Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m nếu giảm chiều dài 3m | Mccormick Humphrey

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

  • trieumai2006
  • Câu trả lời hay nhất!
  • 26/04/2020

  • Cám ơn 1
  • Báo vi phạm


XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 8 - TẠI ĐÂY

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4m. Nếu giảm chiều dài đi 5m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích khu vườn giảm đi 21m2. Tính diện tích khu vườn lúc đầu?

Cập nhật: 16/04/2022

Xem thêm: Toán 8 Bài tập Toán 8

Cách 1:

Gọi chiều dài của khu vườn đó là: x (x > 5) (m)

Chiều rộng của khu vườn đó là: x - 5 (m)

Diện tích của khu vườn đó là: x(x - 5) (m2)

Chiều dài của khu vườn khi bị giảm đi là: x - 5 (m)

Chiều rộng của khu vườn khi được tăng lên là: x – 5 + 3 = x - 2 (m)

Diện tích của khu vườn khi giảm chiều dài và tăng chiều rộng là: (x - 5)(x - 2) (m2)

Khi giảm chiều dài và tăng chiều rộng của khu vườn thì diện tích giảm đi 40,2 m2

Suy ra ta có phương trình:

(x - 2)(x - 5) + 40,2 = x(x - 5)

=> x2 - 5x - 2x +10 + 40,2 = x2 - 5x

=> x2 – x2 -7x +5x = - 10 - 40,2

=> -2x = -50,2

=> x = 25,1 (thỏa mãn)

Vậy chiều dài của khu vườn là 25,1 m

Chiều rộng của khu vườn là: 25,1 - 5 = 20,1 m

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Gọi chiều dài ban đầu của khu vườn là: x(m) (x>0)


Vì chiều dài hơn chiều rộng 5m


→ Chiều rộng ban đầu của khu vườn là:x−5(m)


→ Diện tích ban đầu của khu vườn là: x(x−5)(m2)


Nếu giảm chiều dài 5m


→ Chiều dài lúc sau là: x−5(m)


Nếu tăng chiều rộng 3m


→ Chiều rộng lúc sau là: (x−5)+3=(x−2)(m)


→ Diện tích lúc sau của khu vườn là: (x−2)(x−5)(m2)


Sau khi giảm chiều dài 5m tăng chiều rộng 3m thì diện tích giảm 40m2


Ta có phương trình:

x(x−5)−40=(x−2)(x−5)⇔x2−5x−40=x2−5x−2x+10⇔x2−5x−40=x2−7x+10⇔x2−5x−x2+7x=10+40⇔2x=50⇔x=25 (thỏa mãn)

Vậy chiều dài ban đầu của khu vườn là: 25m


Chiều rộng ban đầu của khu vườn là: 25−5=20m

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 56m. Nếu tăng chiều dài thêm 3m và giảm chiều rộng 1m thì diện tích khu vườn tăng thêm 5 m 2 . Tính kích thước khu vườn ban đầu.