g hub là gì - Nghĩa của từ g hub | Simmonds Cortez

g hub có nghĩa là

chồng đồng tính, một cô gái thẳng muốn một người bạn tốt nhất nam đồng tính nam (người chồng đồng tính) không thể là bất cứ aiGhub của khác .... muốn họ mua sắm, tư vấn

ví dụ

Tôi yêu g-hub của tôi.
.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết g hub là gì - Nghĩa của từ g hub