Tác giả: CompositionalRubbing

Đã đăng: 1 câu hỏi

Học phí đại học RMIT bao nhiêu 1 năm?
Học phí đại học RMIT bao nhiêu 1 năm?

Tại RMIT Việt Nam, mỗi năm có 3 học kỳ, sinh viên được đăng ký tối đa 4 môn/học kỳ. Học phí sẽ được thanh toán theo từng học kỳ, dựa trên số môn ...