Tra Thông Tin Token - Coin | Rohaan Andreea Sanders

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x5424887cb1d66e7522a9fb9ef25c2ab26ac43d78 1 0 00:10 23/12/2022

Token BITCOINROCKET có mã ký hiệu là BTCR hoạt động trên nền tảng bsc. BITCOINROCKET/BTCR thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,083.10 USD (541.54 ETH)

bsc0x78650b139471520656b9e7aa7a5e9276814a38e9 1 0 00:00 23/12/2022

Token Standard BTC Hashrate Token có mã ký hiệu là BTCST hoạt động trên nền tảng bsc. StandardBTCHashrateToken/BTCST thực hiện 1,237 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 449,747.90 USD (1,837.16 ETH)

eth0x1b4dd5ea240732ddac8d74fd1cd9026addc02e3c 1 0 00:00 23/12/2022

Token Dogens có mã ký hiệu là DOGENS hoạt động trên nền tảng eth. Dogens/DOGENS thực hiện 443 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 518,994.44 USD (429.68 ETH)

eth0xcf4c68db4c2fa0bf58df07b14f45ce7709a716ac 1 0 00:00 23/12/2022

Token SHIELD có mã ký hiệu là Dejitaru Shirudo hoạt động trên nền tảng eth. SHIELD/Dejitaru Shirudo thực hiện 238 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,310.88 USD (98.55 ETH)

optimism0xcdb4bb51801a1f399d4402c61bc098a72c382e65 1 0 00:00 23/12/2022

Token OPX Finance có mã ký hiệu là OPX hoạt động trên nền tảng optimism. OPX/OPX thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,682.68 USD (76.36 ETH)

eth0x9c7376b5060c47e555f5f53005aa3d5a7c66f2fb 1 0 00:00 23/12/2022

Token Swapify có mã ký hiệu là SWIFY hoạt động trên nền tảng eth. Swapify/SWIFY thực hiện 194 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,055.18 USD (82.64 ETH)

polygon0xcf630283e8ff2e30c29093bc8aa58cadd8613039 1 0 00:00 23/12/2022

Token Optimus OPT3 có mã ký hiệu là OPT3 hoạt động trên nền tảng polygon. Optimus V3/OPT3 thực hiện 580 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 471,712.93 USD (597,807.55 ETH)

eth0x4e0fca55a6c3a94720ded91153a27f60e26b9aa8 1 0 00:00 23/12/2022

Token Boost có mã ký hiệu là BOOST hoạt động trên nền tảng eth. Boost/BOOST thực hiện 18 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,984.63 USD (61.31 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 00:00 23/12/2022

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 540 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 223,910.11 USD (185.26 ETH)

eth0x9c5476af06590a9277c7706fe70c0a42a480f8a0 1 0 00:00 23/12/2022

Token Chooky Inu có mã ký hiệu là $CHOO hoạt động trên nền tảng eth. Chooky Inu/$CHOO thực hiện 252 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,502.32 USD (95.69 ETH)

eth0xa5f2211b9b8170f694421f2046281775e8468044 1 0 00:00 23/12/2022

Token THORSwap Token có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng eth. THORSwap Token/THOR thực hiện 304 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 542,312.37 USD (447.66 ETH)

bsc0x61d5822dd7b3ed495108733e6550d4529480c8f6 1 0 00:00 23/12/2022

Token Pancake GAMES có mã ký hiệu là GCAKE hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake GAMES/GCAKE thực hiện 356 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,280.80 USD (388.57 ETH)

polygon0x5e6602b762f76d8bfdc7321aa0b787b1e67b187f 1 0 00:00 23/12/2022

Token KRED có mã ký hiệu là KRED hoạt động trên nền tảng polygon. KRED/KRED thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,055.05 USD (100,838.19 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 00:00 23/12/2022

Token BlockWallet có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,021.02 USD (57.61 ETH)

bsc0x724a32dfff9769a0a0e1f0515c0012d1fb14c3bd 1 0 00:00 23/12/2022

Token Token SQUAD có mã ký hiệu là SQUAD hoạt động trên nền tảng bsc. SQUAD/SQUAD thực hiện 324 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,584.49 USD (750.38 ETH)

bsc0x766afcf83fd5eaf884b3d529b432ca27a6d84617 1 0 00:00 23/12/2022

Token Bolide có mã ký hiệu là BLID hoạt động trên nền tảng bsc. Bolide/BLID thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,021.51 USD (207.43 ETH)

bsc0x1ae369a6ab222aff166325b7b87eb9af06c86e57 1 0 00:00 23/12/2022

Token Tenset có mã ký hiệu là 10SET hoạt động trên nền tảng bsc. 10Set Token/10SET thực hiện 429 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 482,529.37 USD (1,959.19 ETH)

eth0x4bd70556ae3f8a6ec6c4080a0c327b24325438f3 1 0 00:00 23/12/2022

Token Hxro có mã ký hiệu là HXRO hoạt động trên nền tảng eth. Hxro/HXRO thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 26,268.15 USD (22.12 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 00:00 23/12/2022

Token Square Token có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 2,905 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,152,251.98 USD (16,922.30 ETH)

eth0x6c936d4ae98e6d2172db18c16c4b601c99918ee6 1 0 00:00 23/12/2022

Token Life Crypto có mã ký hiệu là LIFE hoạt động trên nền tảng eth. Life Crypto/LIFE thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,618.65 USD (42.60 ETH)

polygon0x695fc8b80f344411f34bdbcb4e621aa69ada384b 1 0 00:00 23/12/2022

Token Nitro có mã ký hiệu là NITRO hoạt động trên nền tảng polygon. Nitro (PoS)/NITRO thực hiện 2,042 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,038.07 USD (140,582.17 ETH)

fantom0xcbe0ca46399af916784cadf5bcc3aed2052d6c45 1 0 00:00 23/12/2022

Token LIF3 LSHARE có mã ký hiệu là LSHARE hoạt động trên nền tảng fantom. LSHARE/LSHARE thực hiện 3,129 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,035.91 USD (484,405.58 ETH)

bsc0x733af324146dcfe743515d8d77dc25140a07f9e0 1 0 00:00 23/12/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng bsc. Shido Inu/SHIDO thực hiện 352 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,162.23 USD (413.39 ETH)

eth0xf203ca1769ca8e9e8fe1da9d147db68b6c919817 1 0 00:00 23/12/2022

Token Wrapped NCG có mã ký hiệu là WNCG hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped NCG/WNCG thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 33,408.23 USD (27.71 ETH)

eth0xf48e200eaf9906362bb1442fca31e0835773b8b4 1 0 00:00 23/12/2022

Token Synth Australian Dollars có mã ký hiệu là sAUD hoạt động trên nền tảng eth. Synth sAUD/sAUD thực hiện 4 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 15,075.85 USD (12.46 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 00:00 23/12/2022

Token ASIC Token có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,702.79 USD (198.42 ETH)

bsc0xea89199344a492853502a7a699cc4230854451b8 1 0 00:00 23/12/2022

Token ONINO có mã ký hiệu là ONI hoạt động trên nền tảng bsc. Onino/ONI thực hiện 1,257 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 311,726.55 USD (1,264.08 ETH)

eth0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 1 0 00:00 23/12/2022

Token REN có mã ký hiệu là REN hoạt động trên nền tảng eth. Republic Token/REN thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,244.21 USD (76.47 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 00:00 23/12/2022

Token Dopex có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 9,932 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 364,516.05 USD (302.47 ETH)

eth0xa8b919680258d369114910511cc87595aec0be6d 1 0 00:00 23/12/2022

Token LUKSO có mã ký hiệu là LYXe hoạt động trên nền tảng eth. LUKSO Token/LYXe thực hiện 232 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 573,168.43 USD (475.17 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 00:00 23/12/2022

Token Plutus có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 661 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,786.40 USD (57.82 ETH)

eth0x9d409a0a012cfba9b15f6d4b36ac57a46966ab9a 1 0 00:00 23/12/2022

Token yearn v2 Compounding veCRV yVault có mã ký hiệu là yvBOOST hoạt động trên nền tảng eth. Yearn Compounding veCRV yVault/yvBOOST thực hiện 9 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,147.63 USD (51.21 ETH)

bsc0x264387ad73d19408e34b5d5e13a93174a35cea33 1 0 00:00 23/12/2022

Token Rare FND có mã ký hiệu là FND hoạt động trên nền tảng bsc. Rare Fnd/FND thực hiện 457 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,731.90 USD (526.58 ETH)

eth0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e 1 0 00:00 23/12/2022

Token UniBright có mã ký hiệu là UBT hoạt động trên nền tảng eth. UniBright/UBT thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,482.15 USD (55.74 ETH)

bsc0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1 1 0 00:00 23/12/2022

Token Wombat Token có mã ký hiệu là WOM hoạt động trên nền tảng bsc. Wombat Token/WOM thực hiện 301 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,305.39 USD (444.97 ETH)

eth0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c 1 0 00:00 23/12/2022

Token Ultra Token có mã ký hiệu là UOS hoạt động trên nền tảng eth. Ultra Token/UOS thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 262,345.87 USD (216.61 ETH)

eth0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff 1 0 00:00 23/12/2022

Token Immutable X có mã ký hiệu là IMX hoạt động trên nền tảng eth. Immutable X/IMX thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,491.63 USD (74.08 ETH)

eth0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 1 0 00:00 23/12/2022

Token PowerLedger có mã ký hiệu là POWR hoạt động trên nền tảng eth. PowerLedger/POWR thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,744.01 USD (76.62 ETH)

eth0x8355dbe8b0e275abad27eb843f3eaf3fc855e525 1 0 00:00 23/12/2022

Token Wolf Game Wool có mã ký hiệu là WOOL hoạt động trên nền tảng eth. WOOL/WOOL thực hiện 844 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,326,140.22 USD (1,102.28 ETH)

eth0xf4d2888d29d722226fafa5d9b24f9164c092421e 1 0 00:00 23/12/2022

Token LooksRare có mã ký hiệu là LOOKS hoạt động trên nền tảng eth. LooksRare Token/LOOKS thực hiện 697 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,833,627.48 USD (1,515.24 ETH)