Cuộn dây có 100 vòng, bán kính 10cm trục cuộn dây song song với cảm ứng từ B | Chavez Arianna Mccormick

30/08/2021 282

D. 0,31W

Đáp án chính xác

Đáp án DTa có:+ Chiều dài 1 vòng dây: C=2πr+ Diện tích một vòng dây: S=πr2Chiều dài 100 vòng dây là: L=100C=200πrTheo đầu bài, ta có mỗi mét chiều dài của dây dẫn có điện trở R0=0,5ΩĐiện trở tổng cộng của 100 vòng dây là:R=L.R0=200πr.R0=200π.0,1.0,5=10πΩ+ Trong khoảng thời gian Δt=0,01s, cảm ứng từ giảm đều từ B đến 0Từ thông trong khung cũng giảm từ Φ1 xuống Φ2Ta có: Φ1=NB1Scosα=100.10−2.π(0,1)2cos00=0,01πWbΦ2=NB2Scosα=0Wb                                                                     + Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây: ec=ΔΦΔt=0−0,01π0,01=πV+ Dòng điện cảm ứng trong khung dây: ic=ecR=π10π=0,1A+ Công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây: P=ic2R=0,12.10π=0,314W

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một khung dây hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=8.10−4T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10−6 Wb. Góc hợp bởi giữa véctơ cảm ứng từ và véctơ pháp tuyến của hình vuông đó là:

Xem đáp án » 30/08/2021 220

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200cm2, ban đầu ở vị trí song song với các đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn B=0,01T. Khung quay đều trong thời gian Δt=0,04s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

Xem đáp án » 30/08/2021 213

Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính d = 10cm. Ống dây đó đặt trong từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ B song song với trục hình trụ có độ lớn tăng đều với thời gian theo quy luật ΔBΔt0,01T/s. Nối hai đầu ống dây vào một tụ điện có C=10−4F. Hãy tính năng lượng tụ điện

Xem đáp án » 30/08/2021 171

Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 25cm, được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều B=4.10−3T. Biết từ thông qua hình chữ nhật đó bằng 10−4Wb. Chiều rộng của khung dây trên là:

Xem đáp án » 30/08/2021 150

Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích 5cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B=0,1T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với B→ một góc 300. Từ thông qua diện tích trên là:

Xem đáp án » 30/08/2021 147

Một khung dây tròn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,04T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10−4Wb. Bán kính vòng dây là:

Xem đáp án » 30/08/2021 136

Một khung dây hình tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là 10cm và một cạnh góc vuông là 8cm. Cả khung dây được đưa vào từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với khung dây, từ thông xuyên qua khung dây là 1,2.10−7Wb. Cảm ứng từ B có giá trị:

Xem đáp án » 30/08/2021 135

Một khung dây phẳng diện tích 20cm2, gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Véc tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây góc 300 và có độ lớn bằng 2.10−4T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi

Xem đáp án » 30/08/2021 118

Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 6.10−3Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là:

Xem đáp án » 30/08/2021 108

Một khung dây hình tròn có diện tích S=2cm2 đặt trong từ trường đều, các đường sức từ xuyên vuông góc với khung dây. Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây. Biết cảm ứng từ B=5.10−2T

Xem đáp án » 30/08/2021 98

Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài là 8cm, được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều B=0,02T. Xác định được từ thông xuyên qua khung dây là 9,6.10−5Wb. Hãy xác định chiều rộng của khung dây trên.

Xem đáp án » 30/08/2021 96

Một vòng dây diện tích S=100cm2 nối vào tụ điện có điện dung C=200μF, được đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây, có độ lớn tăng đều 5.10−2 T/s. Điện tích trên tụ có giá trị:

Xem đáp án » 30/08/2021 94

Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Biết cường độ dòng điện cảm ứng là IC = 0,5A, điện trở của khung là R=2Ω và diện tích của khung là S=100cm2. Độ lớn suất điện động cảm ứng là :

Xem đáp án » 30/08/2021 93

Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S=5cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,1T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 600. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây?

Xem đáp án » 30/08/2021 92

Một khung dây có chiều dài l=40cm. Gồm 4000 vòng, cho dòng điện I=10A chạy trong ống dây. Đặt đối diện với ống dây một khung dây hình vuông có cạnh a = 5cm. Từ thông xuyên qua khung dây là:

Xem đáp án » 30/08/2021 91

30/08/2021 164

D. 0,31W

Đáp án chính xác


Page 2

30/08/2021 112

C. 3,08.10−7J

Đáp án chính xác


Page 3

30/08/2021 128

B. 6,25.10−4W

Đáp án chính xác


Page 4

30/08/2021 120

C. 6,25.10−4W

Đáp án chính xác


Page 5

Cuộn dây có 100 vòng, bán kính 10cm trục cuộn dây song song với cảm ứng từ B

Cuộn dây có 100 vòng, bán kính 10cm trục cuộn dây song song với cảm ứng từ B

Cuộn dây có 100 vòng, bán kính 10cm trục cuộn dây song song với cảm ứng từ B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200cm2, ban đầu ở vị trí song song với các đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn B=0,01T. Khung quay đều trong thời gian Δt=0,04s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

Xem đáp án » 30/08/2021 474

Một khung dây cứng phẳng diện tích 25cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ t=0 đến t=0,4(s):

Cuộn dây có 100 vòng, bán kính 10cm trục cuộn dây song song với cảm ứng từ B

Xem đáp án » 30/08/2021 211

Một mạch kín hình vuông, cạnh 10cm, đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết cường độ dòng điện cảm ứng i=2A và điện trở của mạch r=5Ω.

Xem đáp án » 30/08/2021 193

Khung dây MNPQ cứng, phẳng, diện tích 50cm2, gồm 1000 vòng dây. Khung dây được đặt trong từ trường đều MNPQ nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Vecto cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và có chiều như hình vẽ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đường biểu diễn trên hình. Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung:

Cuộn dây có 100 vòng, bán kính 10cm trục cuộn dây song song với cảm ứng từ B

Xem đáp án » 30/08/2021 187

Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn, gồm 100 vòng, mỗi vòng có bán kính r=10cm, mỗi mét chiều dài của dây dẫn có điện trở R0=0,5Ω. Cuộn dây đặt trong một từ trường đều có véc tở cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng các vòng dây và có độ lớn B=10−2T giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01s. Xác định công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây?

Xem đáp án » 30/08/2021 164

Một khung dây hình tròn bán kính 20cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều mà các đường sức từ vuông với mặt phẳng vòng dây. Trong thời gian t cảm ứng từ tăng từ 0,1T đến 1,1T thì trong khung dây có một suất điện động không đổi với độ lớn là 0,2V. Thời gian t đó là:

Xem đáp án » 30/08/2021 142

Một vòng dây diện tích S=100cm2 nối vào tụ điện có điện dung C=200μF, được đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây, có độ lớn tăng đều 5.10−2 T/s. Điện tích trên tụ có giá trị:

Xem đáp án » 30/08/2021 142

Một ống dây hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây S=100cm2. Ống dây có điện trở R=16Ω, hai đầu nối đoản mạch và được đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ song song với trục của ống dây và có độ lớn tăng đều 10−2T/s. Công suất tỏa nhiệt của ống dây là:

Xem đáp án » 30/08/2021 128

Một khung dây phẳng diện tích 20cm2, gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Véc tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây góc 300 và có độ lớn bằng 2.10-4T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.

Xem đáp án » 30/08/2021 127

Một ống dây hình trụ gồm có 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 100cm2. Ống dây có điện trở R=16Ω, hai đầu nối đoản mạch và được đặt trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ song song với trục ống dây và có độ lớn tăng đều 10−2 T/s. Công suất tỏa nhiệt của ống dây có giá trị là:

Xem đáp án » 30/08/2021 120

Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính d=10cm. Ống dây đó đặt trong từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ B song song với trục hình trụ có độ lớn tăng đều với thời gian theo quy luật ΔBΔt0,01T/s. Nối hai đầu ống dây vào một tụ điện có C=10−4F. Hãy tính năng lượng tụ điện

Xem đáp án » 30/08/2021 112

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có suất điện động E=1,5V, điện trở trong r=0,1Ω, thanh MN có chiều dài 1m có điện trở R=2,9Ω. Từ trường có phương thẳng đứng hướng xuống, vuông góc với mặt phẳng khung như hình vẽ. B=0,1T.

Cuộn dây có 100 vòng, bán kính 10cm trục cuộn dây song song với cảm ứng từ B

Khi MN đứng yên, độ lớn lực từ tác dụng lên thanh MN khi đó có giá trị?

Xem đáp án » 30/08/2021 100

Cho hệ thống như hình vẽ:

Cuộn dây có 100 vòng, bán kính 10cm trục cuộn dây song song với cảm ứng từ B

Thanh MN có chiều dài 20cm chuyển động với vận tốc 2m/s trong từ trường đều B=0,04T. Tụ điện có điện dung C=2μF. Độ lớn điện tích của tụ điện:

Xem đáp án » 30/08/2021 89