Tác giả: WryRobber

Đã đăng: 1 câu hỏi

Hàm hữu dụng là gì
Hàm hữu dụng là gì

Tổng hữu dụng chỉ là khái niệm của hữu dụng được áp dụng cho nhiều hơn một đơn vị hàng hóa. Các thuật ngữ liên quan?Trong cuộc sống, để có thể ...