beaten to the window là gì - Nghĩa của từ beaten to the window | Roth Andreea Thiago

beaten to the window có nghĩa là

Một người khác đã hỏi mục tiêu của bạn cậu bé/cô gái ra trước.

Thí dụ

"Tôi sẽ hỏi Stacy đêm qua, nhưng tôi đã đánh bại cửa sổ khoảng một giờ bởi Dave"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết beaten to the window là gì - Nghĩa của từ beaten to the window