Tác giả: LiveBodyguard

Đã đăng: 1 câu hỏi

Luyện tập bài học quý
Luyện tập bài học quý

- Không. Cô chỉ yêu cầu Tả bố em đang đọc báo. Có đứa bạn con bảo ba nó không đọc báo, nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm.Tôi thở dài :- Còn ...