pwned.nl là gì - Nghĩa của từ pwned.nl | Emilie Eshaal

pwned.nl có nghĩa là

Một trang web có hoạt hình flash rập khuôn người chơi phản công trung bình.Mọi người đã nhìn thấy nó, nhưng những người chỉ thấy nó nghĩ rằng nó là mới và đăng liên kết trên các diễn đàn, phòng chat, ở khắp mọi nơi.

Thí dụ

1337 NOOB: LOLO LUK tại dis Vedio! 111 It Iz So Funee !! 121!Pwnde.nl
Mọi người: Cũ!

pwned.nl có nghĩa là

Konane's Cuộc sống
Xem Kickass

Thí dụ

1337 NOOB: LOLO LUK tại dis Vedio! 111 It Iz So Funee !! 121!Pwnde.nl