Tra Thông Tin Token - Coin | Alford Suzanne Goulding

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xea89199344a492853502a7a699cc4230854451b8 1 0 11:00 22/12/2022

Token Onino có mã ký hiệu là ONI hoạt động trên nền tảng bsc. Onino/ONI thực hiện 4,547 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,571,898.75 USD (6,334.98 ETH)

eth0xcf4c68db4c2fa0bf58df07b14f45ce7709a716ac 1 0 11:00 22/12/2022

Token SHIELD có mã ký hiệu là Dejitaru Shirudo hoạt động trên nền tảng eth. SHIELD/Dejitaru Shirudo thực hiện 205 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,882.12 USD (76.57 ETH)

optimism0xcdb4bb51801a1f399d4402c61bc098a72c382e65 1 0 11:00 22/12/2022

Token OPX có mã ký hiệu là OPX hoạt động trên nền tảng optimism. OPX/OPX thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,502.18 USD (66.20 ETH)

eth0x9c5476af06590a9277c7706fe70c0a42a480f8a0 1 0 11:00 22/12/2022

Token Chooky Inu có mã ký hiệu là $CHOO hoạt động trên nền tảng eth. Chooky Inu/$CHOO thực hiện 253 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,377.27 USD (94.44 ETH)

eth0x4e0fca55a6c3a94720ded91153a27f60e26b9aa8 1 0 11:00 22/12/2022

Token Boost có mã ký hiệu là BOOST hoạt động trên nền tảng eth. Boost/BOOST thực hiện 16 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,243.69 USD (52.27 ETH)

bsc0x1ae369a6ab222aff166325b7b87eb9af06c86e57 1 0 11:00 22/12/2022

Token 10Set Token có mã ký hiệu là 10SET hoạt động trên nền tảng bsc. 10Set Token/10SET thực hiện 241 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 347,331.94 USD (1,405.29 ETH)

bsc0x9d39ef3bbca5927909dde44476656b81bbe4ee75 1 0 11:00 22/12/2022

Token MetaWear có mã ký hiệu là WEAR hoạt động trên nền tảng bsc. Metawear/WEAR thực hiện 1,346 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 333,816.70 USD (1,344.07 ETH)

polygon0xcf630283e8ff2e30c29093bc8aa58cadd8613039 1 0 11:00 22/12/2022

Token Optimus OPT3 có mã ký hiệu là OPT3 hoạt động trên nền tảng polygon. Optimus V3/OPT3 thực hiện 581 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 473,350.61 USD (599,476.74 ETH)

eth0xa5f2211b9b8170f694421f2046281775e8468044 1 0 11:00 22/12/2022

Token THORSwap có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng eth. THORSwap Token/THOR thực hiện 331 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 424,295.93 USD (350.36 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 11:00 22/12/2022

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 1,086 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 801,924.95 USD (661.66 ETH)

bsc0x78650b139471520656b9e7aa7a5e9276814a38e9 1 0 11:00 22/12/2022

Token BTC Standard Hashrate Token có mã ký hiệu là BTCST hoạt động trên nền tảng bsc. StandardBTCHashrateToken/BTCST thực hiện 701 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 271,631.85 USD (1,095.60 ETH)

bsc0x61d5822dd7b3ed495108733e6550d4529480c8f6 1 0 11:00 22/12/2022

Token Pancake GAMES có mã ký hiệu là GCAKE hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake GAMES/GCAKE thực hiện 391 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,838.28 USD (463.18 ETH)

eth0x9c7376b5060c47e555f5f53005aa3d5a7c66f2fb 1 0 11:00 22/12/2022

Token Swapify có mã ký hiệu là SWIFY hoạt động trên nền tảng eth. Swapify/SWIFY thực hiện 174 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,869.23 USD (68.39 ETH)

eth0x674c6ad92fd080e4004b2312b45f796a192d27a0 1 0 11:00 22/12/2022

Token USDN có mã ký hiệu là USDN hoạt động trên nền tảng eth. Neutrino USD/USDN thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,642.64 USD (59.98 ETH)

bsc0x264387ad73d19408e34b5d5e13a93174a35cea33 1 0 11:00 22/12/2022

Token Rare FND có mã ký hiệu là FND hoạt động trên nền tảng bsc. Rare Fnd/FND thực hiện 502 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 148,639.70 USD (600.91 ETH)

eth0x4f3e8f405cf5afc05d68142f3783bdfe13811522 1 0 11:00 22/12/2022

Token Curve.fi USDN/DAI/USDC/USDT có mã ký hiệu là usdn3CRV hoạt động trên nền tảng eth. Curve.fi USDN/3Crv/usdn3CRV thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,990.97 USD (77.59 ETH)

eth0x04c17b9d3b29a78f7bd062a57cf44fc633e71f85 1 0 11:00 22/12/2022

Token IMPT có mã ký hiệu là IMPT hoạt động trên nền tảng eth. IMPT/IMPT thực hiện 680 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,019,432.87 USD (842.21 ETH)

eth0x7865af71cf0b288b4e7f654f4f7851eb46a2b7f8 1 0 11:00 22/12/2022

Token Sentivate có mã ký hiệu là SNTVT hoạt động trên nền tảng eth. Sentivate/SNTVT thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,233.71 USD (59.58 ETH)

eth0xaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961 1 0 11:00 22/12/2022

Token Aurora có mã ký hiệu là AURORA hoạt động trên nền tảng eth. Aurora/AURORA thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,384.47 USD (75.41 ETH)

eth0x3b484b82567a09e2588a13d54d032153f0c0aee0 1 0 11:00 22/12/2022

Token OpenDao SOS có mã ký hiệu là SOS hoạt động trên nền tảng eth. SOS/SOS thực hiện 266 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 163,904.12 USD (135.31 ETH)

eth0x8c6fa66c21ae3fc435790e451946a9ea82e6e523 1 0 11:00 22/12/2022

Token MetaFabric có mã ký hiệu là FABRIC hoạt động trên nền tảng eth. MetaFabric/FABRIC thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,687.91 USD (50.12 ETH)

bsc0x152ad7dc399269fa65d19bd7a790ea8aa5b23dad 1 0 11:00 22/12/2022

Token Tao Te Ching có mã ký hiệu là TTC hoạt động trên nền tảng bsc. Tao Te Ching /TTC thực hiện 516 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 227,795.76 USD (917.47 ETH)

eth0x9d409a0a012cfba9b15f6d4b36ac57a46966ab9a 1 0 11:00 22/12/2022

Token yearn v2 Compounding veCRV yVault có mã ký hiệu là yvBOOST hoạt động trên nền tảng eth. Yearn Compounding veCRV yVault/yvBOOST thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,514.36 USD (46.56 ETH)

bsc0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb 1 0 11:00 22/12/2022

Token MarsDAO có mã ký hiệu là MDAO hoạt động trên nền tảng bsc. MarsDAO/MDAO thực hiện 995 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 437,555.24 USD (1,763.19 ETH)

eth0xf0dc76c22139ab22618ddfb498be1283254612b1 1 0 11:00 22/12/2022

Token Wrapped Star có mã ký hiệu là WSTR hoạt động trên nền tảng eth. WrappedStar/WSTR thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,632.80 USD (97.84 ETH)

eth0x92d6c1e31e14520e676a687f0a93788b716beff5 1 0 11:00 22/12/2022

Token DYDX có mã ký hiệu là DYDX hoạt động trên nền tảng eth. dYdX/DYDX thực hiện 300 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 713,486.73 USD (589.34 ETH)

eth0x4b520c812e8430659fc9f12f6d0c39026c83588d 1 0 11:00 22/12/2022

Token Decentral Games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng eth. Decentral Games/DG thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,630.99 USD (79.70 ETH)

bsc0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 1 0 11:00 22/12/2022

Token SAFE(AnWang) có mã ký hiệu là SAFE hoạt động trên nền tảng bsc. SAFE(AnWang)/SAFE thực hiện 145 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,050.08 USD (214.18 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 11:00 22/12/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 298 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 359,436.79 USD (296.03 ETH)

eth0x892a6f9df0147e5f079b0993f486f9aca3c87881 1 0 11:00 22/12/2022

Token xFund có mã ký hiệu là xFUND hoạt động trên nền tảng eth. unification.com/xfund/xFUND thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,031.50 USD (56.96 ETH)

eth0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b 1 0 11:00 22/12/2022

Token Euler Finance có mã ký hiệu là EUL hoạt động trên nền tảng eth. Euler/EUL thực hiện 166 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,560.96 USD (128.47 ETH)

eth0x3432b6a60d23ca0dfca7761b7ab56459d9c964d0 1 0 11:00 22/12/2022

Token FraxShare có mã ký hiệu là FXS hoạt động trên nền tảng eth. Frax Share/FXS thực hiện 268 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,202,177.94 USD (1,818.06 ETH)

bsc0x724a32dfff9769a0a0e1f0515c0012d1fb14c3bd 1 0 11:00 22/12/2022

Token Token SQUAD có mã ký hiệu là SQUAD hoạt động trên nền tảng bsc. SQUAD/SQUAD thực hiện 341 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,190.51 USD (608.60 ETH)

bsc0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 1 0 11:00 22/12/2022

Token TokenPocket có mã ký hiệu là TPT hoạt động trên nền tảng bsc. TokenPocket Token/TPT thực hiện 359 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,441.44 USD (279.94 ETH)

bsc0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1 1 0 11:00 22/12/2022

Token Wombat Token có mã ký hiệu là WOM hoạt động trên nền tảng bsc. Wombat Token/WOM thực hiện 262 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,076.74 USD (279.05 ETH)

eth0xa8b919680258d369114910511cc87595aec0be6d 1 0 11:00 22/12/2022

Token LUKSO Token có mã ký hiệu là LYXe hoạt động trên nền tảng eth. LUKSO Token/LYXe thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,408.59 USD (163.09 ETH)

eth0xf4d2888d29d722226fafa5d9b24f9164c092421e 1 0 11:00 22/12/2022

Token LooksRare có mã ký hiệu là LOOKS hoạt động trên nền tảng eth. LooksRare Token/LOOKS thực hiện 699 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,641,527.81 USD (1,354.87 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 11:00 22/12/2022

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 366 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,727.83 USD (93.84 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 11:00 22/12/2022

Token Dopex Governance Token có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 3,078 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 251,509.14 USD (207.82 ETH)

eth0xb53ecf1345cabee6ea1a65100ebb153cebcac40f 1 0 11:00 22/12/2022

Token Childhoods End có mã ký hiệu là O hoạt động trên nền tảng eth. Childhoods End/O thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 36,756.81 USD (30.41 ETH)