whiten up là gì - Nghĩa của từ whiten up | Diya Lee

whiten up có nghĩa là

Nếu bạn thấy một số băng đảng nhà thổ cưỡng hiếp một cô gái hoặc bạo loạncướp bóc trong khu phố của họ, bạn có thể nói với họ điều này như một nhắc nhở thân thiện.

Thí dụ

"Say Fellows, Whiten Up!"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết whiten up là gì - Nghĩa của từ whiten up