Tra Thông Tin Token - Coin | Saqib Sweeney

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xc834fa996fa3bec7aad3693af486ae53d8aa8b50 1 0 06:00 25/12/2022

Token Convergence có mã ký hiệu là CONV hoạt động trên nền tảng eth. Convergence/CONV thực hiện 1,303 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 939,991.03 USD (770.71 ETH)

bsc0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a 1 0 06:00 25/12/2022

Token EKTA v2 có mã ký hiệu là EKTA v2 hoạt động trên nền tảng bsc. EKTA v2/EKTA v2 thực hiện 1,062 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,947.57 USD (539.71 ETH)

bsc0x7268b479eb7ce8d1b37ef1ffc3b82d7383a1162d 1 0 06:00 25/12/2022

Token Meblox Protocol có mã ký hiệu là MEB hoạt động trên nền tảng bsc. Meblox Protocol/MEB thực hiện 388 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 188,545.04 USD (771.92 ETH)

arbitrum0xbcc9c1763d54427bdf5efb6e9eb9494e5a1fbabf 1 0 06:00 25/12/2022

Token HonorWorld Token có mã ký hiệu là HWT hoạt động trên nền tảng arbitrum. HonorWorld Token/HWT thực hiện 1,704 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 794,650.67 USD (652.21 ETH)

eth0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 1 0 06:00 25/12/2022

Token SuperRare có mã ký hiệu là RARE hoạt động trên nền tảng eth. SuperRare/RARE thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,229.18 USD (98.63 ETH)

eth0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 1 0 06:00 25/12/2022

Token Baanx có mã ký hiệu là BXX hoạt động trên nền tảng eth. Baanx/BXX thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,187.11 USD (49.39 ETH)

eth0xd13cfd3133239a3c73a9e535a5c4dadee36b395c 1 0 06:00 25/12/2022

Token VAIOT Token có mã ký hiệu là VAI hoạt động trên nền tảng eth. VAIOT Token/VAI thực hiện 418 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 219,821.53 USD (180.47 ETH)

bsc0xc544d8ab2b5ed395b96e3ec87462801eca579ae1 1 0 06:00 25/12/2022

Token starfishos có mã ký hiệu là SFO hoạt động trên nền tảng bsc. starfishos/SFO thực hiện 612 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,524.45 USD (329.57 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 06:00 25/12/2022

Token Application Specific Internet Coin có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 485 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 629,511.94 USD (516.30 ETH)

eth0x7865af71cf0b288b4e7f654f4f7851eb46a2b7f8 1 0 06:00 25/12/2022

Token Sentivate có mã ký hiệu là SNTVT hoạt động trên nền tảng eth. Sentivate/SNTVT thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,483.85 USD (61.10 ETH)

eth0x467719ad09025fcc6cf6f8311755809d45a5e5f3 1 0 06:00 25/12/2022

Token Axelar có mã ký hiệu là AXL hoạt động trên nền tảng eth. Axelar/AXL thực hiện 193 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 624,443.73 USD (512.40 ETH)

bsc0xa325ad6d9c92b55a3fc5ad7e412b1518f96441c0 1 0 06:00 25/12/2022

Token Oraichain Token có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng bsc. Oraichain Token/ORAI thực hiện 407 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,687.80 USD (547.36 ETH)

eth0x04c17b9d3b29a78f7bd062a57cf44fc633e71f85 1 0 06:00 25/12/2022

Token IMPT có mã ký hiệu là IMPT hoạt động trên nền tảng eth. IMPT/IMPT thực hiện 627 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 813,499.50 USD (666.80 ETH)

eth0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 1 0 06:00 25/12/2022

Token Oraichain có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng eth. Oraichain Token/ORAI thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,881.30 USD (60.60 ETH)

eth0x38e4adb44ef08f22f5b5b76a8f0c2d0dcbe7dca1 1 0 06:00 25/12/2022

Token PowerPool Concentrated Voting Power có mã ký hiệu là CVP hoạt động trên nền tảng eth. Concentrated Voting Power/CVP thực hiện 229 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 176,963.78 USD (145.14 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 06:00 25/12/2022

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 683 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,076.93 USD (91.14 ETH)

bsc0x3b198e26e473b8fab2085b37978e36c9de5d7f68 1 0 06:00 25/12/2022

Token ChronoTech Token có mã ký hiệu là TIME hoạt động trên nền tảng bsc. ChronoTech Token/TIME thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,446.36 USD (251.61 ETH)

eth0x485d17a6f1b8780392d53d64751824253011a260 1 0 06:00 25/12/2022

Token ChronoTech có mã ký hiệu là TIME hoạt động trên nền tảng eth. ChronoTech Token/TIME thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,273.67 USD (58.40 ETH)

eth0x95b3497bbcccc46a8f45f5cf54b0878b39f8d96c 1 0 06:00 25/12/2022

Token UniDex có mã ký hiệu là UNIDX hoạt động trên nền tảng eth. UniDex/UNIDX thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,827.48 USD (62.20 ETH)

polygon0x5c3e6447d97fe80a9818ef3fe14a2bf5bb83e0b8 1 0 06:00 25/12/2022

Token Tracer có mã ký hiệu là TRC hoạt động trên nền tảng polygon. TRACER Token/TRC thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,366.26 USD (95,683.04 ETH)

bsc0x9e24415d1e549ebc626a13a482bb117a2b43e9cf 1 0 06:00 25/12/2022

Token Lovely Inu Finance có mã ký hiệu là LOVELY hoạt động trên nền tảng bsc. Lovely Inu Finance/LOVELY thực hiện 1,052 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 163,653.49 USD (670.97 ETH)

polygon0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f 1 0 06:00 25/12/2022

Token Voxies có mã ký hiệu là VOXEL hoạt động trên nền tảng polygon. VOXEL Token/VOXEL thực hiện 4,373 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,380,517.85 USD (2,985,762.26 ETH)

eth0x990f341946a3fdb507ae7e52d17851b87168017c 1 0 06:00 25/12/2022

Token Strong có mã ký hiệu là STRONG hoạt động trên nền tảng eth. Strong/STRONG thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,586.60 USD (78.29 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 06:00 25/12/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,860.38 USD (151.82 ETH)

bsc0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 1 0 06:00 25/12/2022

Token SAFE(AnWang) có mã ký hiệu là SAFE hoạt động trên nền tảng bsc. SAFE(AnWang)/SAFE thực hiện 284 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,936.75 USD (638.58 ETH)

optimism0x5d47baba0d66083c52009271faf3f50dcc01023c 1 0 06:00 25/12/2022

Token UniDex có mã ký hiệu là UNIDX hoạt động trên nền tảng optimism. UniDex/UNIDX thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,595.25 USD (51.32 ETH)

eth0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d 1 0 06:00 25/12/2022

Token Kleros có mã ký hiệu là PNK hoạt động trên nền tảng eth. Pinakion/PNK thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,076.48 USD (131.74 ETH)

eth0x4fd51cb87ffefdf1711112b5bd8ab682e54988ea 1 0 06:00 25/12/2022

Token WPT Investing Corp có mã ký hiệu là WPT hoạt động trên nền tảng eth. WPT Investing Corp/WPT thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,056.51 USD (44.37 ETH)

bsc0x12fc07081fab7de60987cad8e8dc407b606fb2f8 1 0 06:00 25/12/2022

Token Dark Frontiers có mã ký hiệu là DARK hoạt động trên nền tảng bsc. Dark Token/DARK thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,754.51 USD (281.33 ETH)

eth0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 1 0 06:00 25/12/2022

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng eth. Multichain/MULTI thực hiện 150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 670,506.93 USD (550.10 ETH)

fantom0xe992beab6659bff447893641a378fbbf031c5bd6 1 0 06:00 25/12/2022

Token WigoSwap Token có mã ký hiệu là WIGO hoạt động trên nền tảng fantom. WigoSwap Token/WIGO thực hiện 827 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,524.33 USD (379,702.11 ETH)

eth0xd9c2d319cd7e6177336b0a9c93c21cb48d84fb54 1 0 06:00 25/12/2022

Token HAPI có mã ký hiệu là HAPI hoạt động trên nền tảng eth. HAPI/HAPI thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,201.56 USD (55.99 ETH)

eth0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 1 0 06:00 25/12/2022

Token Ampleforth có mã ký hiệu là AMPL hoạt động trên nền tảng eth. Ampleforth/AMPL thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,763.27 USD (161.01 ETH)

fantom0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 06:00 25/12/2022

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng fantom. Multichain/MULTI thực hiện 1,156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,750.26 USD (547,510.58 ETH)

eth0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 1 0 06:00 25/12/2022

Token TrustToken có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. TrueFi/TRU thực hiện 129 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,038.81 USD (92.01 ETH)

polygon0x4e3decbb3645551b8a19f0ea1678079fcb33fb4c 1 0 06:00 25/12/2022

Token Jarvis Synthetic Euro có mã ký hiệu là jEUR hoạt động trên nền tảng polygon. Jarvis Synthetic Euro/jEUR thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,405.68 USD (119,490.88 ETH)

bsc0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 06:00 25/12/2022

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng bsc. Multichain/MULTI thực hiện 1,034 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 379,336.48 USD (1,555.02 ETH)

polygon0xe7a24ef0c5e95ffb0f6684b813a78f2a3ad7d171 1 0 06:00 25/12/2022

Token Curve fi amDAI amUSDC amUSDT có mã ký hiệu là am3CRV hoạt động trên nền tảng polygon. Curve.fi amDAI/amUSDC/amUSDT/am3CRV thực hiện 5,009 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 299,492.00 USD (184,953.51 ETH)

eth0xe5a733681bbe6cd8c764bb8078ef8e13a576dd78 1 0 06:00 25/12/2022

Token Devour có mã ký hiệu là DPAY hoạt động trên nền tảng eth. Devour/DPAY thực hiện 49 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,915.11 USD (92.79 ETH)

eth0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 1 0 06:00 25/12/2022

Token AkitaInu có mã ký hiệu là AKITA hoạt động trên nền tảng eth. Akita Inu/AKITA thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,717.67 USD (43.20 ETH)