Thể loại
Tất cả

boxhoidap.com

Hỏi đáp

11520

11520

8

Hướng dẫn astype(int) in python

Hàm DataFrame.astype () được sử dụng để ép kiểu dữ liệu cột (dtype) trong đối tượng gấu trúc, nó hỗ trợ String, flat, date, int, datetime bất kỳ kiểu dữ liệu nào khác được Numpy hỗ trợ. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn truyền cột DataFrame từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác.

Show
 • 1. Cú pháp DataFrame.astype ()
 • 2. DataFrame.astype () – Truyền Tất cả các Cột Kiểu dữ liệu (dtype)
 • 3. Thay đổi loại cột cụ thể
 • 4. astype () – Truyền nhiều cột bằng cách sử dụng Dict
 • 5. astype () với lỗi tăng hoặc bỏ qua
 • Sự kết luận
 • Người giới thiệu

Nội dung chính

 • 1. Cú pháp
  DataFrame.astype ()
 • 2. DataFrame.astype () – Truyền Tất cả các Cột Kiểu dữ liệu (dtype)
 • 3. Thay đổi loại cột cụ thể
 • 4. astype () – Truyền nhiều cột bằng cách sử dụng Dict
 • 5. astype () với lỗi tăng hoặc bỏ qua
 • Sự kết luận
 • Người giới thiệu

pandas astype () Các điểm chính –

 1. Nó được sử dụng để ép kiểu dữ liệu (dtype).
 2. Hỗ trợ thay đổi nhiều kiểu dữ liệu bằng Dict.
 3. Hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu đi kèm với Numpy.
 • 1. Cú pháp DataFrame.astype ()
 • 2. DataFrame.astype () – Truyền Tất cả các Cột Kiểu dữ liệu (dtype)
 • 3. Thay
  đổi loại cột cụ thể
 • 4. astype () – Truyền nhiều cột bằng cách sử dụng Dict
 • 5. astype () với lỗi tăng hoặc bỏ qua
  • Sự kết luận
  • Người giới thiệu

1. Cú pháp DataFrame.astype ()

Sau đây là một cú pháp của DataFrame.astype(). Chức năng này có dtype, copyerrors params.

# astype() Syntax
DataFrame.astype(dtype, copy=True, errors="raise")

Sau đây là các thông số của astype().

 • dtype – Chấp nhận kiểu numpy.dtype hoặc Python để truyền toàn bộ đối tượng gấu trúc sang cùng một kiểu. Sử dụng {col: dtype,…}, trong đó col là nhãn cột và dtype là kiểu numpy.dtype hoặc kiểu Python để truyền một hoặc nhiều cột của DataFrame.
 • copy -Default Đúng. Trả lại một bản sao khi copy=True (hãy thiết lập rất cẩn thận copy=False vì các thay đổi đối với giá trị sau đó có thể truyền sang các đối tượng gấu trúc
  khác).
 • errors – Tăng lương mặc định.
  • Sử dụng ‘raise’ để tạo ngoại lệ khi không thể truyền do dữ liệu không hợp lệ cho loại.
  • Sử dụng ‘bỏ qua’ để không tăng ngoại lệ (lỗi / ngoại lệ supress). Khi có lỗi, trả lại đối tượng ban đầu.

2. DataFrame.astype () – Truyền Tất cả các Cột Kiểu dữ liệu (dtype)

Theo mặc định gấu trúc astype() cố gắng truyền tất
cả các cột DataFrame thành được chỉ định numpy.dtype hoặc các kiểu Python (int, string, float, date, datetime). Nếu bất kỳ cột nào không thể truyền do dữ liệu hoặc nanô không hợp lệ, điều đó sẽ gây ra lỗi ‘ValueError: chữ không hợp lệ’ và không hoạt động.

Ví dụ dưới đây minh họa truyền tất cả các kiểu dữ liệu cột.

import pandas as pd
import numpy as np
# Create DataFrame from Dictionary
technologies = {
'Fee' :["20000","25000","26000"],
'Discount':["1000","2300","1500"]
}
df = pd.DataFrame(technologies)
print(df.dtypes)
# Outputs
Fee object
Discount object
dtype: object

DataFrame.dtypes trả về tên Cột và kiểu cho tất cả các cột DataFrame. Lưu ý rằng DataFrame ở trên có các loại đối tượng cho tất cả
các cột.

Bây giờ, hãy truyền kiểu dữ liệu sang Số nguyên có dấu 64 bitbạn có thể dùng numpy.int64,numpy.int_, int64 hoặc int như tham số. Để truyền tới Số nguyên có dấu 32 bitsử dụng numpy.int32, int32.

# Cast all columns to int
df = df.astype(np.int64)
df = df.astype('int64')
df = df.astype('int')
print(df.dtypes)
# All gives the same output.
Fee int64
Discount int64
dtype: object

Lưu ý rằng nó đã cập nhật tất cả các cột với kiểu mới.

Hãy truyền nó sang Chuỗi, bằng cách sử dụng numpy.str_ hoặcstring.

# Cast all columns to string
df = df.astype('string')
print(df.dtypes)
# Outputs
Fee string
Discount string
dtype: object

Hãy truyền nó sang kiểu float bằng cách sử dụng numpy.float64, numpy.float_, float

# Cast all columns to float
df = df.astype('float')
print(df.dtypes)
# Outputs
Fee float
Discount flat
dtype: object

3. Thay đổi loại cột cụ thể

Bạn cũng có thể thay đổi loại cột cụ thể bằng cách sử dụng Series.astype()vì mỗi cột trên DataFrame là Chuỗi gấu trúc, tôi sẽ lấy cột từ DataFrame làm Chuỗi và sử dụng astype(). Trong ví dụ dưới đâydf.Fee hoặc df[‘Fee’] trả về đối tượng Dòng.

# Cast specific column type
df.Fee = df.Fee.astype('int')
(or)
df.Fee = df['Fee'].astype('int')
print(df.dtypes)
# Outputs
Fee int64
Discount object
dtype: object

4. astype () – Truyền nhiều cột bằng cách sử dụng Dict

dtype tham số của astype() cũng hỗ trợ Từ điển ở định dạng {col: dtype,…} trong đó col là nhãn cột và dtype là numpy.dtype hoặc kiểu Python (int, string, float, date, datetime) để ép một hoặc nhiều cột DataFrame.

import pandas as pd
import numpy as np
# Create DataFrame from Dictionary
technologies = {
'Courses':["Spark","PySpark","Hadoop"],
'Fee' :["20000","25000","26000"],
'Duration':['30day','40days','35days'],
'Discount':["1000","2300","1500"]
}
df = pd.DataFrame(technologies)
print(df.dtypes)
# Outputs
Courses object
Fee object
Duration object
Discount object
dtype: object

Bây giờ, bằng
cách sử dụng gấu trúc DataFrame.astype()đúc Courses đến string, Fee đến intDiscount đến float.

df2 = df.astype({'Courses':'string','Fee':'int','Discount':'float'})
print(df2.dtypes)
# Outputs
Courses string
Fee int64
Duration object
Discount float64
dtype: object

5. astype () với lỗi tăng hoặc bỏ qua

Cuối cùng, hãy xem cách bạn có thể nâng cao hoặc bỏ qua lỗi trong khi truyền, để làm như vậy, bạn nên sử dụng errors tham số. Theo mặc định, nó sử dụngraise như một giá trị có nghĩa là tạo ra một ngoại lệ khi không thể truyền do dữ liệu không hợp lệ cho kiểu.

Từ DataFrame của chúng tôi Coursesstring dữ liệu, hãy truyền dữ liệu này tới int và hãy xem chuyện gì xảy ra.

# Raise error when unable to cast
df.Courses = df.Courses.astype('int')
# Outputs
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'Spark'

Như bạn thấy, nó đã gây ra lỗi khi không thể truyền. Bây giờ chúng ta hãy loại bỏ ngoại lệ bằng cách sử dụng giá trị bỏ qua trên thông số lỗi. Với điều này, khi lỗi xảy ra, nó sẽ bỏ qua lỗi
và trả về cùng một đối tượng mà không cần cập nhật.

# Ignore error when unable to cast
df.Courses = df.Courses.astype('int', errors="ignore")
print(df.dtypes)
# Outputs
Courses string
Fee int64
Duration object
Discount float64
dtype: object

Sự kết luận

Trong bài viết này, tôi đã giải thích cú pháp của gấu trúc DataFrame.astype (), ví dụ về truyền toàn bộ DataFrame, cột cụ thể, nhiều cột thành kiểu numpy.dtype hoặc Python (int, string, float, date, datetime).

Người giới thiệu

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web