Tra Thông Tin Token - Coin | Mathis Aneesa Robles

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xea89199344a492853502a7a699cc4230854451b8 1 0 22:00 21/12/2022

Token Onino có mã ký hiệu là ONI hoạt động trên nền tảng bsc. Onino/ONI thực hiện 5,808 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,150,655.68 USD (8,660.41 ETH)

arbitrum0x65c936f008bc34fe819bce9fa5afd9dc2d49977f 1 0 22:00 21/12/2022

Token Y2K có mã ký hiệu là Y2K hoạt động trên nền tảng arbitrum. Y2K/Y2K thực hiện 1,769 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 686,171.04 USD (565.87 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 22:00 21/12/2022

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,399 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,243,360.18 USD (1,024.15 ETH)

eth0x645c52cf6c5c58aa4064494f5b5ffe9c7ec0d7d4 1 0 22:00 21/12/2022

Token Huckleberry Inu có mã ký hiệu là HKBY hoạt động trên nền tảng eth. Huckleberry Inu/HKBY thực hiện 464 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 260,566.35 USD (214.91 ETH)

eth0x3b484b82567a09e2588a13d54d032153f0c0aee0 1 0 22:00 21/12/2022

Token OpenDAO có mã ký hiệu là SOS hoạt động trên nền tảng eth. SOS/SOS thực hiện 1,131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,788,205.21 USD (1,472.52 ETH)

bsc0x78650b139471520656b9e7aa7a5e9276814a38e9 1 0 22:00 21/12/2022

Token BTC Standard Hashrate Token có mã ký hiệu là BTCST hoạt động trên nền tảng bsc. StandardBTCHashrateToken/BTCST thực hiện 699 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 222,676.39 USD (892.82 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 22:00 21/12/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 514 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 637,070.29 USD (525.16 ETH)

eth0x9c5476af06590a9277c7706fe70c0a42a480f8a0 1 0 22:00 21/12/2022

Token Chooky Inu có mã ký hiệu là $CHOO hoạt động trên nền tảng eth. Chooky Inu/$CHOO thực hiện 357 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,788.62 USD (162.36 ETH)

eth0x674c6ad92fd080e4004b2312b45f796a192d27a0 1 0 22:00 21/12/2022

Token Neutrino USD có mã ký hiệu là USDN hoạt động trên nền tảng eth. Neutrino USD/USDN thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,249.68 USD (44.80 ETH)

eth0x4f3e8f405cf5afc05d68142f3783bdfe13811522 1 0 22:00 21/12/2022

Token Curve.fi USDN/3Crv có mã ký hiệu là usdn3CRV hoạt động trên nền tảng eth. Curve.fi USDN/3Crv/usdn3CRV thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,805.96 USD (61.77 ETH)

eth0x8355dbe8b0e275abad27eb843f3eaf3fc855e525 1 0 22:00 21/12/2022

Token Wolf Game Wool có mã ký hiệu là WOOL hoạt động trên nền tảng eth. WOOL/WOOL thực hiện 591 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,037,230.00 USD (855.89 ETH)

eth0x8686525d6627a25c68de82c228448f43c97999f2 1 0 22:00 21/12/2022

Token Lilly Token có mã ký hiệu là Ly hoạt động trên nền tảng eth. Lilly Finance/Ly thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,371.66 USD (85.16 ETH)

bsc0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb 1 0 22:00 21/12/2022

Token MarsDAO có mã ký hiệu là MDAO hoạt động trên nền tảng bsc. MarsDAO/MDAO thực hiện 805 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 333,537.68 USD (1,341.14 ETH)

eth0xfeeb4d0f5463b1b04351823c246bdb84c4320cc2 1 0 22:00 21/12/2022

Token Gold Retriever có mã ký hiệu là GLDN hoạt động trên nền tảng eth. Gold Retriever/GLDN thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,513.58 USD (40.07 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 22:00 21/12/2022

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 226,121.44 USD (186.69 ETH)

bsc0x61d5822dd7b3ed495108733e6550d4529480c8f6 1 0 22:00 21/12/2022

Token Pancake Games có mã ký hiệu là GCAKE hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake GAMES/GCAKE thực hiện 479 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 137,091.96 USD (551.45 ETH)

eth0x6f80310ca7f2c654691d1383149fa1a57d8ab1f8 1 0 22:00 21/12/2022

Token Silo Finance có mã ký hiệu là Silo hoạt động trên nền tảng eth. Silo Governance Token/Silo thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 247,433.26 USD (203.91 ETH)

eth0x92d6c1e31e14520e676a687f0a93788b716beff5 1 0 22:00 21/12/2022

Token DYDX có mã ký hiệu là DYDX hoạt động trên nền tảng eth. dYdX/DYDX thực hiện 184 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 314,186.23 USD (259.16 ETH)

eth0xf0dc76c22139ab22618ddfb498be1283254612b1 1 0 22:00 21/12/2022

Token Wrapped Star có mã ký hiệu là WSTR hoạt động trên nền tảng eth. WrappedStar/WSTR thực hiện 6 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,329.17 USD (86.03 ETH)

bsc0x152ad7dc399269fa65d19bd7a790ea8aa5b23dad 1 0 22:00 21/12/2022

Token Tao Te Ching có mã ký hiệu là TTC hoạt động trên nền tảng bsc. Tao Te Ching /TTC thực hiện 552 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,877.23 USD (868.39 ETH)

eth0x8ee325ae3e54e83956ef2d5952d3c8bc1fa6ec27 1 0 22:00 21/12/2022

Token Fable Of The Dragon có mã ký hiệu là TYRANT hoạt động trên nền tảng eth. Fable Of The Dragon/TYRANT thực hiện 372 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 400,710.24 USD (330.63 ETH)

eth0xd3e4ba569045546d09cf021ecc5dfe42b1d7f6e4 1 0 22:00 21/12/2022

Token Morpheus.Network có mã ký hiệu là MNW hoạt động trên nền tảng eth. Morpheus.Network/MNW thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,135.96 USD (82.60 ETH)

polygon0xdf7837de1f2fa4631d716cf2502f8b230f1dcc32 1 0 22:00 21/12/2022

Token Telcoin (PoS) có mã ký hiệu là TEL hoạt động trên nền tảng polygon. Telcoin (PoS)/TEL thực hiện 3,511 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 391,293.13 USD (491,764.31 ETH)

bsc0x7b665b2f633d9363b89a98b094b1f9e732bd8f86 1 0 22:00 21/12/2022

Token Amazy có mã ký hiệu là AZY hoạt động trên nền tảng bsc. Amazy Token/AZY thực hiện 378 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,036.32 USD (224.61 ETH)

eth0xb53ecf1345cabee6ea1a65100ebb153cebcac40f 1 0 22:00 21/12/2022

Token Childhoods End có mã ký hiệu là O hoạt động trên nền tảng eth. Childhoods End/O thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,117.41 USD (48.08 ETH)

bsc0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 1 0 22:00 21/12/2022

Token TokenPocket Token có mã ký hiệu là TPT hoạt động trên nền tảng bsc. TokenPocket Token/TPT thực hiện 369 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,738.94 USD (293.02 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 22:00 21/12/2022

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 224,764.20 USD (185.26 ETH)

eth0x88aa4a6c5050b9a1b2aa7e34d0582025ca6ab745 1 0 22:00 21/12/2022

Token Dexpools Token có mã ký hiệu là DXP hoạt động trên nền tảng eth. Dexpools Token/DXP thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,752.62 USD (67.42 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 22:00 21/12/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,355.19 USD (99.14 ETH)

bsc0x9d986a3f147212327dd658f712d5264a73a1fdb0 1 0 22:00 21/12/2022

Token Landshare có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. Landshare Token/LAND thực hiện 1,083 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 194,836.90 USD (782.34 ETH)

bsc0x724a32dfff9769a0a0e1f0515c0012d1fb14c3bd 1 0 22:00 21/12/2022

Token SQUAD có mã ký hiệu là SQUAD hoạt động trên nền tảng bsc. SQUAD/SQUAD thực hiện 339 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,996.72 USD (763.02 ETH)

eth0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 1 0 22:00 21/12/2022

Token REN có mã ký hiệu là REN hoạt động trên nền tảng eth. Republic Token/REN thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 35,166.43 USD (29.02 ETH)

bsc0x1ae369a6ab222aff166325b7b87eb9af06c86e57 1 0 22:00 21/12/2022

Token Tenset có mã ký hiệu là 10SET hoạt động trên nền tảng bsc. 10Set Token/10SET thực hiện 159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,007.83 USD (525.48 ETH)

eth0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789 1 0 22:00 21/12/2022

Token Kromatika có mã ký hiệu là KROM hoạt động trên nền tảng eth. Kromatika/KROM thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 41,453.33 USD (34.15 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 22:00 21/12/2022

Token Magic có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 4,382 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,348,226.14 USD (1,937.98 ETH)

bsc0x0d8ce2a99bb6e3b7db580ed848240e4a0f9ae153 1 0 22:00 21/12/2022

Token Filecoin có mã ký hiệu là FIL hoạt động trên nền tảng bsc. Filecoin/FIL thực hiện 1,240 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 338,526.23 USD (1,360.02 ETH)

eth0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32 1 0 22:00 21/12/2022

Token Lido DAO Token có mã ký hiệu là LDO hoạt động trên nền tảng eth. Lido DAO Token/LDO thực hiện 210 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,528,594.44 USD (2,083.49 ETH)

eth0x892a6f9df0147e5f079b0993f486f9aca3c87881 1 0 22:00 21/12/2022

Token xFUND có mã ký hiệu là xFUND hoạt động trên nền tảng eth. unification.com/xfund/xFUND thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,168.58 USD (43.03 ETH)

bsc0x4b0f1812e5df2a09796481ff14017e6005508003 1 0 22:00 21/12/2022

Token Trust Wallet có mã ký hiệu là TWT hoạt động trên nền tảng bsc. Trust Wallet/TWT thực hiện 1,703 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 637,721.54 USD (2,555.84 ETH)

bsc0x4518231a8fdf6ac553b9bbd51bbb86825b583263 1 0 22:00 21/12/2022

Token Media Licensing Token có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng bsc. Media Licensing Token/MLT thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,412.08 USD (351.31 ETH)