trị nào cả và việc tính toán gần đúng được thực hiệntheo định luật bảo toàn proton:[H ] – [OH-] – [A- ] = 0 → [H ] = K a [ HA][H ]→ [H ]2 = Ka.[HA] xem [HA] = Ca→ [H ] = K H O K a Ca2Ví dụ: Tính pH của dung dịcha/ CH3COOH 0,1 M Biết pKa= 4,75b/ NH4Cl 0,1 MBiết pKb = 4,75Giải:a/ Áp dụng công thức pH = 1/2. (pKa – lgC0) ta có pH = 1/2 .( 4,75- lg0,1) = 2,87b/ NH4Cl →NH4 ClNH4 H2O NH3 H3O → Ka = Kw/ Kb = 10-14/10-4,75= 10-9,25Áp dụng công thức pH = 1/2. (pKa – lgC0) ta có pH = 1/2 .( 9,25- lg0,1) = 5,13b/ Bazơ yếu đơn chức:B H2OBH OHKb H2OH OHÁp dụng đinh luật bảo toàn điện tích:[H ] – [OH-] [BH ] = 0K H 2OK bCb- [OH-] K [OH − ] = 0[OH ]b- Nếu KbCb >> , bỏ qua điện ly của nước.→ - [OH-] = 0→ [OH-]2 Kb [OH-] - KbCb = 0Gỉa sử [OH-] << Cb → [OH-] = K bCb → pOH = 1/2. (pKb – lgC0)→- Nếu KbCb ≈ ta không bỏ qua giá trị nào cả và việc tính toán gần đúng được thực hiệntheo định luật bảo toàn proton: [H ] = [OH-] - [HA]. BIến đổi ta được:→[H ] =K H 2O1 K a−1Cb−(xem [A-] = Cb)Ví dụ: Tính pH của dung dịcha/ NH3 0,1 M biết pKb=4,6Giải:Áp dụng công thức pH = 14- 1/2. (pKb – lgC0) ta có pH = 14 – 1/2 (4,6-lg0,1)= 9,943. Tính pH của dung dịch axit, bazơ yếu đa chức.H3AH H2A-Ka1(1)H2A-H HA2-Ka2(2)HA2-H A3-Ka3(3)H2OK H 2O (4)H OH-Nếu Ka1 >> Ka2 , Ka3 ,… Kan→ Cân bằng (1) quyết định:[H ] −KH 2O [H ]−Ca K a1=0[ H ] K a1CK a a1Nếu K1Ca >> K H O → [ H ] − [ H ] K = 02a1Nếu [H ] << Ca→ [H ] = → pH = 1/2. (pKa – lgCa)Áp dụng tương tự đối với một bazơ yếu đa chức, ta cũng tiến hành chọn các cân bằngquyết định và xét điều kiện để bỏ qua sự điện ly của H2O.4. Tính pH của dung dịch đệm.Khái niệm: Là những dung dịch có khả năng chống lại sự thay đổi pH của môi trườngkhi ta thêm vào dung dịch đó một lượng axit mạnh, bazơ mạnh không lớn lắm. Khi phaloãng thì pH của dung dịch thay đổi không đáng kể.Thành phần hệ đệm có thể là:- Một axit yếu và một bazơ yếu liên hợp với nó.- Muối axit của axit yếu.Công thức tính pH gần đúng của dung dịch đệm:Khi [H ] , [OH-] << Ca, Cb thì [H ] = Ka . Ca/Cb→ pH = pKa- lgCa/CbVí dụ: Tính pH của dung dịch chứa CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M.Biết pKa = 4,75Giải:Áp dụng công thức pH = pKa- lgCa/Cb ta có pH = 4,75-lg 0,1/0,1)=4,755.Tính pH của dung dịch muối axitMuối axit là những muối mà ở gốc axit còn nguyên tử H có khả năng phân li cho ionH .Ví dụ: dung dịch NaHACác quá trình xảy ra:NaHA → Na HAHA- H2OHAH2OH2A OH-H A2H Kb2Ka2 OH-Nếu Ka2 > Kb2 thì ta có môi trường axit, ngược lại nếu Ka2 < Kb2 thì ta có môi trườngbazơ.Trong trường hợp tổng quát:Chọn mức không HA- và H2OTa có:[H ] [H2A] = [A2-] [OH-]K H 2O K a 2 .[ HA− ] Biến đổi ta có [H ] =Xem1 K a−11.[ HA− ][HA-] ≈ C→ [H ] =→ [H ] =Nếu Ka2C >>Nếu Ka1-1C >> 1K H 2O K a 2 .C1 K a−11.CK a 2 .C1 K a−11.C→ [H ] =-1a1 Nếu Ka2C >> và K C >> 1→ [H ] = K a1.K a 2( K H 2O K a 2 .C ).K a1C→pH = (pKa1 pKa2)/2.II. BÀI TẬP LUYỆNBài 1. Cho dung dịch CH3COOH 0,01M ( dung dịch A).1. Tính pH của dung dịch A.2. Cho vào 1 lít dung dịch A: 0,001 mol NaOH thì pH của dung dịch thu được bằng baonhiêu?Biết Ka (CH3COOH) = 10 – 4,76HD:1. Phương trình→CH3COOH ¬CH3COO – H Ka = 10 – 4,76 (1)→ H2O ¬H OH –KW = 10 – 14(2)Ka >> KW => (1) là chủ yếu, bỏ qua (2)→CH3COOH ¬CH3COO – H Ka = 10 – 4,760,0100xxx0,01 – xxx=>x2= 10−4,760, 01 − x=> x = 4,083.10 – 4 (M)=> pH = - lg(x) = 3,3892. Khi cho NaOH vào dung dịch A.CH3COOH OH – → CH3COO – H2O0,010,0010,0090,001dung dịch trở thành dung dịch đệm.=> pH = pKa lg0, 001Cb= 4,76 lg 0, 009 = 3,806CaBài 2. Muối sắt (III) thuỷ phân theo phản ứng→Fe3 2H2O ¬Fe(OH)2 H3O K a = 4,0 . 10-3a) Tính pH của dung dịch FeCl3 0,05Mb) Tính pH mà dung dịch phải có để 95% muối sắt (III) không bị thuỷ phân.HD:→ Fe3 3ClFeCl3 →Fe3 H2O ¬Fe(OH)2 H  Fe(OH) 2   H K== 4,0 . 10-3 Fe3 22 H  H K=== 4,0 . 10-3  Fe3 0,05-[H ][H ] = 2,89.10 – 3 M- pH= 2,54b) pH mà dung dịch phải có để 95% muối sắt (III) không bị thủy phân Fe(OH) 2  5=→95 Fe3 K=5[H ] = 4,0 . 10—395[H ] = 7,7 . 10-2 (M) => pH = 1,1Bài 3. a)Tính pH của dung dịch HCl nồng độ 0,5.10-7 mol/lít.b)Tính pH của dung dịch X được tạo thành khi trộn 200ml dung dịch HA 0,1M (Ka = 10 3.75) với 200ml dung dịch KOH 0.05M; pH của dung dịch X thay đổi như thế nào khithêm 10-3 mol HCl vào dung dịch X.a) [ H ] . 0,5.10-7 do nồng độ nhỏ → phải tính đến cân bằng của H2O→H2O ¬H OH −HCl→ H Cl −Theo định luật bảo toàn điện tích:[ H ] = [ Cl-] [OH-] → [ H ] = 0,5.10-7 → [ H ] 2 − 0,5.10 [ H ] − 10 -14 = 0.Giải được: [ H ] = 1,28.10-7 → pH ≈ 6,9b) nHA = 0,1.0,2 = 0,02 mol ;nKOH = 0,05.0,2 = 0,01 molKOH HA → KA H2O0,01 → 0,01→ 0,01Theo phương trình HA còn dư = 0,01 mol−710 -14H [ ]0,01Trong d2 X: CHA = CKA = 0,4 = 0,025M.Xét các cân bằng sau:→H2OH OHKW = 10-14¬(1)→HAH AKHA = 10-375(2)¬→A- H2O ¬HA OHKB = KHA-1. KW = 10-10,25 (3)So sánh (1) với (2) → KHA >> KW → bỏ qua (1)So sánh (2) với (3) → KHA >> KB → bỏ qua(3) → Dung dịch X là dung dịch đệm axit[ muoi ]0,1có pH = pKa lg [ axit ] = 3,75 lg 0,1 = 3,75∗ Khi thêm 10-3 mol HClKA HCl → KCl HA0,001 ← 0,001 →0,001 (mol)0,01 0,001= 0,0275 M0,40,01 - 0,001và [KA] == 0,0225M .0,4[HA] =Dung dịch thu được vẫn là dung dịch đệm axit.0,0225Tương tự, pH = 3,75 lg 0,0275 = 3,66Bài 41. Tính pH và độ điện li của dung dịch NaCN 0,015 M (dung dịch A)2. pH và độ điện li thay đổi ra sao khi:a. Có mặt NaOH 0,0005Mb. Có mặt HCl 0,0002Mc. Có mặt NaHSO4 0,010Md. Trộn 50 ml dung dịch A với 150 ml HCOONa 0,01MCho Ka(HCN) = 10-9,35, Ka(HSO4- ) = 1,0.10-2, Ka(HCOOH) = 10-3,75.HD:1. NaCN → Na CN –0,015M[]0,015MCN - H2 O0,015-x10−14HCN OH10-−9,35Kx=10-4,65 = 2,24.10-5x2K=[HCN][OH]x==2,24.10-5[CN](0, 015 − x)Giải pt bậc 2x = 5,68563262.10 – 4M-1410-9,35pOH = -lg 5,68563262.10 – 4 = 3,24522120610= 10-4,65 = 2, 24.10 −5pH =10,75467518độ điện li α =5, 68563262.10−4100% = 3, 7893604%1,5.10−22. a. Khi có mặt NaOH 0,0005MNaOH → Na OH –5.10 -4 M5.10-4 MCN – H2 OHCN OH –[ ] mol.l - 1 0,015- y1K=y1 5.10 -4y1y1 (y1 5.10−4 )=2,24.10-50, 015 − 5.10−4 − y1pt đượcy1 = 6,706496859.10 – 5M[OH -] = 6,706496859.10-5 5.10-4 =5,6706496859. 10 – 4MpOH = 3,246367181pH = 10,75363282−5độ điện li α1 =6, 706496859.10100% = 0, 44709979%1,5.10−2b. Khi có mặt HCl 0,0002MNaCN HCl →2.10 – 42.10 – 4NaCl HCN2.10 – 4Dung dịch sau phản ứng:HCN:2.10 – 4 MCN – :0,0148 MCN – H2 OHCN OH –[ ] mol.L - 1 0,0148- y20,0002 y2−4(2.10 y 2 ).y 2= 2,24.10−5K=−2(1,48.10 − y 2 )y2 = 4,752174622.10-4pOH = -lg 4,752174622.10 – 4 = 3,323107609y2pH = 10,67689239(2.10−4 4,752174622.10−4 )100% = 4,501449748%Độ điện li α2 =1,5.10−2c. Khi có mặt NaHSO4 0,020M→ Na HSO40,01MHSO4- CN HCN SO42 –K′Cân bằng trên xem như tổ hợp các cân bằngHSO4H SO42 K1 = 10 – 2H CN –HCNKH -C 1N = 109,35HSO4- CN HCN SO42 –K′ = 107,35K′ quá lớn, phản ứng xem như hoàn toànNaHSO4HSO4- CN 0,01còn→0,010,005HCN SO42 –0,01CN – H2 OHCN OH –[ ] mol.L - 1 0,005- y30,01 y3y3(0,01 y3 ).y3= 2.24.10−5K=y3 = 1,11625357.10 – 5 M−3(5.10 − y3 )pOH = -lg 1,11625357.10 – 5 = 4,952237139pH = 9,04776286110−2 1,11625357.10−5100% = 66,7410835%độ điện li α3 =1,5.10 −2d. Trộn 50 ml dung dịch A với 150 ml HCOONa 0,01M(1)CN – H2 OHCN OH – K=10-4,65 -144.10= 4.10−10,25––-3,7510(2) HCOO H2 OHCOOH OHK˝ =K >> K˝(2) không đáng kểCN – H2 OHCN OH –[ ] mol.L - 1 0,025-y4y4y4Nồng độ vừa mới trộn của CN – = 0,00375My 24= 2,24.10−5K=y4 = 2,788438588.10 – 4 M0,00375 − y 4pOH = -lg 2,788438588.10 – 4 = 3,554638916pH = 10,44536108Bài 5.HD:2,788438588.10−4.100% = 1,858959059%độ điện li α4 =1,5.10−2A là dung dịch CH3COOH 0,1M có pH=2,9. Tính độ điện li ỏ% của dung dịch ACH 3COOH ⇔ CH 3COO − H [ H ] = 10− 2,9 ⇒ α % =10− 2,9.100 = 1,258925%0,1Bài 6: Cho A là dung dịch CH3COOH 0,2M , B là dung dịch CH3COONa 0,2M. Trộn Avới B theo tỉ lệ thể tích bằng nhau thu được dung dịch C . Tính pH của C và độ điện li αcủa CH3COOH trong C . Biết K= 1,75.10-5HD:Dung dịch C ( CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M )CH3COOH↔CH3COO- H Ka = 1,75.10-5Cân bằng :0,1-x0,1 xx-5-5=> = 1,75.10 => x= 1,749.10 => pH= -lg1,749.10-5 = 4,757điện li α = 1,749.10-5 / 0,1= 0,01747%Bài 7: Tính pH của dung dịch thu được khi hòa tan 0,1 mol PCl 3 vào 450ml dung dịchNaOH 1M.HD:PCl3 H2O → H3PO3 3 H 3Cl(1) H OH → H2O(2)H3PO3 OHH2PO3 H2O(3)2H2PO3 OHHPO3 H2O(4)nOH- bđ = 0,45 molsau phản ứng (2,3) nOH- dư = 0,05 molnOH- (4) = n HPO3 2- = 0,05 molka2 =[H ][HPO32− ][H 2 PO3− ]=7.10-7→ pH= -lg 7.10-7 = 6,15490196Bài 8: Tính pH của dung dịch H2SO4 0,010 M . Hằng số Ka nấc thứ hai là 1,0.10-2HD:H2SO4 →H HSO40,010M 0,010M→HSO4 ¬H SO42Nđcb : 0,010 – x0,010 xx(0,010 x) x= 10−2 => x 2 2.10−2 x − 10−4 = 00,010 − x=> x = 4,1421.10-3 => [H] = 0,010 4,1421.10-3 = 14,1421.10-3M=> pH = 1,8495.Bài 9: Tính nồng độ mol/l các ion và pH của dung dịch Na 2CO3 0,01M? Biết CO32- có Kb1= 10-3,76 ; Kb2 = 10-7,65 .HD:Na2CO3  2Na CO32→ HCO3- OH- K b = 10 −3,67(1) CO32- H2O ¬→ H2CO3 OH- K b 2 = 10 −7 ,65(2) HCO3- H2O ¬→ H OH- KW = 10-14(3) H2O ¬Vì K b >> K b >> KW nênCân bằng (1) là chủ yếu→ HCO3- OH- K b = 10 −3,67CO32- H2O ¬[Bđ]0.01[P.ứng] x[CB]0.01 – xxx1121K b1 =x2= 10 −3,760,01 − x x = 1,234.10-3 pOH = 2,908pH = 11,092 [Na ] = 0,02M[CO32-] = 0,01 – 1,234.10-3 = 8,766.10-3M[HCO3-] = 1,234.10-3 MBài 10: Ở 20oC hòa tan vào dung dịch NaOH nồng độ 0,016 g/lít một lượng iot đủ để phảnứng xảy ra hoàn toàn: 2NaOH I2  NaI NaIO H2O.Tính pH của dung dịch thu được. Biết hằng số axit của HIO = 2,0 x 10-11.HD:Nồng độ đầu của OH − =Phản ứng:0,016= 4,0 × 10 − 4 (mol/lít)402OH- I2  I4,0 × 10−4HIO2,0 × 10 −4 - xH OH −Ta có: K a =IO2,0 × 10IO − H 2 O [] H2 O−4HIO OH −xxK a = 2,0 × 10 −11[ IO − ].[ H ]= 2,0 × 10 −11[ HIO][ IO − ].[ H ]= 2,0 × 10 −11Do [HIO] = [OH ] ⇒−[OH ]-(2,0 ×10 −4 − [OH − ]).[ H ]⇒=[OH − ](2,0 ×10 − 4 −=10 −14).[ H ] [H ]−1410[H ]= 2,0 ×10 −11⇒ 2,0 × 10 −4 [ H ] 2 − 1,0 × 10 −14 [ H ] − 2,0 × 10 −25 = 0Giải phương trình bậc ⇒ [H ] = 6,53 x 10-11.⇒ pH = -lg[H ] = - lg(6,53 x 10-11) = 10,185.Bài 11: Tính pH của dung dịch benzoatnatri C6H5COONa nồng độ 2,0 ×10−5 M. Biết hằngsố axit của axit benzoic bằng 6,29 ×10−5.♣ C6H5COONa → Na C6H5COO−→ C6H5COOHC6H5COO− H ¬Ka−1→ H OH−H2O ¬KwTổ hợp 2 phương trình cho:→ C6H5COOH OH−C6H5COO− H2O ¬KtpK10−14−10Ktp = Kw =−5 = 1,59 ×106,29×10aDo nồng độ đầu của C6H5COO− nhỏ; mặt khác hằng số của quá trình không lớn hơn nhiềuso với 10−14 nên phải tính đến sự điện li của nước.→ C6H5COOH OH−C6H5COO− H2O ¬Ktp (1)−5−2,0 ×10 − [OH ]→ H OH−H2O ¬Kw (2)Theo định luật bảo toàn điện tích: [OH−] = [C6H5COOH] [H ]hay10−14[C6H5COOH] = [OH ] − [H ] = [OH ] − OH − − −thay vào biểu thức hằng số cân bằng của (1):K=[ C 6 H 5COOH ] OH − C 6 H 5COO − 10−14  OH −  −÷× OH − −OH  ÷= = 1,59 ×10−10C 6 H 5COO − 2OH −  − 10−14⇒= 1,59 ×10−10 ⇒ [OH−]2 1,59 ×10−10[OH−] − 13,18 ×10−15 = 0−5−2 × 10 − OH ⇒ [OH−] = 1,148 ×10−7 ⇒ pOH = − lg(1,148 ×10−7) = 6,94 ⇒ pH = 7,06Bài 12: A là dung dịch CH3COOH 0,2M, B là dung dịch NaOH 0,2M và C là dung dịchCH3COONa 0,2 Ma. Tính pH của dung dịch A, Bb. Tính pH của dung dịch thu được khi trộn A với B theo tỉ lệ thể tích bằng nhauc. Tính pH của dung dịch thu được khi trộn A với C theo tỉ lệ thể tích bằng nhauCho: Ka (CH3COOH ) =1,8.10-5 .HD:a. (1,0 điểm)Tính pH của dung dịch A, B- dung dịch A:CH3COOHCH3COO- H ; Ka (CH3COOH) =1,8.10-5Ban đầu:0,200Cân bằng: 0,2 -xxx[CH COO ][. H ]−Ta có: Ka =3[ CH 3COOH ] =x2= 1,8. 10-5 hay x2 1,8.10-5 x - 0,36.10-5 = 0 (*)0,2 − xGiải phương trinh bậc 2 (*) (chọn nghiệm dương và nhỏ hơn 0,2) được x≈ 1,8884. 10-3 MVậy [H ] = x = 1,8884.10-3 M và pH = -lg[H ]= - lg(1,8884.10-3) ≈ 2,72.→ Na OH- dung dịch B: NaOH 0,2 M0,2 MTừ đó suy ra: pOH = -lg[OH ] = -lg0,2 ≈ 0,70. Vậy pH= 14-pOH= 13,30.b.(0,5 điểm) Trộn A, B với tỉ lệ thể tích bằng nhau thì nồng độ đầu các chất giảm đi1 nửaC0 (CH3COOH) = C0 (NaOH) = 0,1 M. Khi trộn xảy ra phản ứng:→ CH3COONa H2OCH3COOH NaOH 0,10,10,1 Mdung dịch thu được gồm: CH3COONa: 0,1 M . Xét cân bằng:→ CH3COO- Na CH3COONa 0,10,1CH3COO- H2OBan đầu:Cân bằng:Ta có: Kb =0,10,1-xCH3COOH OH-; Kb =0[ CH 3COOH ].[OH−[CH COO ]−]0x3x−142=10 −1410 −14=Ka1,8.10 −5x10=0,1 − x 1,8.10 −510 −14.0,1≈ 7,45.10-6 M thỏa mãn và pOH= -lg[OH-]≈ 5,13−51,8.10Giả sử x << 0,1 suy ra x ≈pH = 14- pOH≈ 8,87.c.(0,5 điểm) Khi trộn A với C theo tỉ lệ thể tích 1:1 thì nồng độ ban đầu C 0(CH3COOH) = C0(CH3COONa) = 0,1M.CH3COOHCH3COO- H ; Ka (CH3COOH) =1,8.10-5Ban đầu:0,10,1Cân bằng: 0,1 -x0,1 xx[CH COO ][. H ]−Ta có: Ka =3 [ CH 3COOH ]=(0,1 x).x-5-5=1,8.10.Giảsửx<<0,1tacóx≈1,8.10thỏa0,1 − xmãn. Vậy pH = -lg[H ] = -lgx ≈ 4,74.Bài 13:Giả sử có hidroxit M(OH)2 chỉ có phương trình điện ly duy nhất rất yếu :M(OH)2  M2 2OH–(1)a/Hãy thiết lập biểu thức liên hệ giữa: C 0(nồng độ đầu của M(OH)2), pH của dung dịch,pKb ( Biết pKb = - lgKb)b/ Tính pKb khi pOH = 6,75 và C0 = 1M*Xét phương trình :M(OH)2 M2 2OH–– (1)Ban đầuC0(M)0 (M)0 (M)Giả Sửx (M)x(M)2x(M)Khi cân bằng: (C0 – x)x2x*Theo phương trình (1)Ta có :Kb =[ M 2 ][OH − ] 2[ M (OH ) 2 ]x ( 2 x) 20 −xa/ lg(Kb ) = lg ( CKb =x(2 x) 2C0 − x)  - lg(Kb) = lg(C0 – x ) – lg x - 2lg(2x)=> pKb = lg(C0 – x ) - 3lgx - 3lg2 lg2=> pKb = lg(C0 – x ) - 3lg2x lg2Chất điện ly yếu nên : C0 - x > 0 => C0 – x ~ C0pKb = lg2C0 - 3 lg2x => - lg2x = 1/3 (pKb - lg2C0) (*)* Đặt pOH = - lg [OH–] => pOH = - lg2xluôn có : [H ] [OH––] = 10–14 => pH = 14 – pOH(*)  pH = 14 – 1/3( pKb – lg2C0)b/ pOH = 6,75 => pH = 7,25=> pKb = 42 - 3pH lg2C0 => pKb = 42 - 3.7,25 lg2 = 20,5510.Bài 13:Cho một mẫu thử axit fomic HCOOH có nồng độ 0,1M. Cho KHCOOH = 1,77.10-41/ Tính pH của dung dịch HCOOH nói trên2/ Cho vào mẫu thử trên 1 lượng axit H2SO4 x M có cùng thể tích, thấy độ pH giảm 0,385đơn vị so với pH khi chưa cho H2SO4 vào. Biết rằng hằng số axit đối với nấc phân li thứ haicủa axit sunfuric là K2 = 1,2.10-2. Không có sự hao hụt khi pha trộn. Tính giá trị của x ?GiảiHCOOHH HCOO-Cân bằng 0,1-a MaMaM2-4Ta có: a / (1-a) = 1,77.10 => a = 0,00412 (M) => pH = 2,385Giả sử lấy 1 lít dung dịch H2SO4 x mol/lít trộn với 1 lít dung dịch HCOOH được dung dịchmới cópH = 2,385 – 0,385 = 2,00.Nồng độ các chất trong dung dịch mới sau khi trộn:[HCOOH] = 0,05(M); [H2SO4] = 0,5x (M)Vì pH = 2 => [H ] = 0,01 (M)Áp dụng định luật bảo toàn proton cho các quá trình phân li (bỏ qua sự điện li của nước) tacó:[H ] = [HCOO-] [HSO4-] 2[SO42-](1) -4 KHCOOH = [H ]. [HCOO ] / HCOOH = 1,77.10 => [H ]. [HCOO-] / 0,05 - [HCOO-] =1,77.10-4[HCOO-] = 8,696 .10-4(2)Ta có: Ka2 = [H ][SO42-] / [HSO4-] = 1,2.10-2(3)2-3Từ (1), (2), (3) => [SO4 ] = 4,965.10 ; [HSO4 ] = 4,138.10-3Vì 0,5x = [HSO4-] [SO42-] => x = 0,0182 (M)

 • C3h7no2 có bao nhiêu amino axit

  Có thể bạn quan tâm 1 kg táo ta bao nhiêu calo? Xe điện Dibao đi được bao nhiêu km thì hết điện? Soobin hoàng sơn sinh năm bao...

 • bao nhiêu ngày kể từ 21/11/2022

  Có thể bạn quan tâm 1 kg táo ta bao nhiêu calo? Xe điện Dibao đi được bao nhiêu km thì hết điện? Soobin hoàng sơn sinh năm bao...

 • Top 2 cửa hàng comet Huyện Thạnh Hóa Long An 2022

  Bài viết đánh giá Top 2 cửa hàng comet Huyện Thạnh Hóa Long An 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Trung tâm bảo hành Comet (...

 • Top 20 cửa hàng giày bitis Quận Hải An Hải Phòng 2022

  Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng giày bitis Quận Hải An Hải Phòng 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Cửa hàng Biti's - CH...

 • Sử dụng phương pháp để thu được muối ăn từ nước muối

  Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào bạn có thể lọc nước biển để uống nó hoặc làm thế nào bạn có thể tách muối khỏi nước...

 • Kim loại điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử CO

  Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là 2. Phương pháp giải bài tập Điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện Phương pháp thủy...

 • Cho hàm số y=(2x 1)/(x-1) viết phương trình tiếp tuyến vuông góc

  Để viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f\left( x \right)\left( C \right) khi biết hệ số góc là k Giải phương trình k={f}'\left( x \right)\Rightarrow \left[...

 • Xịt khoáng có được mang lên máy bay không

  Chất lỏng khi mang lên máy bay Rất nhiều hành khách đã thắc mắc với Đi Thả Ga về vấn đề có được  mang chất lỏng lên máy bay...

 • ከጨዋታ በፊት ባለው ምሽት ምን ማድረግ አለብኝ?

  ለዚህ ጥያቄ ምንም አይነት ትክክለኛ መልስ የለም, ምክንያቱም ምርጡ አቀራረብ እንደ ግለሰብ ተጫዋች እና በጨዋታው ዙሪያ ባሉ ልዩ ሁኔታዎች ላይ በመመርኮዝ ይለያያል. ሆኖም፣ አንዳንድ ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ አጠቃላይ ምክሮች...

 • Indlela yokususa upende we-acrylic kusuka ehembeni

  I-Acrylic paint iyindlela ethandwayo yabaculi futhi ivame ukusetshenziselwa ukudala imidwebo nezithombe. Ngeshwa, upende we-acrylic ungaba nzima ukuwususa ezingutsheni. Kunezindlela ezimbalwa ezihlukene zokususa upende we-acrylic ezingutsheni, kodwa indlela engcono kakhulu...

 • 如何去除襯衫上的丙烯顏料

  丙烯顏料是藝術家流行的媒介,經常用於創作繪畫和雕塑. 不幸的是,丙烯顏料也很難從衣服上去除. 有幾種不同的方法可以去除衣服上的丙烯顏料,但最好的方法取決於丙烯顏料的類型和衣服的材質 如果丙烯酸塗料是水性塗料,則可以使用溫和的肥皂和水的混合物去除塗料. 如果丙烯酸塗料是油性塗料,則可以使用丙酮或鬆節油等溶劑去除塗料....

 • ווי צו באַזייַטיקן אַקריליק פּיינט פון העמד

  אַקריליק פאַרב איז אַ פאָלקס מיטל פֿאַר קינסטלער און איז אָפט געניצט צו מאַכן פּיינטינגז און סקאַלפּטשערז. צום באַדויערן, אַקריליק פּיינט קענען אויך זיין שווער צו באַזייַטיקן פון קליידער....

 • 如何去除衬衫上的丙烯颜料

  丙烯颜料是艺术家流行的媒介,经常用于创作绘画和雕塑. 不幸的是,丙烯颜料也很难从衣服上去除. 有几种不同的方法可以去除衣服上的丙烯颜料,但最好的方法取决于丙烯颜料的类型和衣服的材质 如果丙烯酸涂料是水性涂料,则可以使用温和的肥皂和水的混合物去除涂料. 如果丙烯酸涂料是油性涂料,则可以使用丙酮或松节油等溶剂去除涂料....

 • Indlela yokususa ipeyinti ye-acrylic kwihempe

  Ipeyinti ye-Acrylic yindlela eyaziwayo yamagcisa kwaye ihlala isetyenziselwa ukwenza imizobo kunye nemifanekiso eqingqiweyo. Ngelishwa, ipeyinti ye-acrylic inokuba nzima ukuyisusa kwiimpahla. Kukho iindlela ezimbalwa ezahlukeneyo zokususa ipeyinti ye-acrylic kwiingubo, kodwa...

 • Koylakdan akril boyoqni qanday olib tashlash mumkin

  Akril bo'yoq rassomlar uchun mashhur vosita bo'lib, ko'pincha rasm va haykallarni yaratish uchun ishlatiladi. Afsuski, akril bo'yoqni kiyimdan olib tashlash ham qiyin bo'lishi mumkin. Kiyimdan akril bo'yoqni olib tashlashning...

 • قمیض سے ایکریلک پینٹ کو کیسے ہٹایا جائے۔

  ایکریلک پینٹ فنکاروں کے لیے ایک مقبول ذریعہ ہے اور اکثر پینٹنگز اور مجسمے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔. بدقسمتی سے، ایکریلک پینٹ کو لباس سے ہٹانا بھی...

 • Як відіпрати акрилову фарбу з сорочки

  Акрилова фарба є популярним засобом для художників і часто використовується для створення картин і скульптур. На жаль, акрилову фарбу також важко видалити з одягу. Існує кілька способів видалення акрилової...

 • Akrilik boya tişörtten nasıl çıkar

  Akrilik boya, sanatçılar için popüler bir ortamdır ve genellikle resim ve heykel oluşturmak için kullanılır. Ne yazık ki, akrilik boyayı giysilerden çıkarmak da zor olabilir. Akrilik boyayı giysilerden çıkarmanın...

 • Paano tanggalin ang acrylic na pintura sa shirt

  Ang acrylic na pintura ay isang sikat na medium para sa mga artist at kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga painting at sculpture. Sa kasamaang palad, ang acrylic na...

 • วิธีลอกสีอะครีลิกออกจากเสื้อ

  สีอะครีลิคเป็นสื่อยอดนิยมสำหรับศิลปินและมักใช้เพื่อสร้างภาพวาดและประติมากรรม. น่าเสียดายที่สีอะคริลิกสามารถถอดออกจากเสื้อผ้าได้ยาก....

 • Чӣ тавр рангҳои акрилиро аз курта тоза кардан мумкин аст

  Рангҳои акрилӣ як воситаи маъмул барои рассомон аст ва аксар вақт барои эҷоди расмҳо ва ҳайкалҳо истифода мешавад. Мутаассифона, аз либос тоза кардани рангҳои акрилӣ низ душвор буда метавонад....

 • చొక్కా నుండి యాక్రిలిక్ పెయింట్ ఎలా తొలగించాలి

  యాక్రిలిక్ పెయింట్ అనేది కళాకారులకు ఒక ప్రసిద్ధ మాధ్యమం మరియు తరచుగా పెయింటింగ్‌లు మరియు శిల్పాలను రూపొందించడానికి ఉపయోగిస్తారు. దురదృష్టవశాత్తు, యాక్రిలిక్ పెయింట్ దుస్తులు నుండి...

 • சட்டையிலிருந்து அக்ரிலிக் பெயிண்ட் அகற்றுவது எப்படி

  அக்ரிலிக் பெயிண்ட் கலைஞர்களுக்கு ஒரு பிரபலமான ஊடகம் மற்றும் பெரும்பாலும் ஓவியங்கள் மற்றும் சிற்பங்களை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அக்ரிலிக் பெயிண்ட்...

 • Jinsi ya kuondoa rangi ya akriliki kutoka kwa shati

  Rangi ya Acrylic ni kati maarufu kwa wasanii na mara nyingi hutumiwa kuunda uchoraji na sanamu. Kwa bahati mbaya, rangi ya akriliki pia inaweza kuwa vigumu kuondoa kutoka nguo....

 • Hur man tar bort akrylfärg från skjortan

  Akrylfärg är ett populärt medium för konstnärer och används ofta för att skapa målningar och skulpturer. Tyvärr kan även akrylfärg vara svår att få bort från kläder. Det finns...

 • Mokhoa oa ho tlosa pente ea acrylic ho tloha hempe

  Pente ea Acrylic ke mokhoa o tummeng oa baetsi ba litšoantšo 'me hangata o sebelisoa ho etsa litšoantšo le litšoantšo tse betliloeng. Ka bomalimabe, pente ea acrylic e ka...

 • Како уклонити акрилну боју са кошуље

  Акрилна боја је популаран медиј за уметнике и често се користи за креирање слика и скулптура. Нажалост, акрилну боју такође може бити тешко уклонити са одеће. Постоји неколико различитих...

 • Si të hiqni bojën akrilike nga këmisha

  Bojë akrilike është një medium popullor për artistët dhe shpesh përdoret për të krijuar piktura dhe skulptura. Për fat të keq, bojë akrilike mund të jetë gjithashtu e vështirë...

 • Sida shaadhka looga saaro rinjiga akriliga

  Rinjiga akril waa meel caan ah oo loogu talagalay fanaaniinta waxaana inta badan loo isticmaalaa in lagu abuuro sawiro iyo farshaxan. Nasiib darro, rinjiga akril sidoo kale way adkaan...

 • Nzira yekubvisa acrylic pendi kubva shati

  Acrylic pendi inzvimbo yakakurumbira yevanyori uye inowanzoshandiswa kugadzira pendi uye zvivezwa. Zvinosuruvarisa, acrylic pendi inogonawo kuva yakaoma kubvisa kubva pakupfeka. Kune nzira shoma dzakasiyana dzekubvisa acrylic pendi kubva mukupfeka,...

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web