Thể loại
Tất cả

boxhoidap.com

Hỏi đáp

14180

14180

8

Hướng dẫn python replace newline with space in file - python thay thế dòng mới bằng khoảng trống trong tệp

Tôi có một tệp văn bản trông như thế này:

Show
 • Bạn có thể thử sử dụng Chuỗi thay thế:
 • Sử dụng chức năng f = open("testfile.txt", "w")
  for line in f:
  if ' ' in line:
  line2 = line.replace(' ' , '\n')
  print(line2)
  for i in line2:
  f.write(line2(i))
  f.close
  2 để thay thế dòng mới bằng không gian trong Python
 • Bài viết liên quan - Chuỗi Python
 • Làm thế nào để bạn thay thế một không gian trong một dòng mới?
 • Làm thế nào để bạn thay thế các tab bằng khoảng trống trong Python?
 • Có phải dải Python loại bỏ Newline?
 • Làm thế nào để bạn tước một không gian trong Python?
15.9 17.2 18.6 10.5

Tôi muốn chỉnh sửa tệp này bằng Python để có vẻ như thế này:

15.9
17.2
18.6
10.5

Điều này có nghĩa là tôi cần thay thế các chuỗi không gian bằng các chuỗi mới và lưu văn bản.

Tôi đã thử điều này nhưng nó không hoạt động:

f = open("testfile.txt", "w")
for line in f:
if ' ' in line:
line2 = line.replace(' ' , '\n')
print(line2)
for i in line2:
f.write(line2(i))
f.close

Bản in cho

15.9
17.2
18.6
10.5
7 đã hoạt động, nhưng tôi không nhận được một tệp văn bản mới với các không gian được thay thế bằng các dòng mới.

Làm thế nào tôi có thể khắc phục sự cố và tạo ra đầu ra mong muốn?

Hướng dẫn python replace newline with space in file - python thay thế dòng mới bằng khoảng trống trong tệp

Ggorlen

37.5K7 Huy hiệu vàng61 Huy hiệu bạc81 Huy hiệu đồng7 gold badges61 silver badges81 bronze badges

Hỏi ngày 7 tháng 8 năm 2019 lúc 5:58Aug 7, 2019 at 5:58

3

with open("testfile.txt", "r") as r:
with open("testfile_new.txt", "w") as w:
w.write(r.read(.replace(' ' , '\n'))

Hướng dẫn python replace newline with space in file - python thay thế dòng mới bằng khoảng trống trong tệp

sahasrara62

8,5933 Huy hiệu vàng27 Huy hiệu bạc41 Huy hiệu đồng3 gold badges27 silver badges41 bronze badges

Đã trả lời ngày 7 tháng 8 năm 2019 lúc 6:02Aug 7, 2019 at 6:02

2

Example:

with open("file1.txt", "r") as read_file:
with open("file2.txt", "w") as write_file:
write_file.write(read_file.read().replace(" ", '\n'))

Nội dung của File1.txt:

15.9 17.2 18.6 10.5

Nội dung của file2.txt:

15.9
17.2
18.6
10.5

NOTE:

Hoặc bạn có thể sử dụng phương thức

15.9
17.2
18.6
10.5
8 và
15.9
17.2
18.6
10.5
9 thay vì thay thế.

write_file.write("\n".join(read_file.read().split()))

Đã trả lời ngày 7 tháng 8 năm 2019 lúc 6:26Aug 7, 2019 at 6:26

Hướng dẫn python replace newline with space in file - python thay thế dòng mới bằng khoảng trống trong tệp

Milanbalazsmilanbalazsmilanbalazs

4.6104 Huy hiệu vàng20 Huy hiệu bạc43 Huy hiệu đồng4 gold
badges
20 silver badges43 bronze badges

Thay vào đó hãy cố gắng như thế này

f = open("testfile.txt", "r")
text=f.read()
f.close()
f=open("testfile.txt", "w ")
text2=''
if ' ' in text:
text2 = text.replace(' ' , '\n')
print(text2)
f.write(text2)
f.close()

Đã trả lời ngày 7 tháng 8 năm 2019 lúc 6:06Aug 7, 2019 at 6:06

3NiGMa3NiGMa3NiGMa

5451 Huy hiệu vàng8 Huy hiệu bạc24 Huy hiệu đồng1 gold badge8 silver badges24 bronze badges

Bạn có thể thử sử dụng Chuỗi thay thế:

string = string.replace('\n', '').replace('\r', '')

Thứ nhất: f.close () không có ở đó.f.close() is not there.

Thứ hai: Hãy thử mã trên. Nó sẽ thay thế không gian thành các dòng mới. try above code. It will replace spaces to new lines.

Đã trả lời ngày 7 tháng 8 năm 2019 lúc 6:24Aug 7, 2019 at 6:24

Hướng dẫn python replace newline with space in file - python thay thế dòng mới bằng khoảng trống trong tệp

1

Sử dụng

f = open("testfile.txt", "w")
for line in f:
if ' ' in line:
line2 = line.replace(' ' , '\n')
print(line2)
for i in line2:
f.write(line2(i))
f.close
0 với
f = open("testfile.txt", "w")
for line in f:
if ' ' in line:
line2 = line.replace(' ' , '\n')
print(line2)
for i in line2:
f.write(line2(i))
f.close
1

Ex:

15.9
17.2
18.6
10.5
0

Đã trả lời ngày 7 tháng 8 năm 2019 lúc 7:09Aug 7, 2019 at 7:09

Hướng dẫn python replace newline with space in file - python thay thế dòng mới bằng khoảng trống trong tệp

RakeshrakeshRakesh

79,8K17 Huy hiệu vàng72 Huy hiệu bạc109 Huy hiệu đồng17 gold badges72 silver badges109 bronze badges

 1. Làm thế nào để
 2. Python làm thế nào
 3. Thay thế dòng mới bằng không gian trong Python

Đã tạo: tháng 3-22, 2022

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ học cách sử dụng một kỹ thuật để thay thế các dòng mới bằng không gian trong Python.

Sử dụng chức năng f = open("testfile.txt", "w")
for line in f:
if ' ' in line:
line2 = line.replace(' ' , '\n')
print(line2)
for i in line2:
f.write(line2(i))
f.close
2 để thay thế dòng mới bằng không gian trong Python

Hãy để chúng tôi lấy một chuỗi mẫu với một ký tự dòng mới để làm việc.

15.9
17.2
18.6
10.5
1

Bây giờ chúng ta có một chuỗi với một ký tự dòng mới. Hãy để chúng tôi in chuỗi mẫu của chúng tôi.

15.9
17.2
18.6
10.5
2

Mã trên hiển thị đầu ra dưới đây thể hiện dòng mới.

15.9
17.2
18.6
10.5
3

Bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng chức năng

f = open("testfile.txt", "w")
for line in f:
if ' ' in line:
line2 = line.replace(' ' , '\n')
print(line2)
for i in line2:
f.write(line2(i))
f.close
2 để thay thế ký tự dòng mới của chúng tôi bằng không gian. Chúng tôi truyền chuỗi của chúng tôi dưới dạng tham số cho hàm và lưu trữ chuỗi kết quả mới trong một biến mới.

15.9
17.2
18.6
10.5
4

Mã trên sẽ thay thế tất cả các ký tự dòng mới trong chuỗi của chúng tôi bằng khoảng trắng. Chúng tôi nhận được một chuỗi không có ký tự dòng trong đó.

Bây giờ chúng tôi sẽ in chuỗi mới để xem đầu ra.

15.9
17.2
18.6
10.5
5

Chúng tôi nhận được đầu ra dưới đây khi in chuỗi mới.

15.9
17.2
18.6
10.5
6

Chúng ta có thể thấy rằng một không gian đã được thêm vào thay cho một nhân vật mới.

Do đó, chúng ta có thể thay thế thuận tiện các ký tự mới bằng không gian trong Python bằng phương thức trên.

Bài viết liên quan - Chuỗi Python

 • Xóa dấu phẩy khỏi chuỗi trong Python
 • Kiểm tra một chuỗi trống theo cách Pythonic
 • Chuyển đổi một chuỗi thành tên biến trong Python
 • Xóa khoảng trắng khỏi chuỗi trong Python
 • Hướng dẫn python replace newline with space in file - python thay thế dòng mới bằng khoảng trống trong tệp

  Làm thế nào để bạn thay thế một không gian trong một dòng mới?

  Một vài lựa chọn:..
  Cổ điển, sử dụng tr: tr '' '\ n'
  Sử dụng Cut -d '' --Output -delimiter = $ '\ n' -f 1- Ví dụ ..
  Sử dụng ví dụ SED 'S//\ N/G' ..
  Sử dụng ví dụ perl perl -pe 's//\ n/g' ..
  Sử dụng shell foo = $ (ví dụ về mèo);echo -e $ {foo /\ n}.

  Làm thế nào để bạn thay thế các tab bằng khoảng trống trong Python?

  Sử dụng phương thức str.Replace () để thay thế các tab bằng khoảng trắng, ví dụ:kết quả = my_str.thay thế ('\ t', ''). replace() method to replace tabs with spaces, e.g. result = my_str. replace('\t', ' ') .

  Có phải dải Python loại bỏ Newline?

  Dải () loại bỏ python newline?Chức năng Dải () của Python có thể xóa \ n, một ký tự dòng mới, khỏi một chuỗi.Hàm Dải () có thể loại bỏ cả các ký tự dòng mới và hàng đầu khỏi chuỗi gốc.Python's strip() function can remove \n, a newline character, from a string. The strip() function can remove both trailing and leading newline characters from the original string.

  Làm thế nào để bạn tước một không gian trong Python?

  Sử dụng phương thức .Strip () để loại bỏ khoảng trắng và các ký tự từ đầu và phần cuối của chuỗi.Sử dụng .Phương thức lStrip () để loại bỏ khoảng trắng và ký tự chỉ từ đầu chuỗi. strip() method to remove whitespace and characters from the beginning and the end of a string. Use the . lstrip() method to remove whitespace and characters only from the beginning of a string.

  Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

  ★★★★★ 7 đánh giá trên Google
  Văn phòng công ty

  Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

  Điện thoại: 0922 892 892

  Trang web: Bangnam.com

  Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

  "BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

  Mọi người cũng tìm kiếm

  Thiết kế website Hà Nội
  Nhà thiết kế trang web
  Thiết kế website bán hàng
  Nhà thiết kế trang web
  Dịch vụ SEO
  Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
  Thiết kế website TP HCM
  Nhà thiết kế trang web
  Thiết kế website Hà Nội
  Nhà thiết kế trang web