Cuộc bãi công của công nhân ba son tháng 8 năm 1925 nhằm mục đích | Izabela Jaydan Wagner

Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) có nhiều điểm mới trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

- Là cuộc đấu tranh đầu tiên có tổ chức và lãnh đạo, gắn liền với sự tổ chức và lãnh đạo của Công hội do Tôn Đức Thắng thành lập

- Cuộc đấu tranh không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế mà còn nhằm vào mục đích chính trị thể hiện tình đoàn kết vô sản quốc tế của công nhân Việt Nam.

⟹ Cuộc bãi công Ba Son vạch một mốc lớn trong phong trào công nhân Việt Nam - giai cấp công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng (chuyển từ tự phát sang tự giác).

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK SỬ 9 - TẠI ĐÂY

Cuộc bãi công của công nhân ba son tháng 8 năm 1925 nhằm mục đích
Đặt câu hỏi

Ý nghĩa lớn nhất của cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925) là gì?


A.

Làm chậm kế hoạch đưa quân sang đàn áp cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.

B.

Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân - bước đầu đi vào đấu tranh tự giác.

C.

Buộc thực dân Pháp phải chấp nhận các yêu sách của công nhân về tăng lương, giảm giờ làm.

D.

Buộc thực dân Pháp phải tăng lương 10% cho công nhân xưởng Ba Son.

Mục đích chính trị của cuộc bãi công Ba Son (1925) là gì?


A.

Ngăn tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc.

B.

Đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.

C.

Đấu tranh để được thành lập chính đáng của giai cấp công nhân.

D.

Giành chính quyền ở Sài Gòn về tay giai cấp công nhân.

Giải bài tập Bài 2 trang 61 SGK Lịch sử 9

Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 60, 61 để phân tích, liên hệ.

Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) có nhiều điểm mới trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

- Là cuộc đấu tranh đầu tiên có tổ chức và lãnh đạo, gắn liền với sự tổ chức và lãnh đạo của Công hội do Tôn Đức Thắng thành lập.

- Cuộc đấu tranh không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế mà còn nhằm vào mục đích chính trị thể hiện tình đoàn kết vô sản quốc tế của công nhân Việt Nam.

⟹ Cuộc bãi công Ba Son vạch một mốc lớn trong phong trào công nhân Việt Nam - giai cấp công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng (chuyển từ tự phát sang tự giác).