smooth brain no weinkles là gì - Nghĩa của từ smooth brain no weinkles | Thiago O'Reilly Markham

smooth brain no weinkles có nghĩa là

Não trơn không có nếp nhăn.Cách để đánh vần nếp nhăn trong khi có bộ não mịn.

Thí dụ

Guy 1: Não trơn không có nếp nhăn. Guy 2: Cái gì