pulling a jayo là gì - Nghĩa của từ pulling a jayo | Davison Dua Jack

pulling a jayo có nghĩa là

Hành động của một bản chất hèn nhát, thường là rượu liên quan.

Thí dụ

"Tôi nghĩ rằng Mon nói rằng anh ấy sẽ ra ngoài?"
"NAW cuối cùng đã kéo một Jayo cuối cùng, vì vậy không giống như anh ta"