Kế tên các loại máy cơ đơn giản mà em đã học | Goldsmith Jannah Rivers

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Câu 1:Hãy kể tên các loại máy cơ đơn giản ? mỗi ***** 3 ví dụ ? Dùng máy cơ đơn giản có lợi gì? ( nêu từng lại máy cơ)? nêu kết quả tác dụng của lực vào vật? nêu các sự biến đổi của chuyển động? các công thức đã học

Câu2:hãy nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất rắn lỏng khí?

Câu 3:Hãy so sánh mức độ nở vì nhiệt của chất rắn lỏng khí?

Câu 4:các chất khi làm lạnh thì đại lượng nào tăng? đại lượng giảm? đại lượng nào không thay đổi?

Câu 5các chất khi đun nóng thì đại lượng nào tăng? đại lượng giảm? đại lượng nào không thay đổi?

Câu 6: Em hãy kể một số ứng dụng về sự nở vì nhiệt của các chất trong đời sống và trong kĩ thuật?

Các câu hỏi tương tự

1.khi làm lạnh một chất lỏng ,đại lượng nào sau đây thay đổi?

a.khối lượng b.trọng lượng c. thể tích d.cả 3 đại lượng

2.trong các cách sắp xếp sau đây cho các chất nở vì nhiệt từ ít đến nhiều ,cách nào sắp xếp đúng

a.nước,đồng,ôxi b.đồng,ôxi,nước c.ôxi,nước,đồng d.đồng ,nước,ôxi

3.phát biểu nào sau đây ko đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của chất khí

a.các chất khí đều co lạnh khi lạnh đi b.các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

c.các chất khí đều nở ra khi nóng lên d.các chất khí khác nhau nhau nở vì nhiệt khác nhau

4.trong các dụng cụ sau ,dụng cụ nào hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt

a.lực kế b.nhiệt kế c.cân y tế d.bình chia độ

5.băng kép hoạt động dựa trên hoạt động nào

a.các chất co lại khi đông đặc b.chất rắn nở ra khi nóng lên

c.chất rắn co lại khi lạnh đi d.các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

6.để dễ dàng đưa xe máy từ ngoài sân vào nhà ngoài ta thường dùng loại máy cơ đơn giản nào sau đây

a.đòn bẩy b.ròng rọc c.mặt phẳng nghiêng d.a và c

7.tác dụng chính của máy cơ đơn giản là

a.làm việc nhanh hơn b.đỡ tốn công hơn c.làm việc dễ dàng hơn d.làm việc an toàn hơn

8.cách sắp xếp nào sau đây theo thứ tự sự nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây là đúng

a.rắn,lỏng,khí b.rắn,khí,lỏng c.khí,lỏng ,rắn d.khí,rắn lỏng

9.các nha sĩ khuyên ko nên ăn thức ăn qua nóng vì

a.răng dễ bị sâu b.răng mau bị mòn c.răng dễ rụng d.răng dễ bị nứt

10.cầu thang của các gđ là ứng dụng của máy cơ đơn giản nào

a.ròng rọc cố định b.đòn bẩy c.ròng rọc động d. mặt phẳng nghiêng

11.khi làm nóng một vật nóng thì

a. thể tích và khối lượng của vật tăng b. thể tích và khối lượng riêng của vật giảm

c.thể tích tăng và khối lượng không đổi d.khối lượng riêng của vật tăng

12.trong các câu sau câu nào phát biểu sai là

a.chất lỏng nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi b.các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

c.chất rắn nở vì nhiệt nhiều nhất d.các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

13.sự tạo thành những đám mây có những sự chuyển thể nào

a.nóng chảy và bay hơi b.bay hơi và đông đặc c.bay hơi và ngưng tụ d.nóng chảy và đông đặc

14.

Bài 19)

1, Khi nóng lên hay lạnh đi thì thể tích, khối lượng và khối lượng riêng của chất lỏng như thế nào ?

Bài 20)

2, Khi nóng lên hay lạnh đi thể tích, khối lượng và khối lượng riêng của chất khí như thế nào ?

3, Chất khí ở trong bình kín khi nóng lên hay lạnh đi thì thể tích, khối lượng và khối lượng riêng có thay đổi không ? Vì sao?

4, Chất rắn, lỏng, khí chất nào giãn nở vì nhiệt nhiều nhất chất nào giãn nở vì nhiệt ít nhất?

5, So sánh đặc điểm sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí ?

Bài 21)

6, Nêu cấu tạo, hoạt động, đặc điểm và ứng dụng của băng kép trong đời sống và kĩ thuật ?

Bài 22)

7,Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng nào ? Hãy kể tên và nêu công dụng của 1 số nhiệt kế thường dùng ?

8, Cho biết nhiệt độ của nước đá đang tan và hơi nước đag sôi trog thang nhiệt độ Xenxiut?

Bài 24+25)

9, Hãy nêu định nghĩa của sự nóng chảy và sự đông đặc và cho ví dụ.

10, Trình bày đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc :

a) mỗi chất có nóng chảy và đông đặc ở cùng 1 nhiệt độ xác định ko ? Nhiệt độ này gọi là gì ?

b ) Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy như thế nào ?

c ) Trong thời gian nóng chảy hay động đặc nhiệt độ của vật có thay đổi ko ?

------------Ai trả lời nhah mikk tick cho nè , mai mik phải nộp cô rồi , giúp mikk đi------------Cảm ơn trc-------:)

Câu 2: Nước đang sôi, nước uống, hơi nước có đặc điểm chung nào sau đây?

Cùng ở một thể B.Cùng một khối lượng riêng C.Cùng một loại chất D.Không có đặc điểm chung nào

Câu 3: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

Để một cục nước đá ra ngoài nắng Đúc một bức tượng Đốt một ngọn nến Đốt một ngọn đèn dầu

Câu 4: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?

Tuyết rơi B. Đúc tượng đồng C. Làm đá trong tủ lạnh D. Rèn thép trong lò rèn

Câu 5: Tốc độ bay hơi của nước đựng trong một cốc hình trụ càng nhỏ khi:

Nước trong cốc càng nhiều B. Nước trong cốc càng ít

C. Nước trong cốc càng nóng D. Nước trong cốc càng lạnh

Câu 6: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?

Phụ thuộc vào nhiệt độ Phụ thuộc vào mặt thoáng của chất lỏng Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng Phụ thuộc vào gió

Câu 7: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi?

Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng Phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thoáng của chất lỏng Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng

Câu 8: Trong các vật sau đây, vật nào được cấu tạo dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt?

Quả bóng bàn B. Băng kép C. Phích đựng nước nóng D. Bóng đèn điện

Câu 9: Điền vào chỗ trống:

Khi kéo vật len the phương thẳng đứng phải dùng một lực ít nhất bằng…(1) Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi….(2) của lực Hầu hết các chất đều….(3) khi nóng lên…(4) khi lạnh đi. Chất rắn…(5) ít hơn chất lỏng, chất lỏng….(6) ít hơn chất khí

Câu 10: Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng sẽ phồng lên vì:

Vỏ quả bóng bàn mềm ra và phồng lên Vỏ quả bóng bàn nóng lên và nở ra Không khí trong quả bóng nóng lên và nở ra làm quả bóng phồng lên Nước tràn vào trong quả bóng

Câu 11: Hiện tượng nào xảy ra với khối lượng riêng của chất lỏng, khi đun chất lỏng trong một bình thuỷ tinh:

Tăng B. Giảm C. Không thay đổi D. Giảm rồi tăng

Câu 12: Hãy so sánh xem lực kéo vật trực tiếp so với lực kéo vật lên bằng ròng rọc cố đinh:

Bằng B.ít nhất bằng C.Nhỏ hơn D.Lớn hơn

Câu 13: Trong các máy cơ đơn giản sau đây, máy cơ nào không thể làm thay đổi đồng thời độ lớn và hướng của lực:

Ròng rọc cố đinh B. Ròng rọc động C.Đòn bẩy D.Mặt phẳng nghiêng

Câu 14: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn>

Trọng lượng của vật tăng Trọng lượng riêng của vật tăng Trọng lượng riêng của vật giảm Không xảy ra ba hiện tượng trên

Câu 15: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?

Khối lượng của chất lỏng tăng Trọng lượng của chất lỏng tăng Khối lượng riêng của chất lỏng tăng Thể tích của chất lỏng tăng

Câu 16: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng không khí đựng trong một bình kín?

Thể tích không khí tăng Khối lượng riêng của không khí tăng Khối lượng riêng của không khí giảm Cả 3 hiện tượng trên không xảy ra

Câu 17: Cách nào sau đây làm giảm lực kéo vật bằng mặt phẳng nghiêng?

Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời tưng chiều cao mặt phẳng nghiêng

Câu 18: Dùng đòn bẩy được lợi về lực khi:

OO1=OO2 B.OO1<OO2 C.OO1>OO2 D.Cả ba câu đều sai

Câu 19:. Khi đun nóng một vật rắn thì :

A. khối lượng của vật tăng C.khối lượng của vật giảm

B. khối lượng riêng của vật tăng D.khối lượng riêng của vật giảm

Câu 20:. Trong cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Lỏng, rắn, khí B. Khí, rắn, lỏng C.Khí, lỏng, rắn. D. Rắn, lỏng, khí.

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Kể tên các loại máy cơ đơn giản mà em biết

Các câu hỏi tương tự

Hãy,kể,tên,3,dụng,cụ,lao,động,mà,em,thấy,đó,là,ứng,dụng,của,các,máy,cơ,đơn,giản

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Kế tên các loại máy cơ đơn giản mà em đã học