Tra Thông Tin Token - Coin | Pemberton Goulding

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x24da31e7bb182cb2cabfef1d88db19c2ae1f5572 1 0 16:00 05/01/2023

Token Shikoku có mã ký hiệu là SHIK hoạt động trên nền tảng eth. SHIKOKU INU/SHIK thực hiện 4,582 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,431,673.01 USD (5,133.98 ETH)

bsc0x68dd887d012abdf99d3492621e4d576a3f75019d 1 0 16:00 05/01/2023

Token Philcoin có mã ký hiệu là PHL hoạt động trên nền tảng bsc. PHILCOIN/PHL thực hiện 1,671 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 852,487.29 USD (3,325.82 ETH)

bsc0x6cf271270662be1c4fc1b7bb7d7d7fc60cc19125 1 0 16:00 05/01/2023

Token Kunci Coin có mã ký hiệu là KUNCI hoạt động trên nền tảng bsc. Kunci Coin/KUNCI thực hiện 827 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 213,990.74 USD (834.41 ETH)

eth0x817bbdbc3e8a1204f3691d14bb44992841e3db35 1 0 16:00 05/01/2023

Token CudosToken có mã ký hiệu là CUDOS hoạt động trên nền tảng eth. CudosToken/CUDOS thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 30,577.70 USD (24.44 ETH)

eth0x6a6aa13393b7d1100c00a57c76c39e8b6c835041 1 0 16:00 05/01/2023

Token OpenAI ERC có mã ký hiệu là OPENAI hoạt động trên nền tảng eth. OpenAI/OPENAI thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,872.62 USD (45.44 ETH)

eth0x009668a9691e456972c8ec4cc84e99486308b84d 1 0 16:00 05/01/2023

Token Terareum có mã ký hiệu là TERA hoạt động trên nền tảng eth. Terareum/TERA thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,992.35 USD (118.21 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 16:00 05/01/2023

Token Retreeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 1,059 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,230.38 USD (831,861.75 ETH)

eth0x88aa4a6c5050b9a1b2aa7e34d0582025ca6ab745 1 0 16:00 05/01/2023

Token Vela Exchange có mã ký hiệu là DXP hoạt động trên nền tảng eth. Dexpools Token/DXP thực hiện 245 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 216,173.96 USD (172.59 ETH)

fantom0xde5ed76e7c05ec5e4572cfc88d1acea165109e44 1 0 16:00 05/01/2023

Token DEUS Finance có mã ký hiệu là DEUS hoạt động trên nền tảng fantom. DEUS/DEUS thực hiện 1,969 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 389,087.49 USD (1,775,338.63 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 16:00 05/01/2023

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,867.24 USD (51.75 ETH)

eth0x0cba60ca5ef4d42f92a5070a8fedd13be93e2861 1 0 16:00 05/01/2023

Token The Protocol có mã ký hiệu là THE hoạt động trên nền tảng eth. The Protocol/THE thực hiện 183 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,285.97 USD (83.97 ETH)

fantom0xd8321aa83fb0a4ecd6348d4577431310a6e0814d 1 0 16:00 05/01/2023

Token Geist Finance có mã ký hiệu là GEIST hoạt động trên nền tảng fantom. Geist.Finance Protocol Token/GEIST thực hiện 526 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,940.21 USD (405,111.58 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 16:00 05/01/2023

Token Don t Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,762.17 USD (50.11 ETH)

bsc0x7ffc1243232da3ac001994208e2002816b57c669 1 0 16:00 05/01/2023

Token CryptoZoo có mã ký hiệu là ZOO hoạt động trên nền tảng bsc. ZOO/ZOO thực hiện 1,395 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 552,941.40 USD (2,149.14 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 16:00 05/01/2023

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 462 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 263,564.92 USD (210.16 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 16:00 05/01/2023

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 509 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,979.82 USD (384.69 ETH)

eth0x9625ce7753ace1fa1865a47aae2c5c2ce4418569 1 0 16:00 05/01/2023

Token Kapital DAO có mã ký hiệu là KAP hoạt động trên nền tảng eth. Kapital DAO Token/KAP thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,301.62 USD (64.15 ETH)

bsc0x7b8779e01d117ec7e220f8299a6f93672e8eae23 1 0 16:00 05/01/2023

Token IMOV có mã ký hiệu là IMT hoạt động trên nền tảng bsc. IMOV/IMT thực hiện 408 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,499.50 USD (375.79 ETH)

eth0xe9b076b476d8865cdf79d1cf7df420ee397a7f75 1 0 16:00 05/01/2023

Token Unification có mã ký hiệu là FUND hoạt động trên nền tảng eth. Unification/FUND thực hiện 533 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 806,941.37 USD (643.58 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 16:00 05/01/2023

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,094.13 USD (51.18 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 16:00 05/01/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,528.05 USD (88.29 ETH)

eth0xf203ca1769ca8e9e8fe1da9d147db68b6c919817 1 0 16:00 05/01/2023

Token Wrapped NCG có mã ký hiệu là WNCG hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped NCG/WNCG thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,539.11 USD (41.28 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 16:00 05/01/2023

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 515 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,878.41 USD (76.47 ETH)

eth0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 1 0 16:00 05/01/2023

Token Inverse DAO có mã ký hiệu là INV hoạt động trên nền tảng eth. Inverse DAO/INV thực hiện 198 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 305,531.94 USD (243.91 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 16:00 05/01/2023

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,259.76 USD (88.02 ETH)

eth0x04c17b9d3b29a78f7bd062a57cf44fc633e71f85 1 0 16:00 05/01/2023

Token IMPT có mã ký hiệu là IMPT hoạt động trên nền tảng eth. IMPT/IMPT thực hiện 473 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 432,590.41 USD (345.50 ETH)

eth0xc55126051b22ebb829d00368f4b12bde432de5da 1 0 16:00 05/01/2023

Token Redacted có mã ký hiệu là BTRFLY hoạt động trên nền tảng eth. BTRFLY/BTRFLY thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 533,330.71 USD (425.99 ETH)

eth0x2a3bff78b79a009976eea096a51a948a3dc00e34 1 0 16:00 05/01/2023

Token Wilder World có mã ký hiệu là WILD hoạt động trên nền tảng eth. Wilder/WILD thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,134.34 USD (92.63 ETH)

bsc0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb 1 0 16:00 05/01/2023

Token MarsDAO có mã ký hiệu là MDAO hoạt động trên nền tảng bsc. MarsDAO/MDAO thực hiện 157 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,500.95 USD (228.73 ETH)

bsc0x9131066022b909c65edd1aaf7ff213dacf4e86d0 1 0 16:00 05/01/2023

Token Meta Utopia có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. META-UTOPIA LAND/LAND thực hiện 331 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,055.57 USD (187.09 ETH)

eth0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e 1 0 16:00 05/01/2023

Token Unibright có mã ký hiệu là UBT hoạt động trên nền tảng eth. UniBright/UBT thực hiện 49 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,498.72 USD (39.48 ETH)

polygon0xdfce1e99a31c4597a3f8a8945cbfa9037655e335 1 0 16:00 05/01/2023

Token Astrafer có mã ký hiệu là ASTRAFER hoạt động trên nền tảng polygon. Astrafer/ASTRAFER thực hiện 693 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,395.88 USD (127,530.78 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 16:00 05/01/2023

Token GMD Protocol có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,299.84 USD (42.50 ETH)

eth0x6123b0049f904d730db3c36a31167d9d4121fa6b 1 0 16:00 05/01/2023

Token Ribbon Finance có mã ký hiệu là RBN hoạt động trên nền tảng eth. Ribbon/RBN thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 213,266.22 USD (169.07 ETH)

bsc0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 1 0 16:00 05/01/2023

Token hi Dollar có mã ký hiệu là HI hoạt động trên nền tảng bsc. hi Dollar/HI thực hiện 2,417 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 320,866.01 USD (1,247.41 ETH)

polygon0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689 1 0 16:00 05/01/2023

Token Wicrypt có mã ký hiệu là WNT hoạt động trên nền tảng polygon. Wicrypt Network Token/WNT thực hiện 374 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,806.76 USD (70,764.35 ETH)

eth0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d 1 0 16:00 05/01/2023

Token Gearbox có mã ký hiệu là GEAR hoạt động trên nền tảng eth. Gearbox/GEAR thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 177,983.11 USD (142.04 ETH)

eth0xa5f2211b9b8170f694421f2046281775e8468044 1 0 16:00 05/01/2023

Token THORSwap Token có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng eth. THORSwap Token/THOR thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,223.02 USD (87.18 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 16:00 05/01/2023

Token TiFi có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,435.66 USD (188.23 ETH)

bsc0xfa54ff1a158b5189ebba6ae130ced6bbd3aea76e 1 0 16:00 05/01/2023

Token SOL Wormhole có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped SOL (Wormhole)/SOL thực hiện 444 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,504.08 USD (351.58 ETH)