Chủ đề: php

Có 2,925 bài viết

Hướng dẫn dùng statically definition trong PHP
Hướng dẫn dùng statically definition trong PHP

Tiếp tục với series PHP hướng đối tượng bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 khái niệm khá là hay trong hướng đối tượng nói chung và PHP hướng đối tượng ...

Php one day before date
Php one day before date

I have a system that compares fiscal year up to the current date to the same date range of the year before. You can adjust the year and month to look at and it always compares the same date range to ...

Php remove character from string at position
Php remove character from string at position

I want to be able to specify an index in a string and remove it.I have the following:Hello World!! I want to remove the 4th index (o in Hello). Here would be the end result:Hell World!! Ive ...

Run php file on mac
Run php file on mac

Late response, but was looking into doing this for myself, this coming up as one of the results in my searching wanted to provide 2 solutions since I ultimately came to both on my own.Solution #1The ...

Hướng dẫn update if mysql
Hướng dẫn update if mysql

Câu lệnh UPDATE trong MySQL được sử dụng để sửa đổi các bản ghi hiện có trong một bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với truy vấn UPDATE để cập ...

Hướng dẫn foreach multi array php
Hướng dẫn foreach multi array php

The array youre trying to iterate with your foreach loop is not the same as the array you have. In order to use that loop, your array would need to be like this instead:Nội dung chínhCú pháp ...

Hướng dẫn dùng matcxh trong PHP
Hướng dẫn dùng matcxh trong PHP

Nếu bạn theo dõi serie học Regular Expression từ đầu cho tới giờ thì hàm preg_match() không còn xa lạ gì nữa, nhưng nếu bạn là khách viếng thăm và đây là bài ...

Hướng dẫn str_replace in array php
Hướng dẫn str_replace in array php

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)str_replace — Replace all occurrences of the search string with the replacement stringDescriptionstr_replace( array|string ...

Can i convert a php file?
Can i convert a php file?

What to Know A PHP file is a PHP source code file.Open one with Visual Studio Code, or any text editor.Convert to PDF with FPDF. This article describes what a PHP file is and how its used in the ...

Hướng dẫn foreach key php
Hướng dẫn foreach key php

Nội dungVòng lặp Foreach PHP hoạt động như thế nàoCú pháp hàm Foreach Array PHPNguyên tắc hoạt động của Vòng lặp Foreach PHPLưu đồ Vòng lặp PHP ForeachCác ví ...

Hướng dẫn php project example github
Hướng dẫn php project example github

Actions Automate any workflow Packages Host and manage packages Security Find and fix vulnerabilities Codespaces Instant dev environments Copilot Write better code with AI Code review Manage ...

What does \n do php?
What does \n do php?

What are these called? r, nIs there a tutorial that explains them? mkrieger115.7k4 gold badges46 silver badges57 bronze badges asked Jul 18, 2010 at 7:52 1Theyre carriage return and line feed ...

Hướng dẫn php file_exists not working
Hướng dẫn php file_exists not working

Im trying to write some code on my notebook and am using the xampp environment. I have the following piece of code:class A { ... foreach ($blocks as $block) { $block = dir/dir2/ . $block; ...

Hướng dẫn dùng c fputs trong PHP
Hướng dẫn dùng c fputs trong PHP

hàm fputs() sẽ ghi nội dung nào đó vào vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin của file. Nếu file đã có nội dung, nó sẽ ghi đè lên những nội dung trùng ...

Hướng dẫn dùng louisville timezone trong PHP
Hướng dẫn dùng louisville timezone trong PHP

- Dưới đây là danh sách những múi giờ (time zone) được hỗ trợ trong PHP, những múi giờ này tương đối quan trọng bởi vì chúng rất thường được sử dụng ...

Hướng dẫn dùng object value trong PHP
Hướng dẫn dùng object value trong PHP

Giống như tất cả các ngôn ngữ lập trình khác, PHP cũng có những thành phần như Biến, Mảng, hay Object. Ở bài này sẽ đề cập đến việc sử dụng biến, ...

How to display html table in php?
How to display html table in php?

I have a php code that displays name and number from a SQL Database. And I have a html table with columns Name and Number. I want the name and number from my SQL database to show up in the HTML ...

Hướng dẫn play audio using php
Hướng dẫn play audio using php

my php code to fetch all sound files, random way, in a folder is this:$files = glob(audio/*.mp3); $random = $files[array_rand($files)]; and to play them i use:<audio src=<?php echo $random; ...

How do i sort a multi dimensional array in php?
How do i sort a multi dimensional array in php?

This solution is for usort() with an easy-to-remember notation for multidimensional sorting. The spaceship operator <=> is used, which is available from PHP 7.usort($in,function($a,$b){ ...

Hướng dẫn dùng array join trong PHP
Hướng dẫn dùng array join trong PHP

Hàm join() sẽ nối các phân tử của mảng lại thành một chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi bao gồm các phần tử của mảng được ngăn cách bằng một ...

How to display months in php?
How to display months in php?

Am am current facing a problem that need a solution ASAP.I am trying to list all months of the current year(2012) by using the following code:for ($m=1; $m<=12; $m++) { $month = date(F, ...

Hướng dẫn php alphanumeric only
Hướng dẫn php alphanumeric only

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)rand — Génère une valeur aléatoireDescriptionrand(): intrand(int $min, int $max): int Appelée sans les options min et max, rand() retourne un nombre pseudoaléatoire ...

How can i get modulus of a number in php?
How can i get modulus of a number in php?

PHP has a total of eight arithmetic operators. The most common are addition (+), subtraction (-), multiplication (*), and division (/). A slightly lesser-known though still very important operator is ...

Hướng dẫn php list months
Hướng dẫn php list months

Đã đăng vào thg 11 16, 2020 10:06 SA 3 phút đọc Vấn đề xử lý ngày tháng cực kì quan trọng khi bạn xử lý với các bài viết và đăng lên website. Ví dụ bạn ...

What are the new features introduced in php7?
What are the new features introduced in php7?

Scalar type declarations Scalar type declarations come in two flavours: coercive (default) and strict. The following types for parameters can now be enforced (either coercively or strictly): strings ...

How to add time with another time in php?
How to add time with another time in php?

Im really stuck with adding X minutes to a datetime, after doing lots of googleing and PHP manual reading, I dont seem to be getting anywhere.The date time format I have is: 2011-11-17 05:05: ...

Hướng dẫn stop php
Hướng dẫn stop php

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)exit — Output a message and terminate the current scriptDescriptionexit(string $status = ?): voidexit(int $status): void exit is a language construct and it can be ...

Hướng dẫn php square root
Hướng dẫn php square root

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)sqrt — Square rootDescriptionsqrt(float $num): float Returns the square root of num. Parameters num The argument to process Return Values The square root of num or the ...

Get all country list in php
Get all country list in php

<?php namespace AppEntityEnums; define(COUNTRY_CODE, code); define(COUNTRY_PHONE, phone); define(COUNTRY_NAME, name); enum CountryType { case BANGLADESH; case BELGIUM; ...

Hướng dẫn dùng int definition trong PHP
Hướng dẫn dùng int definition trong PHP

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPKiểu dữ liệu trong PHPĐịnh nghĩa và cách dùngPHP IntegerKiểu dữ liệu integer (viết tắt là int) là kiểu dạng số nguyênkhông là ...

Install simplexml php 7.4 ubuntu
Install simplexml php 7.4 ubuntu

How To Install php-simplexml Package on Ubuntu Quick Install Instructions of php-simplexml on Ubuntu Server. It’s Super Easy! simply click on Copy button to copy the command and paste into your ...

Hướng dẫn dùng microtime php trong PHP
Hướng dẫn dùng microtime php trong PHP

Hàm microtime() sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại bao gồm cả microseconds. Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi ...

Redirect page with message in php
Redirect page with message in php

I want to redirect to a page and then display a message:What I have is://succes $message = succes; redirect_to(index.php); On the index page I have:if (!empty($message)) { echo ...

Hướng dẫn php arabic encoding
Hướng dẫn php arabic encoding

I am trying to fetch our Arabic values from JDE Database using the following connection string:$dsn = Driver={SQL Server};Server=10.10.10.27;Database=JDE;charset=utf8; $username = username; ...

Hướng dẫn dùng processing img trong PHP
Hướng dẫn dùng processing img trong PHP

Với mọi trang web đều phải có chức năng upload image lên đưa Database với mục đích thêm hình ảnh vào cơ sở dữ liệu MySQL. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn ...

How to get current date in php with time?
How to get current date in php with time?

For the new PHP programmer might confuse why there are lot of method for to get current date and time and which one to use in their project.1. date method (PHP 4, PHP 5, PHP 7)This is the very common ...

How do i store html form data in access database?
How do i store html form data in access database?

Turn Access forms into HTML pages in five steps1. In the Database Window, click the Form Object button.2. Right-click the form you created from ...

Hướng dẫn what are phpdoc comments?
Hướng dẫn what are phpdoc comments?

For documentation comments, PhpStorm provides completion that is enabled by default. PhpStorm creates stubs of PHPDoc blocks when you type the /** opening tag and press Enter, or press Alt+Insert and ...

Can mysql work without php?
Can mysql work without php?

Can you use MySQL without PHP?Can JQuery connect to database?How to use jQuery Ajax with PHP MySQL?Is it possible to interact with a MySQL database without PHP? Nội dung chínhCan JQuery connect to ...

Get first word in string php
Get first word in string php

If you want to know how fast each of these respective functions is, I ran some crude benchmarking in PHP 7.3 on the six most voted answers here (strpos with substr, explode with current, strstr, ...