Tác giả: SparseIntermission

Đã đăng: 1 câu hỏi

the soren là gì - Nghĩa của từ the soren
the soren là gì - Nghĩa của từ the soren

the soren có nghĩa làA Danish male with a large penis. Often seen with his pornbuddy, chatting up webcam girls.ExampleDanielle, OMG did you see Sorem? Hes a real life tripod.the soren có nghĩa ...