Tra Thông Tin Token - Coin | Spencer Eiliyah

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xef738338ab8f5892e560ce9b12aeaaa1c04380e5 8 0 17:10 24/12/2022

Token 911 DOGE có mã ký hiệu là 911DOGE hoạt động trên nền tảng bsc. 911 DOGE/911DOGE thực hiện 5 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 14.48 USD (0.06 ETH)

bsc0xc3387e4285e9f80a7cfdf02b4ac6cdf2476a528a 1 0 17:00 24/12/2022

Token Bedrock có mã ký hiệu là ROCK hoạt động trên nền tảng bsc. Bedrock/ROCK thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,974.39 USD (357.94 ETH)

fantom0xd8321aa83fb0a4ecd6348d4577431310a6e0814d 1 0 17:00 24/12/2022

Token Geist Finance có mã ký hiệu là GEIST hoạt động trên nền tảng fantom. Geist.Finance Protocol Token/GEIST thực hiện 478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,197.49 USD (533,114.80 ETH)

bsc0x152ad7dc399269fa65d19bd7a790ea8aa5b23dad 1 0 17:00 24/12/2022

Token Tao Te Ching có mã ký hiệu là TTC hoạt động trên nền tảng bsc. Tao Te Ching /TTC thực hiện 249 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,663.84 USD (333.12 ETH)

arbitrum0x500756c7d239aee30f52c7e52af4f4f008d1a98f 1 0 17:00 24/12/2022

Token Petroleum OIL có mã ký hiệu là OIL hoạt động trên nền tảng arbitrum. OIL/OIL thực hiện 678 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,423.97 USD (104.49 ETH)

eth0x8ee325ae3e54e83956ef2d5952d3c8bc1fa6ec27 1 0 17:00 24/12/2022

Token Fable Of The Dragon có mã ký hiệu là TYRANT hoạt động trên nền tảng eth. Fable Of The Dragon/TYRANT thực hiện 238 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 172,117.70 USD (141.16 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 17:00 24/12/2022

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 275 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,047,745.23 USD (859.21 ETH)

eth0x4bd70556ae3f8a6ec6c4080a0c327b24325438f3 1 0 17:00 24/12/2022

Token Hxro có mã ký hiệu là HXRO hoạt động trên nền tảng eth. Hxro/HXRO thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,854.26 USD (41.71 ETH)

fantom0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 17:00 24/12/2022

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng fantom. IceToken/ICE thực hiện 1,477 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,002.06 USD (395,190.67 ETH)

eth0x16cc8367055ae7e9157dbcb9d86fd6ce82522b31 1 0 17:00 24/12/2022

Token VoxelXNetwork có mã ký hiệu là VXL hoạt động trên nền tảng eth. Voxel X Network/VXL thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,085.21 USD (49.29 ETH)

eth0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d 1 0 17:00 24/12/2022

Token Gearbox có mã ký hiệu là GEAR hoạt động trên nền tảng eth. Gearbox/GEAR thực hiện 774 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,518,459.37 USD (1,245.62 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 17:00 24/12/2022

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 345 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 343,025.32 USD (281.41 ETH)

eth0x9c5476af06590a9277c7706fe70c0a42a480f8a0 1 0 17:00 24/12/2022

Token Chooky Inu có mã ký hiệu là $CHOO hoạt động trên nền tảng eth. Chooky Inu/$CHOO thực hiện 218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,048.68 USD (90.32 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 17:00 24/12/2022

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 691 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 439,962.51 USD (360.88 ETH)

eth0xfb130d93e49dca13264344966a611dc79a456bc5 1 0 17:00 24/12/2022

Token DogeGF có mã ký hiệu là DOGEGF hoạt động trên nền tảng eth. DogeGF/DOGEGF thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,222.50 USD (43.66 ETH)

eth0x674c6ad92fd080e4004b2312b45f796a192d27a0 1 0 17:00 24/12/2022

Token USDN có mã ký hiệu là USDN hoạt động trên nền tảng eth. Neutrino USD/USDN thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,400.51 USD (46.28 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 17:00 24/12/2022

Token GoBlankToken có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,442.51 USD (86.52 ETH)

eth0x4f3e8f405cf5afc05d68142f3783bdfe13811522 1 0 17:00 24/12/2022

Token Curve.fi USDN/DAI/USDC/USDT có mã ký hiệu là usdn3CRV hoạt động trên nền tảng eth. Curve.fi USDN/3Crv/usdn3CRV thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,285.82 USD (64.23 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 17:00 24/12/2022

Token SAFUU có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 678 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 812,809.68 USD (3,315.39 ETH)

bsc0x9a3321e1acd3b9f6debee5e042dd2411a1742002 1 0 17:00 24/12/2022

Token PIGS Token có mã ký hiệu là AFP hoạt động trên nền tảng bsc. PIGS Token/AFP thực hiện 2,172 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 258,857.43 USD (1,054.60 ETH)

polygon0x4e78011ce80ee02d2c3e649fb657e45898257815 1 0 17:00 24/12/2022

Token Klima DAO có mã ký hiệu là KLIMA hoạt động trên nền tảng polygon. Klima DAO/KLIMA thực hiện 321 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,888.55 USD (115,375.45 ETH)

bsc0xfdff7a8eda6a3739132867f989be4bf84e803c15 1 0 17:00 24/12/2022

Token New Year Token có mã ký hiệu là NYT hoạt động trên nền tảng bsc. New Year Token/NYT thực hiện 1,831 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,371.09 USD (889.95 ETH)

polygon0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689 1 0 17:00 24/12/2022

Token Wicrypt Network Token có mã ký hiệu là WNT hoạt động trên nền tảng polygon. Wicrypt Network Token/WNT thực hiện 377 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,989.61 USD (61,334.45 ETH)

bsc0x264387ad73d19408e34b5d5e13a93174a35cea33 1 0 17:00 24/12/2022

Token Rare FND có mã ký hiệu là FND hoạt động trên nền tảng bsc. Rare Fnd/FND thực hiện 294 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,934.26 USD (219.61 ETH)

eth0x8a854288a5976036a725879164ca3e91d30c6a1b 1 0 17:00 24/12/2022

Token Guaranteed Entrance Token có mã ký hiệu là GET hoạt động trên nền tảng eth. GET/GET thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 40,159.72 USD (32.98 ETH)

eth0x892a6f9df0147e5f079b0993f486f9aca3c87881 1 0 17:00 24/12/2022

Token xFUND có mã ký hiệu là xFUND hoạt động trên nền tảng eth. unification.com/xfund/xFUND thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,225.75 USD (105.23 ETH)

arbitrum0x65c936f008bc34fe819bce9fa5afd9dc2d49977f 1 0 17:00 24/12/2022

Token Y2K có mã ký hiệu là Y2K hoạt động trên nền tảng arbitrum. Y2K/Y2K thực hiện 662 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 258,860.98 USD (212.32 ETH)

eth0x24da31e7bb182cb2cabfef1d88db19c2ae1f5572 1 0 17:00 24/12/2022

Token SHIKOKU INU có mã ký hiệu là SHIK hoạt động trên nền tảng eth. SHIKOKU INU/SHIK thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,667.14 USD (48.04 ETH)

polygon0x346404079b3792a6c548b072b9c4dddfb92948d5 1 0 17:00 24/12/2022

Token GeniuX có mã ký hiệu là IUX hoạt động trên nền tảng polygon. GeniuX/IUX thực hiện 742 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,133.74 USD (72,779.53 ETH)

eth0x7865af71cf0b288b4e7f654f4f7851eb46a2b7f8 1 0 17:00 24/12/2022

Token Sentivate có mã ký hiệu là SNTVT hoạt động trên nền tảng eth. Sentivate/SNTVT thực hiện 186 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,905.47 USD (115.68 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 17:00 24/12/2022

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,962.40 USD (64.81 ETH)

fantom0xe992beab6659bff447893641a378fbbf031c5bd6 1 0 17:00 24/12/2022

Token WigoSwap Token có mã ký hiệu là WIGO hoạt động trên nền tảng fantom. WigoSwap Token/WIGO thực hiện 668 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,502.90 USD (270,435.34 ETH)

bsc0x8c851d1a123ff703bd1f9dabe631b69902df5f97 1 0 17:00 24/12/2022

Token BinaryX có mã ký hiệu là BNX hoạt động trên nền tảng bsc. BinaryX/BNX thực hiện 529 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 689,092.03 USD (2,809.96 ETH)

bsc0xb3a6381070b1a15169dea646166ec0699fdaea79 1 0 17:00 24/12/2022

Token CyberDragon Gold có mã ký hiệu là Gold hoạt động trên nền tảng bsc. CyberDragon Gold/Gold thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,134.83 USD (261.59 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 17:00 24/12/2022

Token MAGIC có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 4,824 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 980,352.08 USD (803.92 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 17:00 24/12/2022

Token BabySwap Token có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 372 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,189.91 USD (212.89 ETH)

optimism0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 1 0 17:00 24/12/2022

Token Velodrome Finance có mã ký hiệu là VELO hoạt động trên nền tảng optimism. Velodrome/VELO thực hiện 4,820 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,402.14 USD (52.72 ETH)

polygon0xe5417af564e4bfda1c483642db72007871397896 1 0 17:00 24/12/2022

Token Gains Network có mã ký hiệu là GNS hoạt động trên nền tảng polygon. Gains Network/GNS thực hiện 585 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 250,095.61 USD (313,400.32 ETH)

eth0x9506d37f70eb4c3d79c398d326c871abbf10521d 1 0 17:00 24/12/2022

Token Media Licensing Token có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng eth. Media Licensing Token/MLT thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 41,192.64 USD (33.79 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 17:00 24/12/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,345.98 USD (53.57 ETH)