taxation without penetration là gì - Nghĩa của từ taxation without penetration | Lim Mikaeel Britton

taxation without penetration có nghĩa là

Lấy gas và tiền bia từ bạn gái của bạn để bạn có thể uống và lái xe đến một ngôi nhà bitch's khác vì bạn không thể chịu đựng được âm hộ cũ kỹ của bạn gái nữa.

Thí dụ

Bạn gái tôi không thể bỏ phiếu chống lại thuế mà không thâm nhập vì nhà tôi không HO Dân chủ.