Viết chương trình nhập vào dãy số a.hãy in ra màn hình tất cả các số chia hết cho 3. | Yusra Aizah

Viết chương trình nhập vào dãy số a.hãy in ra màn hình tất cả các số chia hết cho 3.
Nêu tất cả các phím tắt của window11 (Tin học - Lớp 6)

Viết chương trình nhập vào dãy số a.hãy in ra màn hình tất cả các số chia hết cho 3.

2 trả lời

In ra màn hình theo chiều giảm dần từ n về 1 (Tin học - Đại học)

2 trả lời

Thủ tục lục giác (Tin học - Lớp 5)

2 trả lời

Viết chương trình in ra các số chia hết cho 3 cùng 1 hàng. In ra màn hình có bao nhiêu số chia hết cho 3 từ 1 đến n với n nhập từ bàn phím.

uses crt;var i:integer;const n=20;beginclrscr;writeln('Cac so chia het cho 3: ');for i:=1 to n do if i mod 3=0 then write(i,' ');readln

end.

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Viết chương trình in ra màn hình các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến 20

Các câu hỏi tương tự