Tra Thông Tin Token - Coin | Obrien Hutchinson Eamonn

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xa0e9a15f695a99be58489ea57a479c59fd9dea81 7 0 17:10 21/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 0.24 USD (0.00 ETH)

eth0x645c52cf6c5c58aa4064494f5b5ffe9c7ec0d7d4 1 0 17:00 21/12/2022

Token Huckleberry Inu có mã ký hiệu là HKBY hoạt động trên nền tảng eth. Huckleberry Inu/HKBY thực hiện 505 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 305,543.05 USD (251.96 ETH)

eth0x8686525d6627a25c68de82c228448f43c97999f2 1 0 17:00 21/12/2022

Token Lilly Finance có mã ký hiệu là Ly hoạt động trên nền tảng eth. Lilly Finance/Ly thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,031.56 USD (85.69 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 17:00 21/12/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 480 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 552,759.62 USD (456.06 ETH)

bsc0x78650b139471520656b9e7aa7a5e9276814a38e9 1 0 17:00 21/12/2022

Token Standard BTC Hashrate Token có mã ký hiệu là BTCST hoạt động trên nền tảng bsc. StandardBTCHashrateToken/BTCST thực hiện 679 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 205,969.70 USD (825.36 ETH)

bsc0x61d5822dd7b3ed495108733e6550d4529480c8f6 1 0 17:00 21/12/2022

Token Pancake Games có mã ký hiệu là GCAKE hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake GAMES/GCAKE thực hiện 234 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,291.25 USD (270.39 ETH)

eth0xcf4c68db4c2fa0bf58df07b14f45ce7709a716ac 1 0 17:00 21/12/2022

Token SHIELD có mã ký hiệu là Dejitaru Shirudo hoạt động trên nền tảng eth. SHIELD/Dejitaru Shirudo thực hiện 305 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,346.37 USD (104.25 ETH)

bsc0x152ad7dc399269fa65d19bd7a790ea8aa5b23dad 1 0 17:00 21/12/2022

Token Tao Te Ching có mã ký hiệu là TTC hoạt động trên nền tảng bsc. Tao Te Ching /TTC thực hiện 246 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,677.88 USD (308.12 ETH)

bsc0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb 1 0 17:00 21/12/2022

Token MarsDAO có mã ký hiệu là MDAO hoạt động trên nền tảng bsc. MarsDAO/MDAO thực hiện 361 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,643.47 USD (625.07 ETH)

bsc0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 1 0 17:00 21/12/2022

Token TokenPocket có mã ký hiệu là TPT hoạt động trên nền tảng bsc. TokenPocket Token/TPT thực hiện 379 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,223.37 USD (294.77 ETH)

eth0xd3e4ba569045546d09cf021ecc5dfe42b1d7f6e4 1 0 17:00 21/12/2022

Token Morpheus.Network có mã ký hiệu là MNW hoạt động trên nền tảng eth. Morpheus.Network/MNW thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,857.75 USD (84.77 ETH)

eth0x92d6c1e31e14520e676a687f0a93788b716beff5 1 0 17:00 21/12/2022

Token DYDX có mã ký hiệu là DYDX hoạt động trên nền tảng eth. dYdX/DYDX thực hiện 163 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 235,938.35 USD (194.41 ETH)

eth0xb53ecf1345cabee6ea1a65100ebb153cebcac40f 1 0 17:00 21/12/2022

Token Childhoods End có mã ký hiệu là O hoạt động trên nền tảng eth. Childhoods End/O thực hiện 20 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,686.53 USD (48.55 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 17:00 21/12/2022

Token Wasder có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,820.92 USD (101.21 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 17:00 21/12/2022

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 202 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,256.36 USD (154.28 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 17:00 21/12/2022

Token QATAR 2022 TOKEN có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 541 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,088.94 USD (293.14 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 17:00 21/12/2022

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,348.71 USD (193.07 ETH)

bsc0x9d986a3f147212327dd658f712d5264a73a1fdb0 1 0 17:00 21/12/2022

Token Landshare có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. Landshare Token/LAND thực hiện 1,076 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 191,478.44 USD (768.82 ETH)

eth0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 1 0 17:00 21/12/2022

Token REN có mã ký hiệu là REN hoạt động trên nền tảng eth. Republic Token/REN thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,171.97 USD (56.17 ETH)

eth0x17ef75aa22dd5f6c2763b8304ab24f40ee54d48a 1 0 17:00 21/12/2022

Token Revolution Populi có mã ký hiệu là RVP hoạt động trên nền tảng eth. RevolutionPopuli ERC20 Token/RVP thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,509.45 USD (38.33 ETH)

bsc0x4518231a8fdf6ac553b9bbd51bbb86825b583263 1 0 17:00 21/12/2022

Token Media Licensing có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng bsc. Media Licensing Token/MLT thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,786.49 USD (348.66 ETH)

polygon0x2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590 1 0 17:00 21/12/2022

Token Stargate Finance có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng polygon. StargateToken/STG thực hiện 3,267 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,504.87 USD (64,519.20 ETH)

eth0x823556202e86763853b40e9cde725f412e294689 1 0 17:00 21/12/2022

Token Altered State Machine Utility Token có mã ký hiệu là ASTO hoạt động trên nền tảng eth. Altered State Machine Utility Token/ASTO thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,499.62 USD (69.67 ETH)

polygon0xa3c322ad15218fbfaed26ba7f616249f7705d945 1 0 17:00 21/12/2022

Token GensoKishi Metaverse có mã ký hiệu là MV hoạt động trên nền tảng polygon. Metaverse (PoS)/MV thực hiện 700 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,735.16 USD (93,689.46 ETH)

eth0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b 1 0 17:00 21/12/2022

Token Rally có mã ký hiệu là RLY hoạt động trên nền tảng eth. Rally/RLY thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,085.22 USD (101.52 ETH)

eth0x8ee325ae3e54e83956ef2d5952d3c8bc1fa6ec27 1 0 17:00 21/12/2022

Token Fable Of The Dragon có mã ký hiệu là TYRANT hoạt động trên nền tảng eth. Fable Of The Dragon/TYRANT thực hiện 361 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 382,901.31 USD (315.96 ETH)

eth0xaf5191b0de278c7286d6c7cc6ab6bb8a73ba2cd6 1 0 17:00 21/12/2022

Token Stargate Finance có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng eth. StargateToken/STG thực hiện 144 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 949,138.64 USD (780.81 ETH)

eth0x34950ff2b487d9e5282c5ab342d08a2f712eb79f 1 0 17:00 21/12/2022

Token EFFORCE IEO có mã ký hiệu là WOZX hoạt động trên nền tảng eth. EFFORCE IEO/WOZX thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,781.96 USD (43.39 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 17:00 21/12/2022

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 129 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,075.52 USD (61.91 ETH)

bsc0x9a3321e1acd3b9f6debee5e042dd2411a1742002 1 0 17:00 21/12/2022

Token PIGS Token có mã ký hiệu là AFP hoạt động trên nền tảng bsc. PIGS Token/AFP thực hiện 1,870 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,013.51 USD (517.29 ETH)

bsc0x3019bf2a2ef8040c242c9a4c5c4bd4c81678b2a1 1 0 17:00 21/12/2022

Token STEPN có mã ký hiệu là GMT hoạt động trên nền tảng bsc. Green Metaverse Token/GMT thực hiện 1,266 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,665.63 USD (615.60 ETH)

eth0x892a6f9df0147e5f079b0993f486f9aca3c87881 1 0 17:00 21/12/2022

Token xFUND có mã ký hiệu là xFUND hoạt động trên nền tảng eth. unification.com/xfund/xFUND thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,482.75 USD (43.30 ETH)

bsc0x264387ad73d19408e34b5d5e13a93174a35cea33 1 0 17:00 21/12/2022

Token Rare FND có mã ký hiệu là FND hoạt động trên nền tảng bsc. Rare Fnd/FND thực hiện 336 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,104.81 USD (325.37 ETH)

eth0x9e32b13ce7f2e80a01932b42553652e053d6ed8e 1 0 17:00 21/12/2022

Token Metis có mã ký hiệu là Metis hoạt động trên nền tảng eth. Metis Token/Metis thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 280,314.16 USD (230.76 ETH)

polygon0xdf7837de1f2fa4631d716cf2502f8b230f1dcc32 1 0 17:00 21/12/2022

Token Telcoin có mã ký hiệu là TEL hoạt động trên nền tảng polygon. Telcoin (PoS)/TEL thực hiện 2,376 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,788.73 USD (307,417.84 ETH)

polygon0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f 1 0 17:00 21/12/2022

Token Voxies có mã ký hiệu là VOXEL hoạt động trên nền tảng polygon. VOXEL Token/VOXEL thực hiện 755 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 663,218.13 USD (834,993.62 ETH)

avalanche0x1337bedc9d22ecbe766df105c9623922a27963ec 1 0 17:00 21/12/2022

Token Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT có mã ký hiệu là av3CRV hoạt động trên nền tảng avalanche. Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT/av3CRV thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,306.79 USD (8,045.11 ETH)

avalanche0x8f47416cae600bccf9530e9f3aeaa06bdd1caa79 1 0 17:00 21/12/2022

Token ThorFi có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng avalanche. THOR v2/THOR thực hiện 385 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,274.64 USD (4,314.21 ETH)

eth0x5b7533812759b45c2b44c19e320ba2cd2681b542 1 0 17:00 21/12/2022

Token SingularityNETToken có mã ký hiệu là AGIX hoạt động trên nền tảng eth. SingularityNET Token/AGIX thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,650.48 USD (44.23 ETH)

bsc0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 1 0 17:00 21/12/2022

Token Tokocrypto Token có mã ký hiệu là TKO hoạt động trên nền tảng bsc. Tokocrypto Token/TKO thực hiện 546 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,890.04 USD (344.64 ETH)