Tác giả: InterestedTiger

Đã đăng: 1 câu hỏi

on a yop là gì - Nghĩa của từ on a yop
on a yop là gì - Nghĩa của từ on a yop

on a yop có nghĩa làÂm tiết tối cao của nguyên thủy tự khẳng định và/hoặc -tính toán, phù hợp để hét lên từ đỉnh núi, Astride một con gấu được quấn, ...