Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất vuông pha | Sparks Whyte Dorsey

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động

A. vuông pha với nhau

B.lệch nhau về pha 1200

C. ngược pha với nhau

D. cùng pha với nhau

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất vuông pha