Tra Thông Tin Token - Coin | Huber Dorsey

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x36a5f8e5d083e7b64a8ff5aa23af05d833c50439 1 0 16:30 28/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 1 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 0.00 USD (0.00 ETH)

bsc0x0069ff45ea9f7c28e0a2dedb9bef8144af8131bc 1 0 16:00 28/12/2022

Token Horde có mã ký hiệu là HORDE hoạt động trên nền tảng bsc. Horde/HORDE thực hiện 12 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 498,115.28 USD (2,040.59 ETH)

bsc0xfdff7a8eda6a3739132867f989be4bf84e803c15 1 0 16:00 28/12/2022

Token New Year có mã ký hiệu là NYT hoạt động trên nền tảng bsc. New Year Token/NYT thực hiện 1,318 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,894.81 USD (572.36 ETH)

arbitrum0xbcc9c1763d54427bdf5efb6e9eb9494e5a1fbabf 1 0 16:00 28/12/2022

Token HonorWorld Token có mã ký hiệu là HWT hoạt động trên nền tảng arbitrum. HonorWorld Token/HWT thực hiện 1,100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 394,094.01 USD (328.30 ETH)

eth0x9c5476af06590a9277c7706fe70c0a42a480f8a0 1 0 16:00 28/12/2022

Token Chooky Inu có mã ký hiệu là $CHOO hoạt động trên nền tảng eth. Chooky Inu/$CHOO thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,181.17 USD (81.34 ETH)

polygon0xf9d3d8b25b95bcda979025b74fdfa7ac3f380f9f 1 0 16:00 28/12/2022

Token Cookies Protocol có mã ký hiệu là CP hoạt động trên nền tảng polygon. Cookies Protocol/CP thực hiện 597 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,152.47 USD (110,377.32 ETH)

bsc0xb160a5f19ebccd8e0549549327e43ddd1d023526 1 0 16:00 28/12/2022

Token The Winkyverse có mã ký hiệu là WNK hoạt động trên nền tảng bsc. Winkies/WNK thực hiện 269 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,262.23 USD (399.28 ETH)

eth0x9c7376b5060c47e555f5f53005aa3d5a7c66f2fb 1 0 16:00 28/12/2022

Token Swapify có mã ký hiệu là SWIFY hoạt động trên nền tảng eth. Swapify/SWIFY thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,739.93 USD (56.93 ETH)

eth0x6f80310ca7f2c654691d1383149fa1a57d8ab1f8 1 0 16:00 28/12/2022

Token Silo Finance có mã ký hiệu là Silo hoạt động trên nền tảng eth. Silo Governance Token/Silo thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,024.06 USD (73.38 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 16:00 28/12/2022

Token Safuu có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 813 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 850,110.67 USD (3,474.41 ETH)

eth0xc834fa996fa3bec7aad3693af486ae53d8aa8b50 1 0 16:00 28/12/2022

Token Convergence có mã ký hiệu là CONV hoạt động trên nền tảng eth. Convergence/CONV thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,002.45 USD (40.46 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 16:00 28/12/2022

Token Application Specific Internet Coin có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 316 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 524,273.16 USD (433.41 ETH)

polygon0xa3c322ad15218fbfaed26ba7f616249f7705d945 1 0 16:00 28/12/2022

Token Metaverse có mã ký hiệu là MV hoạt động trên nền tảng polygon. Metaverse (PoS)/MV thực hiện 747 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,859.44 USD (136,080.22 ETH)

eth0x20d4db1946859e2adb0e5acc2eac58047ad41395 1 0 16:00 28/12/2022

Token MOONEY có mã ký hiệu là MOONEY hoạt động trên nền tảng eth. MOONEY/MOONEY thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,214.15 USD (87.11 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 16:00 28/12/2022

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 649 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 209,550.77 USD (173.84 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 16:00 28/12/2022

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 222 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,700.27 USD (49.34 ETH)

eth0xd13cfd3133239a3c73a9e535a5c4dadee36b395c 1 0 16:00 28/12/2022

Token Vaiot có mã ký hiệu là VAI hoạt động trên nền tảng eth. VAIOT Token/VAI thực hiện 387 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,885.08 USD (177.43 ETH)

eth0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 1 0 16:00 28/12/2022

Token REN có mã ký hiệu là REN hoạt động trên nền tảng eth. Republic Token/REN thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,256.62 USD (100.78 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 16:00 28/12/2022

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 965,634.64 USD (799.89 ETH)

bsc0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb 1 0 16:00 28/12/2022

Token MarsDAO có mã ký hiệu là MDAO hoạt động trên nền tảng bsc. MarsDAO/MDAO thực hiện 208 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,406.19 USD (350.25 ETH)

bsc0x7b8779e01d117ec7e220f8299a6f93672e8eae23 1 0 16:00 28/12/2022

Token IMOV có mã ký hiệu là IMT hoạt động trên nền tảng bsc. IMOV/IMT thực hiện 266 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,513.24 USD (320.73 ETH)

eth0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32 1 0 16:00 28/12/2022

Token Lido DAO Token có mã ký hiệu là LDO hoạt động trên nền tảng eth. Lido DAO Token/LDO thực hiện 768 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,756,283.73 USD (7,227.97 ETH)

eth0xd075e95423c5c4ba1e122cae0f4cdfa19b82881b 1 0 16:00 28/12/2022

Token OPES Wrapped PE có mã ký hiệu là wPE hoạt động trên nền tảng eth. OPES Finance/wPE thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,503.35 USD (86.44 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 16:00 28/12/2022

Token GMD Protocol có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 175 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,291.65 USD (106.91 ETH)

arbitrum0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529 1 0 16:00 28/12/2022

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 4,032 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,410,925.94 USD (1,169.09 ETH)

bsc0x570a5d26f7765ecb712c0924e4de545b89fd43df 1 0 16:00 28/12/2022

Token SOLANA có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng bsc. SOLANA/SOL thực hiện 773 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,181.06 USD (484.15 ETH)

avalanche0x22d4002028f537599be9f666d1c4fa138522f9c8 1 0 16:00 28/12/2022

Token Platypus Finance có mã ký hiệu là PTP hoạt động trên nền tảng avalanche. Platypus/PTP thực hiện 416 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,609.59 USD (8,185.18 ETH)

polygon0xc3c7d422809852031b44ab29eec9f1eff2a58756 1 0 16:00 28/12/2022

Token Lido DAO Token có mã ký hiệu là LDO hoạt động trên nền tảng polygon. Lido DAO Token (PoS)/LDO thực hiện 1,109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,350.18 USD (169,872.62 ETH)

polygon0xd93f7e271cb87c23aaa73edc008a79646d1f9912 1 0 16:00 28/12/2022

Token SOL Wormhole có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng polygon. Wrapped SOL (Wormhole)/SOL thực hiện 185 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,356.70 USD (57,086.60 ETH)

eth0x1b4dd5ea240732ddac8d74fd1cd9026addc02e3c 1 0 16:00 28/12/2022

Token Dogens có mã ký hiệu là DOGENS hoạt động trên nền tảng eth. Dogens/DOGENS thực hiện 152 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,776.26 USD (94.11 ETH)

eth0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e 1 0 16:00 28/12/2022

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng eth. FLOKI/FLOKI thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,594.79 USD (43.64 ETH)

eth0x44709a920fccf795fbc57baa433cc3dd53c44dbe 1 0 16:00 28/12/2022

Token DappRadar có mã ký hiệu là RADAR hoạt động trên nền tảng eth. DappRadar/RADAR thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,735.08 USD (67.35 ETH)

bsc0x3019bf2a2ef8040c242c9a4c5c4bd4c81678b2a1 1 0 16:00 28/12/2022

Token STEPN có mã ký hiệu là GMT hoạt động trên nền tảng bsc. Green Metaverse Token/GMT thực hiện 1,490 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,348.13 USD (880.92 ETH)

eth0xa693b19d2931d498c5b318df961919bb4aee87a5 1 0 16:00 28/12/2022

Token TerraUSD Wormhole có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. UST (Wormhole)/UST thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,076.85 USD (55.29 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 16:00 28/12/2022

Token MaskNetwork có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 150,705.14 USD (125.29 ETH)

fantom0xde5ed76e7c05ec5e4572cfc88d1acea165109e44 1 0 16:00 28/12/2022

Token DEUS Finance có mã ký hiệu là DEUS hoạt động trên nền tảng fantom. DEUS/DEUS thực hiện 1,429 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 251,299.68 USD (1,249,958.06 ETH)

optimism0x8c6f28f2f1a3c87f0f938b96d27520d9751ec8d9 1 0 16:00 28/12/2022

Token Synthetix USD có mã ký hiệu là sUSD hoạt động trên nền tảng optimism. Synth sUSD/sUSD thực hiện 4,309 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 599,554.09 USD (497.82 ETH)

eth0xd31a59c85ae9d8edefec411d448f90841571b89c 1 0 16:00 28/12/2022

Token SOL Wormhole có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped SOL (Wormhole)/SOL thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,758.73 USD (46.30 ETH)

eth0x6b32022693210cd2cfc466b9ac0085de8fc34ea6 1 0 16:00 28/12/2022

Token Maximus DECI có mã ký hiệu là DECI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus Decimus/DECI thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,394.37 USD (58.50 ETH)

eth0x15d4c048f83bd7e37d49ea4c83a07267ec4203da 1 0 16:00 28/12/2022

Token Gala có mã ký hiệu là GALA hoạt động trên nền tảng eth. Gala/GALA thực hiện 175 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 287,804.14 USD (239.01 ETH)