Cho a b c lớn hơn 0 và a khác 1 khẳng định nào sau đây là khẳng định sai | Berry Peel

Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

Nếu $\log_{12} 18 = a$ thì $\log_{2} 3$ bằng:

Cho ${\log _2}14 = a$. Tính ${\log _{49}}32$ theo $a$.

Nếu $\log_a b{\rm{ }} = {\rm{ }}p$ thì $\log_a{a^2}{b^4}$ bằng:

Nếu $\log _{12}6 = a; \log _{12} 7 = b$ thì:

Logarit cơ số $a$ của $b$ kí hiệu là:

Điều kiện để ${\log _a}b$ có nghĩa là:

Cho $a > 0;a \ne 1,b > 0$, khi đó nếu ${\log _a}b = N$ thì:

Cho $0 < a \ne 1,b > 0$. Chọn mệnh đề sai:

Với điều kiện các logarit đều có nghĩa, chọn mệnh đề đúng:

Với điều kiện các logarit đều có nghĩa, chọn công thức biến đổi đúng:

Với điều kiện các biểu thức đều có nghĩa, chọn đẳng thức đúng:

Giá trị ${\log _{\frac{1}{{\sqrt 3 }}}}81$ là:

Giá trị biểu thức ${\log _a}\sqrt {a\sqrt {a\sqrt[3]{a}} } $ là:

Nếu $a > 1$ và $b > c > 0$ thì:

Nếu $a > 1$ và $0 < b < 1$ thì:

Giá trị ${\log _3}a$ âm khi nào?

Với mọi số thực \(a\) dương, \({\log _2}\dfrac{a}{2}\) bằng

Cho \(a > 0,{\rm{ }}a \ne 1,\) khẳng định nào sau đây sai?


A.

B.

\({\log _{{a^2}}}a = \frac{1}{2}.\)

C.

D.

\({\log _a}2a = 1 + {\log _a}2.\)

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

UNIT 9: LANGUAGE - NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM BUỔI 2 - 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

Xem thêm ...

Câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

UNIT 9: LANGUAGE - NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM BUỔI 2 - 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

Xem thêm ...

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.