Tra Thông Tin Token - Coin | Dunlap Peel

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xb136d31b83e3a6735cba6c9e543764e468b3ddf8 1 0 01:10 26/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,686.60 USD (457.30 ETH)

bsc0x7232c107e7ddfa7194305a4ced94a23e24d1c66e 1 0 01:10 26/12/2022

Token JackRusselToken có mã ký hiệu là JACKY hoạt động trên nền tảng bsc. JackRusselToken/JACKY thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,247.51 USD (232.39 ETH)

bsc0xe68b79e51bf826534ff37aa9cee71a3842ee9c70 1 0 01:00 26/12/2022

Token CZUSD có mã ký hiệu là CZUSD hoạt động trên nền tảng bsc. CZUSD/CZUSD thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,805.36 USD (354.40 ETH)

polygon0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 1 0 01:00 26/12/2022

Token ROND Coin có mã ký hiệu là ROND hoạt động trên nền tảng polygon. ROND Coin/ROND thực hiện 4,123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 549,588.53 USD (690,879.03 ETH)

eth0xcf4c68db4c2fa0bf58df07b14f45ce7709a716ac 1 0 01:00 26/12/2022

Token Dejitaru Shirudo có mã ký hiệu là Dejitaru Shirudo hoạt động trên nền tảng eth. SHIELD/Dejitaru Shirudo thực hiện 320 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,384.53 USD (132.59 ETH)

bsc0xc9882def23bc42d53895b8361d0b1edc7570bc6a 1 0 01:00 26/12/2022

Token Fistbump có mã ký hiệu là FIST hoạt động trên nền tảng bsc. FistToken/FIST thực hiện 14,892 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,978,397.24 USD (20,428.54 ETH)

bsc0xd3253fc0a42e6dcf4f66ab147f628e3f29e9b214 1 0 01:00 26/12/2022

Token Sandwich Network có mã ký hiệu là $SANDWICH hoạt động trên nền tảng bsc. Sandwich Network/$SANDWICH thực hiện 2,306 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 518,741.82 USD (2,127.62 ETH)

eth0xd13cfd3133239a3c73a9e535a5c4dadee36b395c 1 0 01:00 26/12/2022

Token Vaiot có mã ký hiệu là VAI hoạt động trên nền tảng eth. VAIOT Token/VAI thực hiện 833 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 516,963.33 USD (424.43 ETH)

bsc0x04fa9eb295266d9d4650edcb879da204887dc3da 1 0 01:00 26/12/2022

Token OSK có mã ký hiệu là OSK hoạt động trên nền tảng bsc. OSK/OSK thực hiện 2,444 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 391,276.36 USD (1,605.53 ETH)

eth0xd38bb40815d2b0c2d2c866e0c72c5728ffc76dd9 1 0 01:00 26/12/2022

Token Symbiosis Finance có mã ký hiệu là SIS hoạt động trên nền tảng eth. Symbiosis/SIS thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,920.81 USD (41.85 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 01:00 26/12/2022

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 859 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 157,325.67 USD (644.51 ETH)

optimism0x5d47baba0d66083c52009271faf3f50dcc01023c 1 0 01:00 26/12/2022

Token UniDex có mã ký hiệu là UNIDX hoạt động trên nền tảng optimism. UniDex/UNIDX thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,121.24 USD (78.03 ETH)

eth0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 1 0 01:00 26/12/2022

Token AkitaInu có mã ký hiệu là AKITA hoạt động trên nền tảng eth. Akita Inu/AKITA thực hiện 375 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 427,561.98 USD (351.34 ETH)

eth0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 1 0 01:00 26/12/2022

Token SuperRare có mã ký hiệu là RARE hoạt động trên nền tảng eth. SuperRare/RARE thực hiện 284 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 159,950.56 USD (131.20 ETH)

eth0xeb4c2781e4eba804ce9a9803c67d0893436bb27d 1 0 01:00 26/12/2022

Token renBTC có mã ký hiệu là renBTC hoạt động trên nền tảng eth. renBTC/renBTC thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,187,220.67 USD (975.12 ETH)

bsc0xbbcf57177d8752b21d080bf30a06ce20ad6333f8 1 0 01:00 26/12/2022

Token Zam io có mã ký hiệu là ZAM hoạt động trên nền tảng bsc. Zamzam/ZAM thực hiện 1,213 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,872.03 USD (883.38 ETH)

eth0x95b3497bbcccc46a8f45f5cf54b0878b39f8d96c 1 0 01:00 26/12/2022

Token UniDex có mã ký hiệu là UNIDX hoạt động trên nền tảng eth. UniDex/UNIDX thực hiện 175 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 412,793.65 USD (339.56 ETH)

eth0xdc349913d53b446485e98b76800b6254f43df695 1 0 01:00 26/12/2022

Token BezogeEarth có mã ký hiệu là BEZOGE hoạt động trên nền tảng eth. Bezoge Earth/BEZOGE thực hiện 32 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,360.73 USD (64.11 ETH)

eth0x467719ad09025fcc6cf6f8311755809d45a5e5f3 1 0 01:00 26/12/2022

Token Axelar có mã ký hiệu là AXL hoạt động trên nền tảng eth. Axelar/AXL thực hiện 152 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 250,682.40 USD (205.74 ETH)

bsc0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 1 0 01:00 26/12/2022

Token SAFE AnWang có mã ký hiệu là SAFE hoạt động trên nền tảng bsc. SAFE(AnWang)/SAFE thực hiện 606 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 362,888.83 USD (1,486.04 ETH)

polygon0x346404079b3792a6c548b072b9c4dddfb92948d5 1 0 01:00 26/12/2022

Token GeniuX có mã ký hiệu là IUX hoạt động trên nền tảng polygon. GeniuX/IUX thực hiện 717 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,994.28 USD (105,539.09 ETH)

eth0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d 1 0 01:00 26/12/2022

Token Kleros có mã ký hiệu là PNK hoạt động trên nền tảng eth. Pinakion/PNK thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 186,618.24 USD (152.69 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 01:00 26/12/2022

Token Qatar 2022 có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 445 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,289.91 USD (341.37 ETH)

eth0x04c17b9d3b29a78f7bd062a57cf44fc633e71f85 1 0 01:00 26/12/2022

Token IMPT có mã ký hiệu là IMPT hoạt động trên nền tảng eth. IMPT/IMPT thực hiện 799 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,568,909.81 USD (1,289.76 ETH)

bsc0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 1 0 01:00 26/12/2022

Token hi Dollar có mã ký hiệu là HI hoạt động trên nền tảng bsc. hi Dollar/HI thực hiện 1,773 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,339.38 USD (755.42 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 01:00 26/12/2022

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 342,466.29 USD (281.05 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 01:00 26/12/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 338 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 324,210.52 USD (265.96 ETH)

eth0x38e4adb44ef08f22f5b5b76a8f0c2d0dcbe7dca1 1 0 01:00 26/12/2022

Token Concentrated Voting Power có mã ký hiệu là CVP hoạt động trên nền tảng eth. Concentrated Voting Power/CVP thực hiện 349 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 258,340.44 USD (212.00 ETH)

fantom0xe992beab6659bff447893641a378fbbf031c5bd6 1 0 01:00 26/12/2022

Token WigoSwap Token có mã ký hiệu là WIGO hoạt động trên nền tảng fantom. WigoSwap Token/WIGO thực hiện 1,093 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,416.66 USD (484,612.91 ETH)

eth0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 1 0 01:00 26/12/2022

Token Ampleforth có mã ký hiệu là AMPL hoạt động trên nền tảng eth. Ampleforth/AMPL thực hiện 183 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 407,294.73 USD (334.77 ETH)

eth0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9 1 0 01:00 26/12/2022

Token X2Y2 có mã ký hiệu là X2Y2 hoạt động trên nền tảng eth. X2Y2Token/X2Y2 thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 220,825.09 USD (181.36 ETH)

eth0x6399c842dd2be3de30bf99bc7d1bbf6fa3650e70 1 0 01:00 26/12/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng eth. Premia/PREMIA thực hiện 9 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,292.74 USD (47.91 ETH)

eth0x0d86eb9f43c57f6ff3bc9e23d8f9d82503f0e84b 1 0 01:00 26/12/2022

Token Maximus có mã ký hiệu là MAXI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus/MAXI thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,972.15 USD (51.56 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 01:00 26/12/2022

Token Mango Man Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 436 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,890.11 USD (413.45 ETH)

eth0x8355dbe8b0e275abad27eb843f3eaf3fc855e525 1 0 01:00 26/12/2022

Token Wolf Game Wool có mã ký hiệu là WOOL hoạt động trên nền tảng eth. WOOL/WOOL thực hiện 233 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 322,031.92 USD (264.54 ETH)

eth0x6123b0049f904d730db3c36a31167d9d4121fa6b 1 0 01:00 26/12/2022

Token Ribbon Finance có mã ký hiệu là RBN hoạt động trên nền tảng eth. Ribbon/RBN thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 143,729.36 USD (117.97 ETH)

bsc0x4b8285ab433d8f69cb48d5ad62b415ed1a221e4f 1 0 01:00 26/12/2022

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng bsc. MagicCraft/MCRT thực hiện 311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 163,325.08 USD (668.28 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 01:00 26/12/2022

Token ASIC Token có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 299 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 454,506.29 USD (373.32 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 01:00 26/12/2022

Token Square có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 1,814 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,022,802.79 USD (8,292.11 ETH)

celo0x471ece3750da237f93b8e339c536989b8978a438 1 0 01:00 26/12/2022

Token Celo native asset có mã ký hiệu là CELO hoạt động trên nền tảng celo. Celo native asset/CELO thực hiện 11,635 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,437.87 USD (421,442.80 ETH)