Tác giả: VastCilantro

Đã đăng: 1 câu hỏi

Tại sao cần dùng get set
Tại sao cần dùng get set

Nếu bạn đã từng làm việc với OOP trong C# thì chúng ta thường sử dụng hai hàm đặc biệt đó là set và get rất nhiều thì trong PHP chức năng nó cũng tương ...