Tra Thông Tin Token - Coin | Imani Kelsie

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x24da31e7bb182cb2cabfef1d88db19c2ae1f5572 1 0 12:00 04/01/2023

Token Shikoku có mã ký hiệu là SHIK hoạt động trên nền tảng eth. SHIKOKU INU/SHIK thực hiện 2,381 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,131,109.60 USD (1,749.59 ETH)

eth0xf941d3aabf2ee0f5589e68ba6047b8329592b366 1 0 12:00 04/01/2023

Token Good Dog có mã ký hiệu là HEEL hoạt động trên nền tảng eth. Good Dog/HEEL thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,948.40 USD (52.10 ETH)

bsc0x25b24b3c47918b7962b3e49c4f468367f73cc0e0 1 0 12:00 04/01/2023

Token AXL INU có mã ký hiệu là AXL hoạt động trên nền tảng bsc. AXL INU/AXL thực hiện 1,642 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 709,526.75 USD (2,885.74 ETH)

eth0x25b24b3c47918b7962b3e49c4f468367f73cc0e0 1 0 12:00 04/01/2023

Token AXL INU có mã ký hiệu là AXL hoạt động trên nền tảng eth. AXL INU/AXL thực hiện 175 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 180,358.81 USD (148.40 ETH)

eth0x981dc247745800bd2ca28a4bf147f0385eaa0bc0 1 0 12:00 04/01/2023

Token NutsDAO có mã ký hiệu là NUTS hoạt động trên nền tảng eth. NutsDAO/NUTS thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,224.09 USD (58.69 ETH)

eth0x1b4dd5ea240732ddac8d74fd1cd9026addc02e3c 1 0 12:00 04/01/2023

Token Dogens có mã ký hiệu là DOGENS hoạt động trên nền tảng eth. Dogens/DOGENS thực hiện 397 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 422,699.37 USD (348.34 ETH)

eth0x9c7376b5060c47e555f5f53005aa3d5a7c66f2fb 1 0 12:00 04/01/2023

Token Swapify có mã ký hiệu là SWIFY hoạt động trên nền tảng eth. Swapify/SWIFY thực hiện 192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,585.35 USD (86.25 ETH)

eth0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 1 0 12:00 04/01/2023

Token XYO Network có mã ký hiệu là XYO hoạt động trên nền tảng eth. XY Oracle/XYO thực hiện 667 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 605,977.93 USD (498.44 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 12:00 04/01/2023

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 852 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,591.12 USD (620.89 ETH)

eth0xe9b076b476d8865cdf79d1cf7df420ee397a7f75 1 0 12:00 04/01/2023

Token Unification có mã ký hiệu là FUND hoạt động trên nền tảng eth. Unification/FUND thực hiện 265 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 501,532.88 USD (408.34 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 12:00 04/01/2023

Token BendDAO có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,481.32 USD (87.70 ETH)

bsc0x6cf271270662be1c4fc1b7bb7d7d7fc60cc19125 1 0 12:00 04/01/2023

Token Kunci Coin có mã ký hiệu là KUNCI hoạt động trên nền tảng bsc. Kunci Coin/KUNCI thực hiện 561 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 236,800.22 USD (932.77 ETH)

eth0xd31a59c85ae9d8edefec411d448f90841571b89c 1 0 12:00 04/01/2023

Token SOL Wormhole có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped SOL (Wormhole)/SOL thực hiện 136 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,046.87 USD (93.03 ETH)

eth0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff 1 0 12:00 04/01/2023

Token Serum có mã ký hiệu là SRM hoạt động trên nền tảng eth. Serum/SRM thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,337.32 USD (115.29 ETH)

eth0xfc4913214444af5c715cc9f7b52655e788a569ed 1 0 12:00 04/01/2023

Token Icosa có mã ký hiệu là ICSA hoạt động trên nền tảng eth. Icosa/ICSA thực hiện 193 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,487.37 USD (154.56 ETH)

eth0xadb2437e6f65682b85f814fbc12fec0508a7b1d0 1 0 12:00 04/01/2023

Token UniCrypt có mã ký hiệu là UNCX hoạt động trên nền tảng eth. UniCrypt/UNCX thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 192,965.79 USD (159.68 ETH)

bsc0xfa54ff1a158b5189ebba6ae130ced6bbd3aea76e 1 0 12:00 04/01/2023

Token SOL Wormhole có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped SOL (Wormhole)/SOL thực hiện 555 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,370.11 USD (541.69 ETH)

polygon0xd93f7e271cb87c23aaa73edc008a79646d1f9912 1 0 12:00 04/01/2023

Token SOL Wormhole có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng polygon. Wrapped SOL (Wormhole)/SOL thực hiện 794 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,431.83 USD (210,526.40 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 12:00 04/01/2023

Token ASIC Token có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 203 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 269,508.65 USD (219.93 ETH)

bsc0x570a5d26f7765ecb712c0924e4de545b89fd43df 1 0 12:00 04/01/2023

Token Wrapped Solana có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng bsc. SOLANA/SOL thực hiện 2,827 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 459,412.90 USD (1,861.67 ETH)

bsc0x9fd87aefe02441b123c3c32466cd9db4c578618f 1 0 12:00 04/01/2023

Token Thetan Gem có mã ký hiệu là THG hoạt động trên nền tảng bsc. Thetan Gem/THG thực hiện 430 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,876.32 USD (269.77 ETH)

eth0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 1 0 12:00 04/01/2023

Token Inverse Finance có mã ký hiệu là INV hoạt động trên nền tảng eth. Inverse DAO/INV thực hiện 166 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 219,865.05 USD (179.46 ETH)

polygon0x7dff46370e9ea5f0bad3c4e29711ad50062ea7a4 1 0 12:00 04/01/2023

Token SOL có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng polygon. SOL/SOL thực hiện 1,391 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,733.85 USD (125,040.26 ETH)

avalanche0xfe6b19286885a4f7f55adad09c3cd1f906d2478f 1 0 12:00 04/01/2023

Token SOL Wormhole có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng avalanche. Wrapped SOL (Wormhole)/SOL thực hiện 588 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,984.25 USD (14,449.66 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 12:00 04/01/2023

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,913.58 USD (41.18 ETH)

eth0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d 1 0 12:00 04/01/2023

Token Badger DAO có mã ký hiệu là BADGER hoạt động trên nền tảng eth. Badger/BADGER thực hiện 524 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,011,790.63 USD (2,491.33 ETH)

avalanche0x60781c2586d68229fde47564546784ab3faca982 1 0 12:00 04/01/2023

Token Pangolin có mã ký hiệu là PNG hoạt động trên nền tảng avalanche. Pangolin/PNG thực hiện 517 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,367.94 USD (9,994.52 ETH)

bsc0x64619f611248256f7f4b72fe83872f89d5d60d64 1 0 12:00 04/01/2023

Token Quint có mã ký hiệu là QUINT hoạt động trên nền tảng bsc. QUINT/QUINT thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,868.54 USD (234.79 ETH)

bsc0x8b303d5bbfbbf46f1a4d9741e491e06986894e18 1 0 12:00 04/01/2023

Token Woonkly Power có mã ký hiệu là WOOP hoạt động trên nền tảng bsc. Woonkly Power/WOOP thực hiện 335 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,781.10 USD (340.05 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 12:00 04/01/2023

Token TiFi có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 236 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,287.74 USD (355.29 ETH)

eth0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975 1 0 12:00 04/01/2023

Token Alpha Finance có mã ký hiệu là ALPHA hoạt động trên nền tảng eth. AlphaToken/ALPHA thực hiện 186 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,360.33 USD (142.72 ETH)

bsc0x6e4a971b81ca58045a2aa982eaa3d50c4ac38f42 1 0 12:00 04/01/2023

Token Bridge Oracle có mã ký hiệu là BRG hoạt động trên nền tảng bsc. Bridge/BRG thực hiện 784 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,060.52 USD (508.34 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 12:00 04/01/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 157 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,995.48 USD (142.39 ETH)

eth0x3432b6a60d23ca0dfca7761b7ab56459d9c964d0 1 0 12:00 04/01/2023

Token FraxShare có mã ký hiệu là FXS hoạt động trên nền tảng eth. Frax Share/FXS thực hiện 400 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,126,743.03 USD (2,566.17 ETH)

bsc0x7b8779e01d117ec7e220f8299a6f93672e8eae23 1 0 12:00 04/01/2023

Token IMOV có mã ký hiệu là IMT hoạt động trên nền tảng bsc. IMOV/IMT thực hiện 1,070 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 238,972.66 USD (972.52 ETH)

bsc0x2ed9a5c8c13b93955103b9a7c167b67ef4d568a3 1 0 12:00 04/01/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng bsc. Mask Network/MASK thực hiện 360 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,899.92 USD (262.64 ETH)

bsc0x6067490d05f3cf2fdffc0e353b1f5fd6e5ccdf70 1 0 12:00 04/01/2023

Token Market Making Pro có mã ký hiệu là MMPRO hoạt động trên nền tảng bsc. MMPRO Token/MMPRO thực hiện 418 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,552.25 USD (513.86 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 12:00 04/01/2023

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 193 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 186,678.76 USD (153.85 ETH)

bsc0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63 1 0 12:00 04/01/2023

Token Wrapped Near có mã ký hiệu là NEAR hoạt động trên nền tảng bsc. NEAR Protocol/NEAR thực hiện 821 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 203,229.18 USD (810.82 ETH)

eth0xf0dc76c22139ab22618ddfb498be1283254612b1 1 0 12:00 04/01/2023

Token Wrapped Star có mã ký hiệu là WSTR hoạt động trên nền tảng eth. WrappedStar/WSTR thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,102.38 USD (156.88 ETH)