Tác giả: AwaySufferer

Đã đăng: 1 câu hỏi

Đánh giá các công thức hóa học 9
Đánh giá các công thức hóa học 9

Các công thức hóa học lớp 8 cơ bản cần nhớ gồm có: công thức tính số Mol, công thức tính nồng độ Mol, công thức tính nồng độ %, công thức tính khối ...