Tra Thông Tin Token - Coin | Izabela Koch Mikaeel

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 05:00 22/12/2022

Token IceToken có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 896 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 999,006.31 USD (825.92 ETH)

fantom0x01e77288b38b416f972428d562454fb329350bac 1 0 05:00 22/12/2022

Token MUMMY có mã ký hiệu là MMY hoạt động trên nền tảng fantom. MUMMY/MMY thực hiện 3,068 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,165,120.98 USD (10,782,997.16 ETH)

fantom0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 05:00 22/12/2022

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng fantom. IceToken/ICE thực hiện 4,410 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,690.87 USD (1,165,821.08 ETH)

avalanche0xbbaaa0420d474b34be197f95a323c2ff3829e811 1 0 05:00 22/12/2022

Token LODE Token có mã ký hiệu là LODE hoạt động trên nền tảng avalanche. LODE Token/LODE thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 40,169.89 USD (3,419.01 ETH)

arbitrum0x500756c7d239aee30f52c7e52af4f4f008d1a98f 1 0 05:00 22/12/2022

Token OIL có mã ký hiệu là OIL hoạt động trên nền tảng arbitrum. OIL/OIL thực hiện 1,609 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 425,187.48 USD (351.05 ETH)

eth0x108a850856db3f85d0269a2693d896b394c80325 1 0 05:00 22/12/2022

Token THORWallet DEX có mã ký hiệu là TGT hoạt động trên nền tảng eth. THORWallet Governance Token/TGT thực hiện 363 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 252,281.29 USD (208.21 ETH)

bsc0xfdff7a8eda6a3739132867f989be4bf84e803c15 1 0 05:00 22/12/2022

Token New Year Token có mã ký hiệu là NYT hoạt động trên nền tảng bsc. New Year Token/NYT thực hiện 1,964 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 259,475.53 USD (1,044.45 ETH)

eth0x256d1fce1b1221e8398f65f9b36033ce50b2d497 1 0 05:00 22/12/2022

Token Alvey Chain có mã ký hiệu là wALV hoạt động trên nền tảng eth. Alvey Chain/wALV thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,727.53 USD (110.41 ETH)

eth0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d 1 0 05:00 22/12/2022

Token Gearbox có mã ký hiệu là GEAR hoạt động trên nền tảng eth. Gearbox/GEAR thực hiện 786 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,316,929.40 USD (1,910.18 ETH)

eth0x6a6aa13393b7d1100c00a57c76c39e8b6c835041 1 0 05:00 22/12/2022

Token OpenAI có mã ký hiệu là OPENAI hoạt động trên nền tảng eth. OpenAI/OPENAI thực hiện 364 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,305.73 USD (137.19 ETH)

arbitrum0x65c936f008bc34fe819bce9fa5afd9dc2d49977f 1 0 05:00 22/12/2022

Token Y2K có mã ký hiệu là Y2K hoạt động trên nền tảng arbitrum. Y2K/Y2K thực hiện 1,223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 487,189.17 USD (401.78 ETH)

polygon0xd125443f38a69d776177c2b9c041f462936f8218 1 0 05:00 22/12/2022

Token FireBot có mã ký hiệu là FBX hoạt động trên nền tảng polygon. FireBotToken/FBX thực hiện 312 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,100.96 USD (80,799.32 ETH)

bsc0xfdce54744801c9eb88d8445673ad267f8d43a9ee 1 0 05:00 22/12/2022

Token Solarix có mã ký hiệu là Solarix hoạt động trên nền tảng bsc. Solarix/Solarix thực hiện 245 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,985.49 USD (522.06 ETH)

eth0x1b4dd5ea240732ddac8d74fd1cd9026addc02e3c 1 0 05:00 22/12/2022

Token Dogens có mã ký hiệu là DOGENS hoạt động trên nền tảng eth. Dogens/DOGENS thực hiện 588 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 671,831.69 USD (554.23 ETH)

eth0x7659ce147d0e714454073a5dd7003544234b6aa0 1 0 05:00 22/12/2022

Token XCAD Network có mã ký hiệu là XCAD hoạt động trên nền tảng eth. XCAD Token/XCAD thực hiện 166 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 243,663.63 USD (201.06 ETH)

eth0x990f341946a3fdb507ae7e52d17851b87168017c 1 0 05:00 22/12/2022

Token Strong có mã ký hiệu là STRONG hoạt động trên nền tảng eth. Strong/STRONG thực hiện 201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,221.62 USD (199.62 ETH)

eth0x8ee325ae3e54e83956ef2d5952d3c8bc1fa6ec27 1 0 05:00 22/12/2022

Token Fable Of The Dragon có mã ký hiệu là TYRANT hoạt động trên nền tảng eth. Fable Of The Dragon/TYRANT thực hiện 255 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 257,699.48 USD (212.75 ETH)

avalanche0x83a283641c6b4df383bcddf807193284c84c5342 1 0 05:00 22/12/2022

Token VaporNodes có mã ký hiệu là VPND hoạt động trên nền tảng avalanche. VaporNodes/VPND thực hiện 189 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,667.91 USD (7,828.67 ETH)

bsc0x431e0cd023a32532bf3969cddfc002c00e98429d 1 0 05:00 22/12/2022

Token Xcademy có mã ký hiệu là XCAD hoạt động trên nền tảng bsc. Chainport.io-Peg XCAD Token/XCAD thực hiện 367 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,135.75 USD (536.68 ETH)

eth0x17ef75aa22dd5f6c2763b8304ab24f40ee54d48a 1 0 05:00 22/12/2022

Token Revolution Populi có mã ký hiệu là RVP hoạt động trên nền tảng eth. RevolutionPopuli ERC20 Token/RVP thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,785.11 USD (100.74 ETH)

eth0x37c997b35c619c21323f3518b9357914e8b99525 1 0 05:00 22/12/2022

Token Unipilot có mã ký hiệu là PILOT hoạt động trên nền tảng eth. Unipilot/PILOT thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,881.11 USD (54.36 ETH)

eth0xc6dddb5bc6e61e0841c54f3e723ae1f3a807260b 1 0 05:00 22/12/2022

Token Aurox có mã ký hiệu là URUS hoạt động trên nền tảng eth. Aurox Token/URUS thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 199,866.99 USD (165.17 ETH)

eth0x12b6893ce26ea6341919fe289212ef77e51688c8 1 0 05:00 22/12/2022

Token Tamadoge có mã ký hiệu là TAMA hoạt động trên nền tảng eth. Tamadoge/TAMA thực hiện 401 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 465,670.01 USD (384.85 ETH)

polygon0xc168e40227e4ebd8c1cae80f7a55a4f0e6d66c97 1 0 05:00 22/12/2022

Token DFYN Token có mã ký hiệu là DFYN hoạt động trên nền tảng polygon. DFYN Token (PoS)/DFYN thực hiện 811 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,255.55 USD (69,748.42 ETH)

bsc0x5b6bf0c7f989de824677cfbd507d9635965e9cd3 1 0 05:00 22/12/2022

Token Gamium có mã ký hiệu là GMM hoạt động trên nền tảng bsc. Gamium/GMM thực hiện 542 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,186.62 USD (751.06 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 05:00 22/12/2022

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 993 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 252,920.05 USD (208.75 ETH)

eth0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 1 0 05:00 22/12/2022

Token Power Ledger có mã ký hiệu là POWR hoạt động trên nền tảng eth. PowerLedger/POWR thực hiện 615 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 915,155.92 USD (755.72 ETH)

bsc0xc6dddb5bc6e61e0841c54f3e723ae1f3a807260b 1 0 05:00 22/12/2022

Token Aurox có mã ký hiệu là URUS hoạt động trên nền tảng bsc. Aurox Token/URUS thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,005.03 USD (349.88 ETH)

bsc0xbb46693ebbea1ac2070e59b4d043b47e2e095f86 1 0 05:00 22/12/2022

Token BFG Token có mã ký hiệu là BFG hoạt động trên nền tảng bsc. BFG Token/BFG thực hiện 828 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 392,758.83 USD (1,573.25 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 05:00 22/12/2022

Token ASIC Token có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 267 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 420,193.90 USD (346.48 ETH)

bsc0xe9c803f48dffe50180bd5b01dc04da939e3445fc 1 0 05:00 22/12/2022

Token Velas có mã ký hiệu là VLX hoạt động trên nền tảng bsc. Velas/VLX thực hiện 721 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 254,910.95 USD (1,028.62 ETH)

eth0x0cba60ca5ef4d42f92a5070a8fedd13be93e2861 1 0 05:00 22/12/2022

Token The Protocol có mã ký hiệu là THE hoạt động trên nền tảng eth. The Protocol/THE thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,749.20 USD (55.03 ETH)

eth0x5b7533812759b45c2b44c19e320ba2cd2681b542 1 0 05:00 22/12/2022

Token SingularityNETToken có mã ký hiệu là AGIX hoạt động trên nền tảng eth. SingularityNET Token/AGIX thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,317.39 USD (56.46 ETH)

bsc0x6cf271270662be1c4fc1b7bb7d7d7fc60cc19125 1 0 05:00 22/12/2022

Token Kunci Coin có mã ký hiệu là KUNCI hoạt động trên nền tảng bsc. Kunci Coin/KUNCI thực hiện 452 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,688.91 USD (461.93 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 05:00 22/12/2022

Token Wasder có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,943.81 USD (39.55 ETH)

bsc0x8c851d1a123ff703bd1f9dabe631b69902df5f97 1 0 05:00 22/12/2022

Token BinaryX có mã ký hiệu là BNX hoạt động trên nền tảng bsc. BinaryX/BNX thực hiện 2,495 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,816,044.85 USD (11,320.82 ETH)

eth0x69fa0fee221ad11012bab0fdb45d444d3d2ce71c 1 0 05:00 22/12/2022

Token XRUNE Token có mã ký hiệu là XRUNE hoạt động trên nền tảng eth. XRUNE Token/XRUNE thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,069.85 USD (59.57 ETH)

eth0x582d872a1b094fc48f5de31d3b73f2d9be47def1 1 0 05:00 22/12/2022

Token Toncoin có mã ký hiệu là TONCOIN hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped TON Coin/TONCOIN thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 320,590.31 USD (264.46 ETH)

bsc0x734548a9e43d2d564600b1b2ed5be9c2b911c6ab 1 0 05:00 22/12/2022

Token Meta Apes PEEL có mã ký hiệu là PEEL hoạt động trên nền tảng bsc. Meta Apes Peel/PEEL thực hiện 495 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 160,901.62 USD (647.67 ETH)

bsc0x76a797a59ba2c17726896976b7b3747bfd1d220f 1 0 05:00 22/12/2022

Token The Open Network có mã ký hiệu là TONCOIN hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped TON Coin/TONCOIN thực hiện 979 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 549,201.05 USD (2,209.00 ETH)