Để in giá trị lưu trong 2 biến a và b ra màn hình, ta dùng lệnh : | Taio Archer

* Hướng dẫn giải

Trong Pascal để in giá trị lưu trong 2 biến a, b ra màn hình ta dùng lệnh write() hoặc writeln(). Trong ngoặc là danh sách các biến được cách nhau bởi dấu phảy.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 10

24/03/2022 30

A. Write(a,b); 

Đáp án chính xác

Trong Pascal để in giá trị lưu trong 2 biến a, b ra màn hình ta dùng lệnh write() hoặc writeln(). Trong ngoặc là danh sách các biến được cách nhau bởi dấu phảy.Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để thực hiện lên màn hình nội dung “x=12.41” cần chọn câu lệnh nào sau đây? 

Xem đáp án » 24/03/2022 22

Cho S là biến có kiểu xâu (String) và y là biến kiểu thực. Trong các cách sau đây, khi thực hiện câu lệnh readln(S,y) nhập giá trị cho S = ‘ Tran Van Thong’ và y = 7.5 từ bàn phím, cách nhập nào đúng ?

Xem đáp án » 24/03/2022 21

Đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả:

Begin

Writeln ('Day la lop TIN HOC');

End.

Xem đáp án » 24/03/2022 19

Cho x, y, z là ba biến nguyên. Cách nhập giá trị nào sau đây là sai khi muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến này từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z);?

Xem đáp án » 24/03/2022 18

Để nhập giá trị cho 2 biến a và b ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 24/03/2022 14

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với câu lệnh như sau (a là một biến kiểu số thực):

a :=2345 ;

Writeln('a = ', a:8:3);

Sẽ ghi ra màn hình?

Xem đáp án » 24/03/2022 13

Để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biến b kiểu thực ta dùng lệnh 

Xem đáp án » 24/03/2022 12

Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x 

Xem đáp án » 24/03/2022 7

Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực hiện hai câu lệnh sau:

X:= 10;

Writeln (x:7:2);

thì kết quả dạng nào sẽ xuất hiện trên màn hình trong những dạng kết quả sau?

Xem đáp án » 24/03/2022 6

Trong Pascal để in giá trị lưu trong 2 biến a, b ra màn hình ta dùng lệnh write() hoặc writeln(). Trong ngoặc là danh sách các biến được cách nhau bởi dấu phảy.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Để in giá trị lưu trong 2 biến a và b ra màn hình, ta dùng lệnh :

45 điểm

Trần Tiến

Để in giá trị lưu trong 2 biến a và b ra màn hình ta dùng lệnh: A. Write(a,b); B. Real(a,b); C. Readln(a,b);

D. Read(‘a,b’);

Tổng hợp câu trả lời (1)

Trả lời: Trong Pascal để in giá trị lưu trong 2 biến a, b ra màn hình ta dùng lệnh write() hoặc writeln(). Trong ngoặc là danh sách các biến được cách nhau bởi dấu phảy. Đáp án: A

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  • Axit abxixic (ABA) có vai trò chủ yếu là: A. Kìm hãm sự sinh trưởng của cây, lóng, trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở. B. Kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng. C. Kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng. D. Kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở.
  • Cho S là biến có kiểu xâu (String) và y là biến kiểu thực. Trong các cách sau đây, khi thực hiện câu lệnh readln(S,y) nhập giá trị cho S = ‘ Tran Van Thong’ và y = 7.5 từ bàn phím, cách nhập nào đúng ? A. Gõ “Tran Van Thong 7.5” sau đó nhấn Enter; B. Gõ “Tran Van Thong” sau đó nhấn phím Enter rồi gõ “7.5” sau đó nhấn phím Enter; C. Gõ “Tran Van Thong 7,5” sau đó nhấn phím Enter; D. Gõ “Tran Van Thong ” rồi gõ dấu phẩy rồi gõ “7.5” sau đó nhấn phím Enter;
  • Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất A. Biến dùng trong chương trình phải khai báo B. Biến được chương trình dịch bỏ qua C. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau D. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện
  • Gọi abcd là một số có 4 chữ số. Hãy lập chương trình tìm tất cả các số có 4 chữ số thỏa mãn biểu thức: abcd=(ab + cd)2
  • Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x? A. Char B. LongInt C. Integer D. Word
  • Xét chương trình Pascal dưới đây: PROGRAM vi_du; BEGIN Writeln ('Xin chao cac ban'); Writeln('Moi cac ban lam quen voi Pascal'); END. Chọn phát biểu sai? A. Khai báo tên chương trình là vi du B. Khai báo tên chương trình là vi_du C. Thân chương trình có hai câu lệnh D. Chương trình không có khai báo hằng
  • Cú pháp lệnh lặp For – do dạng tiến: A. for < biến đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >; B. for < biến đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >; C. for < biến đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > do < câu lệnh >; D. for < biến đếm> := < Giá trị đầu > to < Giá trị cuối > do < câu lệnh>;
  • Ngoài các phương pháp dạy học đã được giới thiệu trong Những vấn đề chung về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực quý Thầy/Cô còn biết các phương pháp dạy học nào khác để phát triển phẩm chất và năng lực trong môn Tin học THPT?
  • Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho đến khi S>108. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while – do là đúng: A. While S>=108 do B. While S < 108 do C. While S < 1.0E8 do D. While S >= E8 do
  • Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF – THEN, sau IF là <điều> . Điều kiện là A. biểu thức lôgic; B. biểu thức số học; C. biểu thức quan hệ; D. một câu lệnh;

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 11 hay nhất

xem thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Để in giá trị lưu trong 2 biến a và b ra màn hình, ta dùng lệnh :