Mắc song song hai điện trở r1=30 r2=20 | Robles Clive Chavez

Cho 2 điện trở R1=30 ∩,R2=20 ∩ được mắc song song vào mạch điện cường độ dòng điện qua mạch là 0,5A a)Tính điện trở tương đương của mạch. b)Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1. Tóm tắt và giải rõ luôn nhé! <3
Hai điện trở R1 = 30 , R2 = 20 mắc song song vào hai điểm có hiệu điện thế U = 36V. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Điện trở tương đương của mạch là R = 50 . B. Cường độ dòng điện trong mạch chính là I = 3A. C. Cường độ dòng điện qua R1 và R2 là như nhau. D. Hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 là 90V.

Mắc song song hai điện trở r1=30 r2=20
Tìm số chỉ của các ampe kế (Vật lý - Lớp 9)

Mắc song song hai điện trở r1=30 r2=20

1 trả lời

Tính Vận tốc mỗi vật (Vật lý - Lớp 8)

2 trả lời

Đáp án B

Điện trở tương đương: R = R1.R2/(R1+ R2) = (30.20)/50 = 12 Ω

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ