sweeping under the carpet là gì - Nghĩa của từ sweeping under the carpet | Adelina Koch

sweeping under the carpet có nghĩa là

Khi bạn có một người yêu với ai đó mà bạn nói bạn không phải lòng họ nữa

Thí dụ

Migo đang quét dưới thảm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết sweeping under the carpet là gì - Nghĩa của từ sweeping under the carpet