Thể đa bội không tìm thấy ở loài nào sau đây | Melisa Albert Alby

04/09/2021 2,046

D. Người

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở đậu Hà Lan có 2n = 14. Thể dị bội tạo ra từ đậu Hà Lan có số NST trong tế bào sinh dưỡng bằng:

Xem đáp án » 04/09/2021 3,338

Cải củ có bộ NST bình thường 2n =18. Trong một tế bào sinh dưỡngcủa củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể:

Xem đáp án » 04/09/2021 1,519

Ngô có 2n = 20. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 04/09/2021 1,456

Đặc điểm của thực vật đa bội là:

Xem đáp án » 04/09/2021 1,415

Thể ba nhiễm (hay tam nhiễm) là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:

Xem đáp án » 04/09/2021 1,397

Số lượng NST trong tế bào của thể 3n ở đậu Hà Lan là:

Xem đáp án » 04/09/2021 1,288

Con người có thể tạo ra thể tứ bội bằng cách nào trong các cách dưới đây?

1. Cho các cá thể tứ bội sinh sản dinh dưỡng hay sinh sản hữu tính.

2. Giao phối giữa cây tứ bội với cây lưỡng bội.

3. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li trong nguyên phân.

4. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dục nhân đôi nhưng không phân li trong giảm phân, rồi tạo điều kiện cho các giao tử này thụ tinh với nhau.

Số phương án đúng là:

Xem đáp án » 04/09/2021 1,190

Thể 3 nhiễm (2n+ 1= 25) có thể tìm thấy ở loài nào sau đây?

Xem đáp án » 04/09/2021 960

Thể đa bội là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:

Xem đáp án » 04/09/2021 895

Thể 1 nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng:

Xem đáp án » 04/09/2021 676

Hoá chất sau đây thường được ứng dụng để gây đột biến đa bội ở cây trồng là:

Xem đáp án » 04/09/2021 659

Thể dị bội có thể tìm thấy ở loài nào sau đây?

Xem đáp án » 04/09/2021 641

Hiện tượng tăng số lượng xảy ra ở toàn bộ các NST trong tế bào được gọi là:

Xem đáp án » 04/09/2021 389

Ở người hiện tượng dị bội thể được tìm thấy ở:

Xem đáp án » 04/09/2021 356

Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là:

Xem đáp án » 04/09/2021 304

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

18/06/2021 1,955

D. Người

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở đậu Hà Lan có 2n = 14. Thể dị bội tạo ra từ đậu Hà Lan có số NST trong tế bào sinh dưỡng bằng:

Xem đáp án » 18/06/2021 3,375

Cải củ có bộ NST bình thường 2n =18. Trong một tế bào sinh dưỡngcủa củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,837

Ngô có 2n = 20. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,626

Thể 3 nhiễm (2n+ 1= 25) có thể tìm thấy ở loài nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,417

Thể ba nhiễm (hay tam nhiễm) là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,404

Đặc điểm của thực vật đa bội là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,386

Số lượng NST trong tế bào của thể 3n ở đậu Hà Lan là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,352

Thể đa bội là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,220

Con người có thể tạo ra thể tứ bội bằng cách nào trong các cách dưới đây?

1. Cho các cá thể tứ bội sinh sản dinh dưỡng hay sinh sản hữu tính.

2. Giao phối giữa cây tứ bội với cây lưỡng bội.

3. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li trong nguyên phân.

4. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dục nhân đôi nhưng không phân li trong giảm phân, rồi tạo điều kiện cho các giao tử này thụ tinh với nhau.

Số phương án đúng là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,040

Thể dị bội có thể tìm thấy ở loài nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 895

Thể 1 nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng:

Xem đáp án » 18/06/2021 713

Hoá chất sau đây thường được ứng dụng để gây đột biến đa bội ở cây trồng là:

Xem đáp án » 18/06/2021 647

Hiện tượng tăng số lượng xảy ra ở toàn bộ các NST trong tế bào được gọi là:

Xem đáp án » 18/06/2021 419

Ở người hiện tượng dị bội thể được tìm thấy ở:

Xem đáp án » 18/06/2021 383

Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là:

Xem đáp án » 18/06/2021 340

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Thể đa bội không tìm thấy ở loài nào sau đây