Cho hình hộp có gọi là trung điểm của là giao điểm của và mệnh đều nào sau đây đúng ? | Rhiannon Ismail Vikram

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Biểu diễn vectơ trong không gian, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Biểu diễn vectơ trong không gian: Biểu diễn vectơ. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Đặt i = AA, B = AB, c = AC. Gọi G là trọng tâm của tam giác A’B’C’. Vectơ AG bằng. Gọi I là trung điểm của B’C’. Vì G là trọng tâm của tam giác A’B’C’. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Đặt i = AA’, B = AB. Hãy biểu diễn vectơ theo các vectơ a, b, c. Vì BB’CC là hình bình hành suy ra BC = BC – AA. Câu 3: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi M là trung điểm của BB’. Khẳng định nào dưới đây là đúng? Vì M là trung điểm của BB’ = BM = BB’. Ta có AM = AB + B. Câu 4: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ tâm O. Gọi I là tâm của hình hình hành ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Vì I là trung điểm của MN suy ra OM + ON = 20. Câu 5: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, AC = b, AA’ = c. Gọi I là trung điểm của BC, K là giao điểm của A’I và B’D’. Mệnh đều nào sau đây đúng? Vì 1 là trung điểm của B’C’ = A’B’ + A’C’ = 2 A’I. Và K là giao điểm của A’I, B’D’ nên theo định lí Talet = A’K = A’I.

Câu 6: Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây là sai? Vì G là trọng tâm của tứ diện ABCD suy ra GÀ GB + GC + GD = 0. Vậy AG = AB + AC + AD nên mệnh đề AG = (AB + AC + AD) sai. Câu 7: Cho tứ diện ABCD. Đặt AB = a, AC = b, AD = c. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sau đây đúng? Gọi M là trung điểm của CD suy ra BG = BM. Câu 8: Cho tứ diện ABCD. Đặt AB = a, AC = b, AD = c. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đẳng thức nào dưới đây là đúng? Vì M là trung điểm của BC suy ra BM = BC. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đặt AB = b, AC = c, AD = d. Khẳng định nào sau đây là đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD có các cạnh đều bằng a. Hãy chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Xem đáp án » 19/06/2021 3,206

Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án » 19/06/2021 2,854

Cho ba vectơ a→,b→,c→. Điều kiện nào dưới đây khẳng định ba vectơ a→,b→,c→ đồng phẳng?

Xem đáp án » 19/06/2021 769

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 552

Cho tứ diện đều ABCD, M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 449

Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1. Gọi M là trung điểm của AD. Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án » 19/06/2021 432

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A1B1C1. Đặt AA1→=a→;AB→=b→;AC→=c→;BC→=d→ trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng.

Xem đáp án » 19/06/2021 356

Cho ba vectơ a→,b→,c→ không đồng phẳng xét các vectơ x→=2a→−b→;y→=−4a→+2b→;z→=−3a→−2c→

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án » 19/06/2021 238

Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1 với M = CD1∩C1D. Khi đó:

Xem đáp án » 19/06/2021 220

Cho tứ diện đều ABCD có tam giác BCD đều, AD = AC. Giá tri của cos (AB→; CD→) là:

Xem đáp án » 19/06/2021 172

Cho hình lập phương ABCD. A1B1C1D1, Tìm giá trị của k thích hợp để AB→+B1C1→+DD1→=kAC1→

Xem đáp án » 19/06/2021 160

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M là trung điểm của AA', O là tâm của hình bình hành ABCD. Cặp ba vecto nào sau đây đồng phẳng?

Xem đáp án » 19/06/2021 146

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, AB = 6; AD = 4; AB→.AD→=−12. Tính (SC→−SA→)2

Xem đáp án » 19/06/2021 145

Cho hai điểm phân biệt A,B và một điểm O bất kì không thuộc đường thẳng AB. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 107

28/07/2021 458

A. MO→,AB→,B'C→

Đáp án chính xác

Đáp án cần chọn là A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho ba vectơ a→,b→,c→ không đồng phẳng xét các vectơ x→=2a→−b→;y→=−4a→+2b→;z→=−3a→−2c→

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án » 28/07/2021 3,828

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 28/07/2021 3,177

Cho tứ diện ABCD  có các cạnh đều bằng a. Hãy chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Xem đáp án » 28/07/2021 2,458

Cho ba vectơ a→,b→,c→.Điều kiện nào dưới đây khẳng định ba vectơ a→,b→,c→ đồng phẳng ?

Xem đáp án » 28/07/2021 1,693

Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1, Tìm giá trị của k thích hợp để AB→+B1C1→+DD1→=kAC1→

Xem đáp án » 28/07/2021 895

Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1. Gọi M là trung điểm của AD. Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án » 28/07/2021 812

Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án » 28/07/2021 604

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, AB=6;AD=4;AB→.AD→=-12. Tính (SC→-SA→)2

Xem đáp án » 28/07/2021 593

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A1B1C1 . Đặt AA1→=a→;AB→=b→;AC→=c→;BC→=d→ trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng.

Xem đáp án » 28/07/2021 488

Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1 với M=CD1∩C1D. Khi đó:

Xem đáp án » 28/07/2021 431

Cho tứ diện đều ABCD có tam giác BCD đều, AD=AC. Giá trị của cos (AB→; CD→) là:

Xem đáp án » 28/07/2021 360

Cho tứ diện đều ABCD,M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án » 28/07/2021 261

Cho  ABCD.A1B1C1D1 là hình hộp, với K là trung điểm CC1. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 28/07/2021 154

Cho hai điểm phân biệt A,B và một điểm O bất kì không thuộc đường thẳng AB. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 28/07/2021 150