Tác giả: RuralVulnerability

Đã đăng: 1 câu hỏi

Mở rộng vùng thờ ơ cá nhân được thực hiện tốt nhất với
Mở rộng vùng thờ ơ cá nhân được thực hiện tốt nhất với

Một tập hợp ổn định các đặc điểm ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng đến hành vi của một người được định nghĩa là _______________________Hai đặc điểm ...