Chủ đề: javascript

Có 622 bài viết

Javascript template literals escape double quotes
Javascript template literals escape double quotes

Template literals are literals delimited with backtick (`) characters, allowing for multi-line strings, string interpolation with embedded expressions, and special constructs called tagged ...

Create a full stack program that acts as a simple printing calculator in javascript
Create a full stack program that acts as a simple printing calculator in javascript

I have an exercise to perform Simple Calculation using Javascript. The code works fine in Visual Studio but not in the Hackerrank test site that i have to do the exercise in.HTML Code: (Given ...

Hướng dẫn dùng array join trong PHP
Hướng dẫn dùng array join trong PHP

Hàm join() sẽ nối các phân tử của mảng lại thành một chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi bao gồm các phần tử của mảng được ngăn cách bằng một ...

Remove decimal separator in javascript
Remove decimal separator in javascript

When using integers with decimal places in our web applications we often want to change the format of them to display them better in our user interfaces.There many different use cases for this. ...

Hướng dẫn dùng cookioes JavaScript
Hướng dẫn dùng cookioes JavaScript

Giới ThiệuCookie sẽ lưu giữ thông tin của người dùng trên các trang của websiteVậy cookie là gì?Cookie là dữ liệu, lưu dữ trong những file text nhỏ trên máy ...

Convert file to binary javascript
Convert file to binary javascript

I am trying to use the FileReader and File APIs that are supported in HTML5 in Chrome and Firefox to convert an image to a binary array, but it does not seem to be working correctly on Chrome. I ...

Pass array from html to javascript
Pass array from html to javascript

I have a form which has multiple <select> drop-down boxes. I wish to pass the value in these drop-down boxes as an array to a JavaScript function.Currently my code is like:<select ...

Hướng dẫn dùng wilhe JavaScript
Hướng dẫn dùng wilhe JavaScript

Trong lập trình, các vòng lặp được sử dụng để lặp lại một khối code. Ví dụ nếu bạn muốn hiển thị một đoạn văn bản 100 lần, thì bạn có thể sử ...

Hướng dẫn dùng sweitch JavaScript
Hướng dẫn dùng sweitch JavaScript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh switch case trong Javascript, đây cũng là một lệnh dùng để rẻ nhánh như lệnh if else.Nội dung chính1. Lệnh switch case trong ...

What are 2 ways to call a javascript function?
What are 2 ways to call a javascript function?

Method ReuseWith the call() method, you can write a method that can be used on different objects. All Functions are MethodsIn JavaScript all functions are object methods.If a function is not a method ...

What is new object in javascript?
What is new object in javascript?

In JavaScript, objects are king. If you understand objects, you understand JavaScript.In JavaScript, almost everything is an object.Booleans can be objects (if defined with the new keyword)Numbers ...

Add active class onclick javascript
Add active class onclick javascript

Learn how to add an active class to the current element with JavaScript.Highlight the active/current (pressed) button:Try it Yourself »Active ElementStep 1) Add HTML:Example<div ...

Hướng dẫn javascript escape special characters
Hướng dẫn javascript escape special characters

Take your JSON and .stringify() it. Then use the .replace() method and replace all occurrences of n with n. EDIT:As far as I know of, there are no well-known JS libraries for escaping all special ...

Javascript to java code converter online
Javascript to java code converter online

A transpiler from Java to TypeScript/JavaScript1000+ well-typed JavaScript libraries available from JavaVersion 2.3.0Try it live » Quick start » package animation; [...] // imports /** ...

Hướng dẫn sessionstorage javascript
Hướng dẫn sessionstorage javascript

Trong bài này chung ta sẽ tìm hiểu localStorage và sessionStore trong Javascript, qua đó sẽ giúp bạn hiẻu được localStorage là gì và sessionStore là gì.Bài viết này ...

Hướng dẫn socket.io with php mysql
Hướng dẫn socket.io with php mysql

Đã đăng vào thg 11 28, 2016 10:51 SA 3 phút đọc 1. Giới thiệuTrước khi nghĩ đến chủ đề này mình có search trên viblo với keyword websocket viblo xem đã có ai viết ...

How to call node js function from html
How to call node js function from html

In JavaScript, a function as a parameter to another function receives. We can define a function, and then pass to be defined directly in the transfer function of the place. Node.js use a function ...

Hướng dẫn read file text javascript
Hướng dẫn read file text javascript

I’m trying to implemennt a simple text file reader by creating a function that takes in the file’s path and converts each line of text into a char array, but it’s not working.Nội dung ...

What are assignment operators in javascript?
What are assignment operators in javascript?

JavaScript Assignment OperatorsAssignment operators assign values to JavaScript variables. OperatorExampleSame As= x = y x = y += x += y x = x + y -= x -= y x = x - y *= x *= y x = x * y /= x /= y x ...

Hướng dẫn javascript print pdf
Hướng dẫn javascript print pdf

Chào mọi người, bài này mình xin chia sẻ với các bạn cách để export PDF từ html, css và javasript. Và đọc đến đây chắc nhiều bạn nghĩ là chỉ cần ctrl P là ...

Hướng dẫn dùng 0/10 JavaScript
Hướng dẫn dùng 0/10 JavaScript

- Ở bài học trước, tôi đã giới thiệu sơ qua về phương thức random() của đối tượng Math, nó dùng để tạo một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1 ...

How do you escape a quote in javascript?
How do you escape a quote in javascript?

Please find in the below code which escapes the single quotes as part of the entered string using a regular expression. It validates if the user-entered string is comma-separated and at the same time ...

Hướng dẫn javascript linux
Hướng dẫn javascript linux

Node.js là một mã nguồn được xây dựng trên nền tảng Chrome’s V8 JavaScript Engine, nhằm viết các ứng dụng Internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là ...

Is json compatible with javascript?
Is json compatible with javascript?

The JSON object contains methods for parsing JavaScript Object Notation (JSON) and converting values to JSON. It cant be called or constructed.DescriptionUnlike most global objects, JSON is not a ...

Select tỉnh huyện xã javascript
Select tỉnh huyện xã javascript

Nếu bạn đang sử dụng theme blogspot bán hàng, bạn nên tích hợp bộ chọn Quận, Huyện của 63 Tỉnh, Thành vào form bán hàng của theme giúp khách hàng chọn nhanh ...

Javascript store function with parameters in variable
Javascript store function with parameters in variable

Possible Duplicate: Javascript infamous Loop problem?I have the following:function test(a,b,c){ console.log(a+b+c); } for (var i=0; i < array.length; i++){ steps.push( function(){ ...

What are the uses of explode () and implode () functions in php?
What are the uses of explode () and implode () functions in php?

PHP implode and PHP explode are two common functions used in PHP when working with arrays and strings in PHP. In this article, we will see how to use implode in PHP with a code example. We will also ...

Hướng dẫn space tab in html
Hướng dẫn space tab in html

Spacing can be added using HTML and CSS by 3 approaches:Method 1: Using the special characters designated for different spacesThe &nbsp; character entity used to denote a non-breaking space which ...

Hướng dẫn gzip decompress javascript
Hướng dẫn gzip decompress javascript

Gzip là gì?Gzip Compression là phương pháp nén làm giảm dung lượng dữ liệu ở server khi gửi đến client giúp tiết kiệm băng thông, tăng tốc độ tải của ...

How to use variable outside function in javascript
How to use variable outside function in javascript

Scope determines the accessibility (visibility) of variables.JavaScript has 3 types of scope:Block scopeFunction scopeGlobal scopeBlock ScopeBefore ES6 (2015), JavaScript had only Global Scope and ...

Save base64 image to file javascript
Save base64 image to file javascript

I have a base64 string, file type. File type can be image, text or even pdf. I need to show download link and when user clicks it should start downloading as expected file. Concisely, server sends ...

What is the use of var let & const in javascript with an example program?
What is the use of var let & const in javascript with an example program?

The let declaration declares a block-scoped local variable, optionally initializing it to a value.Try itSyntaxlet name1 [= value1] [, name2 [= value2]] [, ..., nameN [= valueN] ParametersnameNThe ...

Hướng dẫn javascript question mark operator
Hướng dẫn javascript question mark operator

The conditional or question mark operator, represented by a ?, is one of the most powerful features in JavaScript. The ? operator is used in conditional statements, and when paired with a :, can ...

Hướng dẫn nodejs và javascript
Hướng dẫn nodejs và javascript

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn sleep function javascript
Hướng dẫn sleep function javascript

Home » Code October 9, 2021 Sử dụng sleep javascript – Với sự trợ giúp của Sleep (), ta có thể tạo một hàm để tạm dừng thực thi trong một khoảng thời gian ...

Hướng dẫn dùng number JavaScript
Hướng dẫn dùng number JavaScript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng number trong Javascript, qua đó bạn sẽ biết thêm một số hàm xử lý number thường gặp nhất trong Javascript.Nội dung ...

Laravel pass variable to javascript
Laravel pass variable to javascript

is there any ways that JavaScript can get the variable from the controller in a Laravel Blade template?Example: I have the code below:$langs = Language::all(); return ...

Source code web bán hàng javascript
Source code web bán hàng javascript

Đăng nhập Đăng kí Danh mục Top codeCode chất lượng Code tham khảoCode miễn phí Domain - Hosting Đăng kí tên miềnHosting SSDClould VPSEmail serverChứng ...

Does javascript use binary code?
Does javascript use binary code?

I know that 0x is a prefix for hexadecimal numbers in Javascript. For example, 0xFF stands for the number 255.Is there something similar for binary numbers ? I would expect 0b1111 to represent the ...

How do i call a javascript function from wordpress?
How do i call a javascript function from wordpress?

Can I call a JavaScript function in Wordpress like this?<input type=button value= class=domain_submit onclick=callGetDomain();> Where should I put my JavaScript? at footer.php? or what ...